„Knygų lentyna“ Lietuvių bibliografinės tarnybos biuletenis (nuo 1960 žurnalas). 1948–49 ėjo Memmingene (Vokietija), 1949–66 – Danville’yje-Westville’yje (Jungtinės Amerikos Valstijos, Ilinojaus valstija); 1958–59 dėl finansnių sunkumų nėjo, bibliografinę medžiagą spausdino dienraštis Naujienos. Pirmasis Knygų lentynos numeris išėjo rašytas ranka per kalkę, kiti dauginti mašinraščiu, 1948–51 spausdinta mašinraščiu, dauginta rotatoriumi, nuo 1951 spausdinta spaustuvėje. 1948–51 leido A. Ružancovas (Knygų lentynos steigėjas ir redaktorius), 1951–55 – Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas, 1956–58 ir 1964 – Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės Kultūros fondas, 1960–63 – V. Saulius, 1964 – V. Vijeikis (vieną numerį). Leidinyje skelbta einamoji informacija apie lietuvių išeivių (Vakarų Europos, nuo 1949 – pasaulio, išskyrus socialistinio bloko šalis) spaudą (lapelius, brošiūras, knygas, periodinius ir tęstinius leidinius, straipsnius, recenzijas, lietuvių bibliografijos tarnybos parengtus, mašinraščiu spausdintus bibliografijos sąrašus ir kitų rūšių dokumentus, publikacijas apie Lietuvą ir lietuvius). Skelbta retrospektyviosios bibliografijos medžiagos, knygų istorijos, bibliotekininkystės ir bibliografijos straipsnių, recenzijų. Leidinyje bendradarbiavo Vaclovas Biržiška, Z. Ivinskis, B. Kviklys, V. Maciūnas, A. Simutis ir kiti. Knygų lentyna buvo siuntinėjama viso pasaulio didžiosioms bibliotekoms. Išėjo 142 numeriai, 4000 egzempliorių. 1967 vietoj Knygų lentynos pradėtas leisti Lietuvių išeivių spaudos metraštis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką