Bretknas Jonas (vok. Johannes Bretke) 1536Bambliai (Frydlando apskr., nuo 1946 Pravdinsko rj., Kaliningrado sr.) 1602 10 01Karaliaučius, lietuvių raštijos kūrėjas. Motina buvo prūsė. 1555–56 studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete, nuo 1556 Wittenbergo universitete. 1562–87 Labguvos klebonas (čia pirmasis sakė pamokslus lietuvių kalba), vėliau kunigavo Karaliaučiaus lietuvių parapijoje. Mokėjo hebrajų, graikų, lotynų, vokiečių, lietuvių, prūsų, latvių (kuršininkų) kalbas.

J. Bretkūnas. Biblijos vertimo rankraščio antraštinis lapas

Parengė ir 1589 išleido knygą, kurią sudaro Giesmės duchaunos (76 giesmės, tarp jų 42 iš M. Mažvydo giesmyno), M. Mažvydo Parafrazis, Kancionalas (17 giesmių su gaidomis iš M. Mažvydo giesmyno) ir Kolektos (pirmoji išlikusi lietuvių maldaknygė). 1591 išleido pamokslų rinkinį Postilė (2 d.); pamoksluose atsispindi žmonių buitis, yra žinių apie senovės lietuvių tikėjimą, grožinės prozos elementų. 1579–90 pirmasis į lietuvių kalbą išvertė visą Bibliją; Evangeliją pagal Luką vertė iš lotynų kalbos, kitas dalis – iš vokiško M. Liuterio vertimo, be to, lygino su graikiškais, hebrajiškais tekstais. Vertimas nebuvo išleistas, dalį suredagavęs išleido J. Rėza (Psalteras Dovydo 1625); 1991 pradėtas faksimilinis vertimo leidimas (iki 1996 išleisti 3 tomai). Vertimu naudojosi 1735 Biblijos rengėjai, lietuvių kalbos tyrinėtojai (vertimas 2002 eksponuotas Vilniuje).

Dar išvertė Augsburgo išpažinimą, vokiečių teologų tekstų. Vertimai pasižymi tikslumu, kalbos aiškumu, grynumu, juose ryšku vakarų aukštaičių šnektų bruožai, yra žemaitybių, skolinių iš prūsų kalbos, naujadarų. Rašė Prūsų krašto kroniką (Chronicon des Landes Preussen, vokiečių kalba; išlikę fragmentai lietuvių kalba išspausdinti 1983), kurioje aukštino Prūsijos kunigaikštystės senųjų gyventojų (prūsų ir lietuvių) būdą, papročius.

R: Rinktiniai raštai Vilnius 1983; Giesmes Duchaunas ir kitos 1589 metų liturginės knygos: tekstai ir jų šaltiniai parengė G. Michelini Vilnius 2001; Jono Bretkūno „Postilė“: studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė parengė O. Aleknavičienė Vilnius 2005. L: V. Falkenhahn Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine Helfer Königsberg–Berlin 1941; J. Range Bausteine zur Bretke-Forschung: Kommentarband zur Bretke-Edition (NT) Padeborn–Schöningh 1992; O. Aleknavičienė Jono Bretkūno Postilės (1591) teksto istorija: perikopių redagavimo šaltiniai Vilnius 2008.

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką