Krvos sutarts, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos dinastinės sąjungos sutartis, sudaryta 1385 08 14 Krėvos pilyje.

Sudaryti sutartį su Lenkija Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę labiausiai skatino bendra kova su Vokiečių ordinu. Abi šalis taip pat artino siekis išlaikyti rytų slavų žemes ir nugalėjus Vokiečių ordiną įgyti naujų. Lenkų dvasininkai norėjo išplėsti Katalikų Bažnyčios įtaką Lietuvoje ir stačiatikių kraštuose. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos motinos Julijonos sumanymui apkrikštyti lietuvius stačiatikiškai (maždaug 1383 pabaigoje jai dalyvaujant buvo parengtas atitinkamas projektas) pasipriešino lietuvių kunigaikščiai ir bajorai – jie nenorėjo prarasti rytų slavų žemių. Be to, stačiatikišką Lietuvą vis vien būtų puldinėjęs Vokiečių ordinas, nes katalikiškoji Europa rusų stačiatikius laikė schizmatikais (atskilėliais). Tokių trūkumų neturėjo prasidėjęs suartėjimas su Lenkija.

Krėvos sutarties aktas

Mirus Vengrijos ir Lenkijos karaliui Liudvikui I Didžiajam (1370–82) lenkų ponai karaliene pasirinko trečiąją jo dukterį Jadvygą (karūnuota 1384 10 16), o Mažosios Lenkijos bajorai jos vyru pasiūlė Lietuvos didįjį kunigaikštį Jogailą. Jiems pritarė ir Didžiosios Lenkijos bajorai.

Jogaila veda Lenkijos karalienę Jadvygą (Iliustruotojo metraščių sąvado miniatiūra, 16 a. antra pusė)

Lenkijos vardu Krėvos sutartį sudarė karalystės oficiali delegacija, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vardu – Jogaila, dalyvavo ir savo antspaudais patvirtino jo broliai Skirgaila, Kaributas, Lengvenis Algirdaitis, pusbrolis Vytautas. Jogaila patvirtino ankstesnius savo pasižadėjimus: vedęs Jadvygą ir tapęs Lenkijos karaliumi, su broliais, kitais giminaičiais ir visais Lietuvos gyventojais priimti katalikų tikėjimą, sumokėti Jadvygos sužadėtiniui Wilhelmui von Habsburgui 200 000 florinų už sužadėtuvių nutraukimą, paleisti Lietuvoje esančius lenkų belaisvius, atgauti Lenkijos prarastas žemes, prišlieti (lotyniškai applicare) Lietuvos ir Rusios žemes prie Lenkijos karalystės. Numatytas Lenkijos siuzerenitetas Lietuvai. Sudarius Krėvos sutartį Jogaila su savo palyda 1386 02 14 Krokuvoje buvo pakrikštyti. Paskui Jogaila vedė 14 metų Jadvygą ir buvo vainikuotas karaliumi.

Kaip Krėvos sutarties rezultatas 1387 įvyko Lietuvos krikštas, po kurio Vokiečių ordinas negalėjo agresijos į Lietuvą dangstyti krikščionybės platinimu; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė tapo viena krikščioniškųjų Europos šalių, susidarė geresnės sąlygos raštijai ir kultūrai ugdyti.

Karalius Jogaila ir karalienė Jadvyga krikštija Lietuvą (chromolitografija, 1861, dailininkas W. Gersonas; Varšuvos nacionalinė biblioteka)

Krėvos sutartis sudarė sąlygas Lenkijos ir Lietuvos politiniam bei socialiniam ekonominiam suartėjimui, spartino Vakarų civilizacijos laimėjimų plitimą Lietuvoje, jos socialinę raidą, leido sutelkti abiejų valstybių karines jėgas prieš Vokiečių ordiną (ir 1410 laimėti Žalgirio mūšį). Sutartis turėjo ir neigiamų Lietuvai padarinių. Nors Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1440 atsikratė Lenkijos siuzereniteto ir liko susieta su ja tik asmenine unija (nuo 1447), bet Krėvos sutartis teikė Lenkijos feodalams, ypač ponams, galimybę kelti visiško Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos integravimo į vieną valstybę ar Lietuvos valstybingumo panaikinimo ir jos pavertimo Lenkijos karalystės provincija projektus. Šias jų pastangas sužlugdė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto vadovaujami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorai (Astravos sutartis 1392, Vilniaus–Radomo susitarimas 1401, Horodlės susitarimai 1413). Teisės ir privilegijos, suteiktos Jogailos privilegija Lietuvos bajorams katalikams ir dvasininkijai (Jogailos privilegija Vilniaus vyskupui), suartino juos su lenkų diduomene, kartu spartino lietuvių didikų nutautimą, didino politinius, socialinius ir religinius prieštaravimus tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rytų slavų ir lietuviškų žemių, silpnino didžiojo kunigaikščio valdžią.

P: 1385 m. Rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas Vilnius 2002. L: B. Dundulis Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo 15 amž. Vilnius 1968; M. Jučas Nuo Krėvos iki Liublino unijos Kaunas 1970; E. Gudavičius Krėvos sutarties (1385 m.) tikslai ir jų įgyvendinimo galimybės / LTSR MA darbai 1977 t. 1 (58), Serija A; M. Jučas Lietuvos ir Lenkijos unija Vilnius 2000; E. Gudavičius [be pavadinimo] Vilnius 2002; O. Halecki Dzieje unji Jagiellonskiej t. 1–2 Kraków 1919–20; J. Adamus Państwo litewskie w latach 1386–1398 Wilno 1935.

2326

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką