Jonas Paulius II

Jõnas Paũlius II (Johannes Paulus II), tikr. Karol Józef Wojtyła (Karolis Juzefas Voitylà) 1920 05 18Wadowice 2005 04 02Vatikanas, popiežius (1978). Šventasis (2014; šventė – spalio 22). Teologijos dr. (1948), filosofijos habil. dr. (1953).

Išsilavinimas

1938–39 studijavo lenkų kalbą ir literatūrą Jogailos universitete, lankė dramos mokyklą, rašė eilėraščius, dramas, jas režisavo, vaidino. 1939 naciams okupavus Lenkiją dirbo akmens skaldykloje, vėliau chemijos gamykloje. Nuo 1942 kartu studijavo pogrindinėje kunigų seminarijoje Krokuvoje, po II pasaulinio karo – Krokuvos kunigų seminarijoje ir Jogailos universiteto Teologijos fakultete. 1946 įšventintas kunigu. 1946–48 ir 1950–54 studijavo Šv. Tomo Akviniečio (Angelicum) universitete Romoje.

Kunigo tarnystė

1948–50 vikaras įvairiose parapijose Krokuvoje ir Jogailos universiteto kapelionas. Nuo 1954 Liublino katalikų universitete dėstė moralinę teologiją ir etiką; 1956–78 Etikos katedros vedėjas. Nuo 1958 titulinis Ombi vyskupas ir Krokuvos arkivyskupo augziliaras. 1964 Krokuvos arkivyskupas, 1967 kardinolas. Aktyviai dalyvavo Vatikano II susirinkime (1962–65), pastoracinės konstitucijos apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes vienas rengėjų.

Pontifikatas

popiežius Jonas Paulius II per vizitą Miunchene 1987, už jo dešinėje – kardinolas J. Ratzingeris

1978 10 16 išrinktas popiežiumi (pirmas per paskutinius 455 m. ne italas) reformavo Romos kuriją, pakvietė į ją dirbti įvairių tautų ir rasių atstovų; atsisakė nuo vidurinių amžių likusių pagarbos popiežiui ritualų. Įtvirtino Vatikano II susirinkimo reformas, po jų stabilizavo padėtį Katalikų Bažnyčioje. Prisidėjo prie komunistinio režimo žlugimo, demokratijos įtvirtinimo įvairiose šalyse. Po 1979 Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės į Lenkiją 1980 suaktyvėjo Solidarumo judėjimas; vėliau Jonas Paulius II jį rėmė. Kovojo už taiką pasaulyje; 1986 Asyžiuje jo iniciatyva surengtos Maldos už taiką dienos (dalyvavo daugelio religijų atstovai).

Į Jono Pauliaus II gyvybę buvo 2 kartus pasikėsinta. 1981 05 13 Šv. Petro aikštėje Vatikane į jį šovė turkų teroristas Mehmetas Ali Ağca, popiežius buvo sunkiai sužeistas į pilvą ir ranką, gyvybę išgelbėjo gydytojai. 1983 Jonas Paulius II aplankė teroristą kalėjime ir po ilgo pokalbio šiam atleido. 1982 05 12 Fatimoje Švč. Mergelės Marijos šventovėje Joną Paulių II bandė nudurti ultrakonservatyvus Ispanijos kunigas Juanas Fernadezas Krohnas; pasikėsinimas nepavyko.

Pastoracinė ir kita veikla

Sustiprino Vatikano diplomatinius santykius su kitomis valstybėmis (1993 – su Izraeliu). 1979 ir 1995 dalyvavo Jungtinių Tautų posėdžiuose. Jonas Paulius II atliko apie 40 oficialių vizitų, surengė apie 700 audiencijų valstybių vadovams, iki 2003 atliko daugiau kaip 100 apaštalinių kelionių į įvairias šalis (ir į autoritarines, buvusio komunistinio bloko, karinių ir politinių konfliktų, musulmoniškas), 142 pastoracinius vizitus į įvairių vyskupijų parapijas Italijoje, kaip Romos vyskupas aplankė 301 (iš 334) Romos parapiją. Šv. Petro aikštėje rengė bendras audiencijas. 2000 metus paskelbė Didžiojo Bažnyčios jubiliejaus metais, 21 amžių pavadino solidarumo amžiumi. Katalikų Bažnyčios vardu atsiprašė dėl Bažnyčios netinkamo elgesio su žydais, kitų konfesijų atstovais, mažumomis ir moterimis, 2001 – seksualinio priekabiavimo aukų, nukentėjusių nuo dvasininkijos. Sušaukė 15 Vyskupų sinodų, vadovavo apie 147 beatifikacijos (paskelbė apie 1400 palaimintųjų), 51 kanonizacijos (paskelbė 482 šventuosius) apeigoms. Surengė 9 konsistorijas (paskyrė 231 kardinolą ir 1 in pectore), sušaukė Kardinolų kolegijos 6 visuotinius susirinkimus.

Jonas Paulius II

Suformavo naujosios evangelizacijos principus ir sąjūdį kaip atsaką į sekuliarizmą ir postmodernistinę kultūrą, suaktyvino ekumeninį ir tarpreliginį dialogą (Jonas Paulius II – pirmasis popiežius, 1986 lankęsis sinagogoje ir 2001 – mečetėje), aktyviai gynė žmogaus teises, gyvybės vertę ir neliečiamumą (kovojo prieš abortus, embrionų redukciją, eutanaziją, prenatalinę diagnostiką ir kita). 2004 pasmerkė tos pačios lyties asmenų santuokas.

Religinio, socialinio ir visuomeninio gyvenimo klausimais paskelbė 15 enciklikų, 14 apaštalinių paraginimų, 11 apaštalinių konstitucijų, 44 apaštalinius laiškus. Išleido naują universalų Katalikų Bažnyčios katekizmą (1992, lietuvių kalba 1996 22015). 1986 paskelbė Pasaulio jaunimo dienas, 1992 – Pasaulinę ligonių dieną.

Europos globėjais paskelbė Kirilą ir Metodijų, Brigitą, Kotryną Sienietę, E. Stein. Per Jono Pauliaus II pontifikatą pakilo popiežiaus, kaip Bažnyčios vadovo ir politiko, autoritetas, sustiprėjo Vatikano valstybė.

Filosofijos ir religijos veikalai

Filosofijos veikaluose (Meilė ir atsakomybė / Miłość i odpowiedzialność 1962 31982, lietuvių kalba 1994, Asmuo ir veiksmas / Osoba i czyn 1969 31994, lietuvių kalba 1997) plėtojo etikos ir krikščioniškojo personalizmo idėjas. Parašė religijos veikalų: Dovana ir Paslaptis: mano kunigystės penkiasdešimtosioms metinėms (Dar i Tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę moich święcén kapłańskich 1996, lietuvių kalba 1997), Liublino paskaitos (Wykłady lubelskie 1986), Moralės esmės problema (Zagadnienie podmiotu moralności 1991), Žengiant per vilties slenkstį (Varcare la soglia della speranza 1994, lietuviškai 1995), Kelkimės ir eime (Alzatevi, andiamo 2004), Atmintis ir tapatybė: Pokalbiai tūkstantmečio sandūroje (Pamięć i tożsamość: Rozmowy na przełomie tysiącleci 2005, lietuvių kalba 2005).

Grožinė kūryba

Sukūrė poetinių apmąstymų (knyga Romėniškasis triptikas / Tryptyk Rzymski 2003), eilėraščių ir dramų (rinkinys Poezija ir dramos / Poezja i dramaty 1980; pjesė Priešais juvelyro parduotuvę / Przed sklepem jubilera 1960, lietuvių kalba 1993, pastatyta 1993, filmas 1988, režisierius M. Andersonas). Jono Pauliaus II eilėraščių paskelbta lietuvių kalba.

Jonas Paulius II ir Lietuva

Romoje 1984 surengė šv. Kazimiero mirties 500 m. ir 1987 Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejų iškilmes. 1987 paskelbė palaimintuoju J. Matulaitį. 2000 į martirologą įtraukė 114 lietuvių kankinių. 1988 į kardinolus pakėlė V. Sladkevičių, 2001 – A. J. Bačkį. 1991 atnaujino abipusius Vatikano ir Lietuvos diplomatinius santykius (paskyrė apaštalinį nuncijų), įkūrė Vilniaus arkivyskupiją metropoliją su sufraganinėmis vyskupijomis (taip Vilniaus kraštą įtraukė į Lietuvos bažnytines struktūras). 1993 09 04–08 su apaštaliniu vizitu lankėsi Lietuvoje (Vilniuje, Kaune, Kryžių kalne ir Šiluvoje). Jono Pauliaus II kalbų, pasakytų per vizitą Lietuvoje, rinkinys išleistas pavadinimu Liudykime Kristų (1994).

Jonas Paulius II ir kardinolas V. Sladkevičius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis (abu kairėje) bei Vatikano valstybės sekretorius kardinolas A. Sodano (dešinėje) Kryžių kalne (1993 09 07)

Apdovanojimai

Baltojo Erelio ordinas (1993).

Atminimo įamžinimas

Apie Joną Paulių II sukurti dokumentiniai filmai Atvykau pas jus kaip ganytojas (režisierius A. Dausa), Ramybė jums (abu 1993, režisierius V. Puplauskis), kino filmas Karolis: žmogus, kuris tapo popiežiumi (Karol: A Man Who Became Pope, 2005, režisierius G. Battiato). Jonui Pauliui II 2007 Kalveliuose pastatytas paminklas, 2008 – Šiluvoje, 2010 – Kalesninkuose, 2011 – Kaune ir Vilniuje, 2012 – Šiauliuose, 2013 – Eišiškėse, 2015 – Trakuose, Vievyje, Šalčininkuose, 2014 – paminklinis akmuo Šiauliuose.

Paminklas Jonui Pauliui II Šiluvoje (pastatytas 2008, skulptorius Cz. Dźwigaj)

L: K. Malinskis Pašaukė mane Vilnius 1990; C. Pigozzi Popiežius privačiame gyvenime Vilnius 2003; Jonas Paulius II Lietuvoje Vilnius 2003; A. Englisch Jonas Paulius II: Karolio voitilos paslaptis Vilnius 2011; S. Dziwisz Gyvenimas su Karoliu: Pokalbiai su Gian Franco Svidercoschi 2013; P. Johnson Pope John Paul II and the Catholic Restoration London 1982.

2578

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką