Jonas Algimantas Boruta

Bõruta Jonas Algimantas 1944 10 11Kaunas 2022 12 19Marijampolė (palaidotas Žemaičių Kalvarijoje), katalikų vyskupas. J. Borutos sūnus. Jėzuitas (1981). Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (1997). Dr. (fiziniai m.; fiz. ir mat. m. kand. 1982).

Išsilavinimas

1970 baigęs Vilniaus universitetą (fiziką) pradėjo dirbti Fizikos institute. 1982 apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją (SSRS aukščiausiosios atestacinės komisijos 1982 patvirtintą diplomą LSSR valdžia sulaikė, 1991 Vilniaus universiteto Mokslo taryba išdavė pažymėjimą, kad apginta fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertacija, 1992 Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo). 1975–82 studijavo pogrindinėje kunigų seminarijoje (1983–90 joje dėstė).

Pastoracinė ir akademinė veikla

1982 slapta įšventintas kunigu. Slapta buvo paskirtas į Ukrainos Chmelnickio srities katalikų parapiją, po mėnesio KGB įsakymu iš ten išvyko. 1982–89 neviešai talkino Kybartų, Valkininkų ir Viduklės parapijų klebonams pastoracinėje veikloje. Vengdamas sovietų valdžios kaltinimo veltėdžiavimu, 1983–89 oficialiai buvo įsidarbinęs Valkininkų bažnyčios zakristijonu. 1983–89 pogrindinių teologijos ir katechetikos kursų vienas vadovų. 1983–89 Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos vyriausiasis redaktorius. 1989–98 Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos provincijolas, Ateitininkų federacijos Studentų sąjungos, 1993–99 Sendraugių sąjungos dvasios tėvas. 1989–99 dėstė (1996–99 direktorius) Aukštesniojoje katechetų mokykloje (Vilniaus arkivyskupijoje), 1991–2002 Vilniaus kunigų seminarijoje. 1989–90 Vilniaus arkikatedros bazilikos vikaras, 1990–97 Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius. 1992–97 Lietuvių katalikų mokslo akademijos vicepirmininkas mokslo sričiai, nuo 1997 pirmininkas.

Jonas Algimantas Boruta

1997 konsekruotas tituliniu Vulturaros vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo augziliaru; šias pareigas ėjo iki 2002, kartu buvo ir Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius. 2002 paskirtas Telšių vyskupu. 2002–11 buvo Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos, 2002–14 Ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas. Nuo 2017 09 18 vyskupas emeritas. 1992–2002 dėstė Bažnyčios istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, nuo 2002 – Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje; docentas (1998).

Knygos, straipsniai

Parengė knygą Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuosei (su kitais, 2002 22017)

Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Paskelbė straipsnių iš atomo fizikos, atominės spektroskopijos (apie 40) ir Bažnyčios istorijos.

Atminimo įamžinimas

Apie J. A. Borutą sukurtas dokumentinis filmas Širdis pelenuose (1993, režisierius E. Zubavičius).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (1998), Laisvės premija (2021).

3055

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką