Deksnỹs Jonas (pasipriešinimo dalyvio slap. Daunoras, Alfonsas-Hektoras ir kiti, sovietinio saugumo agento – Petrauskas) 1914 11 18Daugpilis 1982 03 22Vilnius, Lietuvos pasipriešinimo nacių ir sovietiniam okupaciniams režimams veikėjas. Vėliau sovietinio saugumo agentas. Pagal K. K. Girnių, 1933 įstojo į Lietuvos komunistų partiją. 1934–36 dirbo Kaune firmoje The Automatic Elektric EC., Ltd; išmoko angliškai ir vokiškai. 1937–38 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1940 pabaigoje–1941 viduryje sovietinės okupacinės valdžios kalintas; išlaisvintas per 1941 antisovietinį Birželio sukilimą. Iki 1941 09 22 Lietuvių aktyvistų fronto generalinis sekretorius. Atsikūrus Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai, 1942–44 jos laikraščio Laisvės kovotojas redaktorius. Nuo 1943 11 25 Sąjungos atstovas Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete (VLIK), jo informacinės komisijos vadovas, pogrindinės radijo stoties redaktorius. 1944 05 01 Kaune gestapo suimtas, iš Vokietijos kalėjimo 1945 04 14 išlaisvintas Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės.

Slapta (ir nuo VLIK) atvykęs į Lietuvą, 1946 06 06 susitiko su Tauro apygardos partizanų vadais ir tariamo pasipriešinimo komiteto Vilniuje atstovu (iš tikrųjų sovietinio saugumo agentu) J. Markuliu, pasiūlė įkurti Lietuvoje alternatyvų VLIK pasipriešinimo centrą – Vyriausiąjį Lietuvos atstatymo komitetą (VLAK). J. Deksnio ir J. Markulio iniciatyva 1946 08 12 Vilniuje sukviestame partizanų vadų suvažiavime buvo įkurtas Vyriausias ginkluotųjų pajėgų štabas – fiktyvi saugumo kontroliuojama organizacija (apie tai partizanai ir J. Deksnys nežinojo).

Su J. Markulio parūpintais dokumentais J. Deksnys (lydimas saugumo majoro L. Maksimovo; J. Deksnys to nežinojo) 1946 pabaigoje atvyko į Švediją ir paskelbė lietuvių išeivijai apie VLAK ir Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio įkūrimą. 1947 pradžioje Kirchheime (Vokietija) sukvietė VLAK delegatūros konferenciją, o Stokholme įsteigė VLAK Informacinį centrą ir Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio užsienio delegatūrą; per juos saugumas (J. Deksniui to nežinant) užsienį dezinformavo apie padėtį Lietuvoje ir skaldė išeiviją. Kai 1948 07 Baden-Badeno pasitarimas nutarė, kad toliau Lietuvos pasipriešinimui užsienyje atstovaus tik VLIK, o demaskavus J. Markulį VLAK veikla buvo nutraukta, J. Deksnys VLAK delegatūrą pavadino Lietuvos rezistencijos sąjunga ir toliau pretendavo atstovauti užsienyje Lietuvos pasipriešinimui.

1949 05 01 J. Deksnys, Didžiosios Britanijos žvalgybos padedamas, išsilaipino Lietuvos pajūryje, čia sovietinių saugumiečių buvo suimtas. Po ilgo ideologinio apdorojimo užverbuotas ir panaudotas siunčiant radijo pranešimus, dezinformuojančius Vakarų šalių žvalgybas ir lietuvių išeivijos organizacijas. Stengėsi diskredituoti Lietuvos partizanų kovą. J. Deksnio padedamas saugumas siuntė į užsienį savo žvalgybininkus. 6–7 dešimtmetyje J. Deksnys šnipinėjo pažįstamus lietuvių inteligentus. Sovietinėje spaudoje paskelbė straipsnių, smerkiančių vadinamąjį buržuazinį nacionalizmą, VLIK ir savo paklydimus.

Daunoras; Alfonsas-Hektoras; Petrauskas

1392

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką