Srvydas Konstantinas apie 1579į vakarus nuo Anykščių (Dabužių, Griežionėlių apyl.) 1631 08 23Vilnius, lietuvių prozininkas, leksikografas. Jėzuitas (1598). Kilęs iš bajorų šeimos. Mokėsi Vilniaus jėzuitų kolegijoje. Studijavo Nesvyžiaus, Dorpato (Tartu), Rygos, Pułtusko jėzuitų kolegijose, 1606–10 – Vilniaus universitete. 1612 paskirtas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios pamokslininku, šioje bažnyčioje sakė pamokslus daugiausia lietuvių kalba, ėjo įvairias pareigas jėzuitų ordine. 1619–24 Vilniaus universitete dėstė teologiją, buvo rektoriaus tarėjas. Visą gyvenimą aktyviai užsiėmė literatūrine veikla, gyvenimo pabaigoje sunkiai sirgo. K. Sirvydas – reikšmingiausia Lietuvos baroko epochos lietuvių raštijos figūra, laikomas lietuvių prozos, leksikografijos pagrindėju.

Konstantinas Sirvydas (nežinomas dailininkas, 18 a. pirma pusė)

Konstantinas Sirvydas (nežinomas dailininkas, 18 a. pirma pusė)

K. Sirvydo pirmojo žodyno 10 lapo faksimilė

Žymiausi iš išlikusių K. Sirvydo veikalų yra Vilniuje išleisti du trikalbiai žodynai ir pamokslų rinkinys. K. Sirvydas – pirmojo lietuvių ir baltų kalbų žodyno Prompt[u]arium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum (Lenkų, lotynų ir lietuvių kalbų žodžių aruodas), išleisto apie 1620 Vilniuje, autorius. Žodyne (vienintelis žinomas defektinis egzempliorius saugomas Makvoje) yra apie 6000 lietuvių kalbos žodžių. Kiek vėliau išėjo gerokai didesnis antras K. Sirvydo lenkų-lotynų-lietuvių kalbų žodynas Dictionarium trium linguarum, paremtas kitu lotyniškosios ir lenkiškosios dalių šaltiniu. Yra žinomi keturi šio žodyno leidimai: antras 1631 (neišlikęs), trečias 1642, ketvirtas 1677 ir penktas 1713 (šiame žodyne buvo apie 10 000 lietuviškų žodžių). Iki 19 a. vidurio Didžiojoje Lietuvoje tai buvo pagrindiniai ir vieninteliai spausdinti lietuviški žodynai, turėję įtakos visai tolesnei lietuvių leksikografijos raidai. Jėzuitų istorikai mini ir neišlikusią K. Sirvydo Lietuvių kalbos gramatiką (apie 1621).

Anksčiau manyta K. Sirvydą parengus vieną žodyną, o pirmasis jo žodynas esąs antrojo žodyno pirmasis leidimas; vartota ne tik autentiška, bet ir polonizuota Sirvydo pavardės forma Širvydas.

K. Sirvydo pamokslų rinkinys Punktai sakymų (2 d. 1629–44) – pirmoji originali katalikiška postilė, kurios lietuviški tekstai buvo išversti į lenkų kalbą ir išspausdinti lygiagrečiai (Evangelijų tekstus ir 2 dalies lenkiškus vertimus padėjo rengti J. Jaknavičius). Pamoksluose žmogaus tikėjimo klausimai, religinės tiesos interpretuojami egzistenciškai, pateikiant ne vienareikšmius, o filosofiškai apibendrintus atsakymus. Juose pirmą kartą lietuvių prozoje atsivėrė baroko epochai būdinga pasaulėjauta: dramatinė įtampa, kylanti iš žemiškojo laikinumo ir amžinybės sugretinimo, tiesos daugialypiškumo pojūčio; žmogaus netvarumo ir sykiu dvasinės nepriklausomybės bei asmens laisvės raiška. K. Sirvydo prozos kalba laikoma vienu gryniausių ir raiškiausių senosios lietuvių rašomosios kalbos pavyzdžių. Jai būdinga leksikos lygmenų įvairovė, šnekamosios ir rašytinės (Biblijos, krikščioniškosios klasikinės literatūros) kalbos dermė, savita sintaksinė ritmika, Europos katalikiškos literatūros tradicijai būdingas skirtingų prasmių derinimas, naujadarų gausa.

K. Sirvydo žodyno Dictionarium trium lingvarum 1713 leidimo viršelis

P: Senasis Konstantino Sirvydo žodynas / Faksimilinis pirmojo žodyno leidimas, parengė, įvadinį straipsnį parašė ir žodžių rodyklę sudarė K. Pakalka Vilnius 1997; Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. K. Širvydas. Dictionarium trium linguarum / Antrojo žodyno III leidimo (1642) faksimilė, įvadą ir žodyno rodyklę parengė K. Pakalka Vilnius 1979 K. Sirvydas Punktai sakymų: Gavėniai = Punkty kazań: Na Wielki Post / Kritinis leidimas, parengė V. Vasiliauskienė, K. Rutkovska Vilnius 2015; K. Sirvydas Punktai sakymų: Nuo Advento iki Gavėnios = Punkty kazań: Od Adwentu do Postu / Kritinis leidimas, parengė V. Vasiliauskienė, K. Rutkovska Vilnius 2015. L: B. Stundžia Pirmajam spausdintam lietuvių kalbos žodynui – 400 metų / Pasaulio lietuvis 2020 11 11; V. Vasiliauskienė, K. Rutkovska Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“: Rengimo principai, rodyklės, šaltiniai Vilnius 2016; K. Rutkovska Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“ – XVII amžiaus pirmosios pusės lietuvių ir lenkų kultūros paminklas = „Punkty kazań“ Konstantego Szyrwida – zabytek piśmiennictwa litewskiego i polskiego z pierwszej połowy XVII wieku Vilnius 2016; V. Vasiliauskienė Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ struktūra, turinys ir šaltiniai 3 d. Vilnius 2016.

532

2036

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką