LIBIS, Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema.

Tikslai

LIBIS tikslai: informacinių technologijų priemonėmis sistemingai ir centralizuotai kaupti, tvarkyti, saugoti ir katalogizuoti informacinius išteklius, centralizuotai vadinamojo vieno langelio principu teikti viešąsias bibliotekų paslaugas skaitytojams ir sistemos vartotojams.

Uždaviniai

LIBIS uždaviniai: sujungti Lietuvos bibliotekas į bendrą informacijos tinklą, prižiūrėti ir plėtoti bendras duomenų bazes, užtikrinti dokumentų skaitmeninimo ir duomenų bazių kūrimo priemones, informacijos apie Lietuvoje ir užsienyje publikuotus dokumentus paiešką per viešąją paieškos sistemą, teikti elektronines paslaugas (publikuoti katalogų informaciją internete, išduoti skaitytojo pažymėjimą, dokumentų kopijas, skolinti skaityti elektroninius leidinius, kaupti interneto išteklių archyvą ir kita).

Pagrindinės funkcijos

LIBIS pagrindinės funkcijos: kataloguoti bibliografinius įrašus, valdyti skaitytojų pateikiamus ir tarpbibliotekinius leidinių užsakymus, skolinti skaitytojams elektronines skaitykles, ieškoti informacijos išteklių, vykdyti apklausas, formuoti ataskaitas, kaupti ir apdoroti Lietuvos bibliotekų statistinius duomenis, sudaryti elektroninius leidinius ir teikti juos per elektroninę skaityklę, archyvuoti interneto išteklius, skelbti ir administruoti periodinių leidinių elektronines versijas, automatizuotai rengti straipsnių santraukas.

Organizacinė struktūra

LIBIS valdytoja ir tvarkytoja yra Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliotekos generalinis direktorius tvirtina LIBIS valdybą, jos sudėtį ir nuostatus. Valdyba vadovauja LIBIS organizavimui, kūrimui ir eksploatavimui, inicijuoja, kuria, plėtoja ir tobulina LIBIS struktūrą.

Be Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, duomenis sistemai teikia Informacinės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, specialiosios, akademinės, apskričių, miestų bei rajonų savivaldybių viešosios bibliotekos, muziejai, LIBIS naudotojai (vartotojai ir skaitytojai; jie teikia pirminius duomenis, reikalingus paslaugai gauti).

Informacinė struktūra

LIBIS informacinę struktūrą sudaro bendrosios LIBIS duomenų bazės ir jų funkcionavimą užtikrinantys programiniai moduliai: Suvestinis katalogas (www.libis.lt), universaliosios dešimtainės sistemos, interneto išteklių archyvo, elektroninių leidinių, Lietuvos leidėjų, paslaugų, periodinių leidinių ir kitos duomenų bazės.

Suvestinis katalogas jungia į vieną visumą informaciją apie Lietuvos bibliotekose saugomus dokumentus: spaudinius, mikrofilmus, mikrofišas, filmus, vaizdo juostas, audiokasetes, plokšteles, elektroninius dokumentus, disertacijas ir habilitacinius darbus ir kita. Suvestinio katalogo sudaryme dalyvauja daugiau kaip 80 Lietuvos bibliotekų.

Funkcinė struktūra

LIBIS funkcinę struktūrą sudaro posistemiai: katalogavimo (sudaro katalogavimo, autoritetinių įrašų sudarymo, universaliosios dešimtainės sistemos tvarkymo moduliai), komplektavimo (sudaro komplektavimo modulis), skaitytojų aptarnavimo (sudaro skaitytojų aptarnavimo, tarpbibliotekinio abonemento, skaitytojų registracijos, statistinių ataskaitų, elektroninių knygų skaityklių valdymo moduliai), elektroninių paslaugų (bibliotekų elektroninių paslaugų portalas www.ibiblioteka.lt; sudaro užsakymų valdymo, elektroninių mokėjimų už paslaugas, dokumentų skaitmeninimo valdymo, Klausk bibliotekininko, autoinformavimo, Lietuvos leidėjų, apklausų, ataskaitų, audito, duomenų mainų ir integracijos, Lietuvos bibliotekų statistikos, elektroninių leidinių valdymo, elektroninių leidinių sudarymo ir skaitymo, elektroninės prenumeratos, semantinės paieškos moduliai), administravimo (sudaro administravimo, žinių bazės, paieškos ir redagavimo formų valdymo, eksporto, importo, interneto išteklių, paieškos moduliai), leidybinis (sudaro leidybinis modulis).

Istorija

1995 Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas apibrėžė Lietuvos nacionalinę biblioteką kaip pagrindinę šalies viešo naudojimo mokslinę biblioteką, Vyriausybė patvirtino Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) kūrimo programą ir paskyrė Lietuvos nacionalinę biblioteką pagrindine šios programos vykdytoja. LIBIS kūrimo darbai pradėti 1996. 2009 patvirtinti LIBIS nuostatai (nauja redakcija 2018).

suvestinis katalogas; Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką