Juozapas Kukta

Kuktà Juozapas 1873 02 03Trakiniai (Kurklių vlsč.) 1942 06 16Kaunas (palaidotas Kaišiadorių katedroje), Kaišiadorių vyskupijos vyskupas.

Išsilavinimas ir veikla

1891–95 studijavo teologiją Vilniaus kunigų seminarijoje, 1895–99 Dvasinėje katalikų akademijoje Sankt Peterburge. 1898 įšventintas kunigu. 1899–1901 Aušros Vartų koplyčios ir Šv. Teresės bažnyčios vikaras. 1901–06 Šv. Mikalojaus bažnyčios kapelionas, 1907–08 Šv. Mikalojaus, 1908–17 Visų Šventųjų parapijos klebonas. 1902–1909 dar dirbo kapelionu ir tikybos mokytoju Vilniaus mokyklose, iki 1904 – ir nepilnamečių kalėjime. 1904–17 Vilniaus vyskupijos konsistorijos asesorius. 1904 prie Šv. Mikalojaus bažnyčios įsteigė Šelpimosi draugiją, kuri rūpinosi Vilniaus lietuviais, 1905 – prieglaudą lietuvių vaikams, subūrė zitietes, rinko aukas žurnalui Draugija, prisidėjo prie pirmojo lietuvių dienraščio Vilniaus žinios (nuo 1904) steigimo.

Nuo 1904 rašė kalbas vyskupams, iš rusų, lenkų, lotynų kalbų vertė bažnytinius tekstus, lietuvino maldas. Dirbo Didžiojo Vilniaus seimo organizaciniame komitete ir Seime. Pasirašė raštą carui dėl Lietuvos autonomijos, dėl lenkinamų lietuviškų parapijų, lietuvių teisių varžymo Vilniaus vyskupijoje. 1906 prisidėjo prie lietuvių rašto popiežiui dėl lietuvių teisių varžymo Supplex libellus parengimo. 1906 įsteigė (su kitais) Vilniaus lietuvių draugiją vargdienių vaikams globoti. 1906–09 Vilniaus kunigų seminarijoje dėstė lietuvių kalbą. 1907 atidarė Vakarinius kursus zitietėms, vilnietėms merginoms ir iki 1917 jų mokytojas bei vadovas. 1909–20 konsistorijoje sprendė lenkų ir lietuvių tautinius ginčus. Nuo 1909 knygų cenzorius prie konsistorijos. 1910 – kunigų egzaminuotojas (Examinator prosynodalis). 1911 Vilniaus vyskupijos teismo narys (Judicium dioccesanum). Nuo 1916 seminarijos dvasinės tvarkos prižiūrėtojas. 1913–22 draugijos Rytas bendradarbis, vicepirmininkas. 1915–18 Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto vicepirmininkas, 1918–22 pirmininkas. 1917–26 Vilniaus vyskupijos kapitulos kanauninkas. 1917 pasirašė (su kitais) kontrmemorialą Vokietijos vyriausybei. 1918–22 Vilniaus kurijos viceoficiolas. 1922 sausį lenkų policijos įkalintas Lukiškių kalėjime, 1922 vasarį ištremtas.

Administracinė veikla

Nuo 1922 Kaišiadorių administratūros administratorius; jo rūpesčiu 1925–28 Kaišiadoryse pastatyta katedra. 1924 su kitais vyskupais tarėsi su Šventuoju Sostu, kad Vilnius nebūtų priskirtas Lenkijos bažnytinei provincijai. Nuo 1925 Kaišiadorių apaštalinės administratūros apaštalinis administratorius, nuo 1926 Kaišiadorių vyskupas. 1928 įkūrė Kaišiadorių vyskupijos kapitulą. 1931 organizavo Kaišiadorių vyskupijos Eucharistinį kongresą, 1936 surengė pirmąjį vyskupijos sinodą.

L: N. Švogžlys‑Milžinas Vyskupas Juozapas Kukta Kaišiadorys 2003.

23

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką