Šaulỹs Jurgis 1879 05 05Balsėnai (Švėkšnos vlsč.) 1948 10 18Lugano, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas. Filosofijos daktaras (1912). Vasario 16 Akto signataras.

Jurgis Šaulys

Jurgis Šaulys (Lietuvos nacionalinis muziejus)

1897–99 mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje; iš jos pašalintas už lietuviškų knygų platinimą ir tautinę veiklą. 1912 baigė Berno universitetą (nuo 1903 studijavo ekonomiką). 1902–04 Lietuvos demokratų partijos vienas organizatorių ir veikėjų. Įsitraukė į Vilniaus lietuvių veiklą, 1900–01 organizavo lietuvių kalbos nelegalius kursus. 1912–15 dirbo Vilniaus žemės banke. Buvo Lietuvių mokslo draugijos ir kitų lietuvių organizacijų narys. Per I pasaulinį karą įsitraukė į Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veiklą. Su kitais rengė raštus Vokietijos okupacinei valdžiai, kitų valstybių vadovams dėl Lietuvos politinio savarankiškumo pripažinimo. 1916 06 dalyvavo Pavergtųjų tautų konferencijoje (viešai iškeltas Lietuvos nepriklausomybės siekis) Lozanoje.

1917 09 18–19 Lietuvių konferencijos Vilniuje vienas rengėjų, išrinktas į Lietuvos Tarybą, jos generaliniu sekretoriumi, 1918 02 – pirmuoju vicepirmininku.

Lietuvos Tarybos prezidiumo nariai 1918 Berlyne. Iš kairės: sekretorius J. Šernas, pirmininkas A. Smetona, pirmasis vicepirmininkas J. Šaulys, antrasis vicepirmininkas Justinas Staugaitis (Lietuvos nacionalinis muziejus)

1917 dalyvavo lietuvių konferencijose Stokholme ir Berne. 1918 11–1919 ir 1931–38 Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Vokietijoje, 1919 ir 1939–46 – Šveicarijoje, 1921–23 – Italijoje, 1927–31 – Vatikane, 1938–39 – Lenkijoje. 1941 12–1945 ėjo Lietuvos diplomatinės tarnybos šefo pareigas.

Lietuvos delegacijos deryboms su Lenkija vadovas J. Šaulys (sėdi pirmas iš dešinės) su kitais delegacijos dalyviais (1919 04, Varšuva; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras J. Šaulys (šeštas iš kairės), įteikęs Lenkijos prezidentui skiriamuosius raštus (1939, Varšuvos karalių pilis; Nacionalinis skaitmeninis archyvas)

Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose: Vienybė lietuvininkų, Varpas, Tėvynės sargas, Žinyčia, Ūkininkas, Darbininkų balsas, Gazeta Wileńska, Draugas, Lietuvos aidas, Mūsų senovė. 1903–04 redagavo Varpą, Ūkininką, Naujienas, 1914–15 – Lietuvos žinias, 1924 – Klaipėdos žinias, Lietuvos keleivį, 1924–25 – Memeler Zeitung.

Vytauto Didžiojo 2 laipsnio (1934), Gedimino 1 laipsnio ordinas (1938).

V. P. Plečkaitis Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys. Demokratas, valstybininkas, diplomatas Vilnius 2015.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką