Justinas Staugaitis

Staugáitis Justinas 1866 11 14Tupikai (prie Žvirgždaičių) 1943 07 08Telšiai (palaidotas Telšių katedroje), vyskupas, Lietuvos valstybės, Katalikų Bažnyčios, visuomenės veikėjas. Vasario 16 Akto signataras. Prelatas (1924). 1890 baigęs Seinų kunigų seminariją įšventintas kunigu. Vikaravo Alytuje, Śniadowo (prie Lomžos), Balbieriškyje, Blędówe (į vakarus nuo Varšuvos), Lodzėje, Varšuvoje (buvo ir gimnazijų kapelionas), Marijampolėje. Nuo 1906 Lekėčių, nuo 1912 Pakuonio, nuo 1916 Kauno Aukštosios Panemunės parapijos klebonas. 1905 Marijampolėje įkūrė pirmą vaikų darželį, 1906 – švietimo draugiją Žiburys, žemės ūkio draugiją Žagrė, rūpinosi lietuviškų pradinių mokyklų ir bibliotekų steigimu, labdara, neturtingųjų šalpa, socialiniais reikalais. Nuo 1911 Lietuvių mokslo draugijos narys.

J. Staugaitis (sėdi trečias iš kairės) su kitais Lietuvos Tarybos nariais (1917; Lietuvos nacionalinis muziejus)

1917 09 18–22 Vilniuje su kitais organizavo Lietuvių konferenciją, joje išrinktas į Lietuvos Tarybą; jos vicepirmininkas. 1918 03 su A. Smetona ir J. Vileišiu derėjosi su Vokietijos atstovais dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. 1917 11 dalyvavo Berno lietuvių konferencijoje. 1919–20 Lietuvos Vyriausybės į Paryžiaus taikos konferenciją pasiųstos delegacijos narys. 1920–22 Steigiamojo Seimo, 1922–1923 – I Seimo, 1923–26 – II Seimo atstovas, Krikščionių demokratų frakcijos narys, 1922 11, 1923 07–1925 01 ir 1926 03–04 Seimo pirmininkas, 1920–23 ir 1925–26 vicepirmininkas. Prisidėjo prie Lietuvos tarptautinio pripažinimo (vadovavo Steigiamojo Seimo delegacijoms Londone, Paryžiuje, Romoje), santykių su Vatikanu nustatymo, Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo. Nuo 1926 vyskupas, Telšių vyskupijos ordinaras ir Klaipėdos prelatūros valdytojas. 1927 įkūrė Telšių kunigų seminariją.

J. Staugaitis (pirmas iš dešinės) su kitais Lietuvos Tarybos prezidiumo nariais 1918 Berlyne (iš kairės: J. Šernas, A. Smetona, J. Šaulys; Lietuvos nacionalinis muziejus)

1909–13 redagavo žurnalą Vadovas, bendradarbiavo žurnaluose Naujoji Romuva, Spindulys, Šviesa, Švietimo darbas, Tiesos kelias, laikraščiuose Šaltinis, Tėvynės sargas, Vilniaus žinios, Viltis. Parašė daugiau kaip 350 straipsnių.

Svarbiausi veikalai: Bažnyčios istorija (1911 21922), Tiesiu keliu: apysaka iš mūsų atgimimo laikų (J. Gintauto slapyvardžiu, 3 dalys 1934–35), Mano atsiminimai (išleista 2006).

Steigiamojo Seimo Krikščionių demokratų frakcija (1920, J. Staugaitis sėdi antras iš kairės; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Gedimino 1 laipsnio ordinas (1933).

-Gintautas; -J. Gintautas

S. Vaitekūnas Justinas Staugaitis: vyskupas, politikas, tautos dvasios ir valstybės puoselėtojas Vilnius 2011.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką