Lietuvių katalikių moterų draugija

Lietùvių katalkių móterų draugijà, kultūrinė socialinė katalikių moterų organizacija.

Veikla Lietuvoje

1908–40 veikė Lietuvoje. Būstinė Kaune. Lietuvių katalikių moterų draugija gynė moterų teises ir rūpinosi ekonomine, socialine moterų gerove. Lietuvių katalikių moterų draugijos šūkis – Tiesa ir meilė! (nuo 1922). Per pirmąjį Lietuvos moterų suvažiavimą (1907 Kaune) iškilus pasaulėžiūrų skirtumams suvažiavimo iniciatorės sudarė organizacinį komitetą (pirmininkė V. Lebkauskienė) ir parengė Lietuvių katalikių moterų draugijos įstatus (1908 patvirtinti Kauno gubernatoriaus). 1908 04 26 įvyko pirmasis Lietuvių katalikių moterų draugijos suvažiavimas (dalyvavo apie 200 moterų).

1912 07 caro valdžia Lietuvių katalikių moterų draugiją uždarė. 1912 11 formaliai patvirtinti naujos draugijos įstatai. Per I pasaulinį karą vokiečių valdžia draugijos veiklą sustabdė, bet atgaivinta pirmoji Lietuvių katalikių moterų draugija – 1917 Kaune įvyko jos susirinkimas. 1919 įregistruoti nauji įstatai; buvo valdžios finansuojama. Lietuvių katalikių moterų draugija išlaikė mergaičių amatų ir namų ūkio mokyklą Kaune (1908–14) ir mergaičių žemės ūkio mokyklas Karmėlavoje (nuo 1918), Rietave (nuo 1925), Balbieriškyje (nuo 1926), Vabalninke (nuo 1927), keletą vaikų darželių, senelių prieglaudų, turėjo kepyklų, parduotuvių, viešbučių, valgyklų ir kitų įmonių. Leido žurnalus Lietuvaitė (1910–14), Moterų balsas (1918), Moteris (nuo 1920), knygas šeimininkavimo ir vaikų auklėjimo klausimais, turėjo apie 30 knygynų, rengė paskaitas auklėjimo, namų ruošos, ūkininkavimo, visuomeniniais ir religiniais klausimais.

Lietuvių katalikių moterų draugija rinko lietuvių kariuomenei aukas, globojo sužeistuosius ir karo belaisvius, gynė moterų teises, parengė įstatymo projektą (priimtas 1922 Lietuvos Respublikos Seime) dėl žmonų ir dukterų teisių į turto paveldėjimą. 1928 turėjo 217 skyrių (apie 20 tūkst. narių). 1929 įkurta Mergaičių globos sekcija (buvo Tarptautinės mergaičių globos sąjungos narė) išlaikė dvejus darbo, vienus globos namus, du darbo tarpininkavimo biurus. 1931 įkurta Motinos ir vaiko sekcija rūpinosi nėščiosiomis ir gimdyvėmis, veikė 9 sveikatos apsaugos punktai, Motinystės namai Kaune, 2 lopšeliai Kaune ir Panevėžyje. 1936 įkurta Šeimininkių sekcija, organizavo kursus šeimininkėms. Sovietų okupacinė valdžia 1940 Lietuvių katalikių moterų draugiją uždarė, konfiskavo jos turtą.

Lietuvoje nuo 1994 Lietuvių katalikių moterų draugijos veiklą tęsia Lietuvos katalikių moterų sąjunga.

Veikla išeivijoje

Lietuvių katalikių moterų draugija 1946 atsikūrė išeivijoje Tübingene V. Karvelienės ir M. Galdikienės iniciatyva; sudaryta Lietuvių katalikių moterų draugijos valdyba, atnaujinti įstatai. 1947 atnaujino ryšius su Pasaulio katalikių moterų organizacijų unija (Lietuvių katalikių moterų draugija į ją įstojo 1930). Lietuvių katalikių moterų draugijos skyriai veikė Kanadoje, Argentinoje, Australijoje.

Vadovės

Lietuvių katalikių moterų draugijos pirmininkės: E. Vaitkevičienė (1908–10), J. Stanelytė (1910–11), T. Kubilinskaitė (1911–15), P. Pikčilingienė (1917–19), M. Galdikienė (1919–27, 1928–40), E. Gvildienė (1927–28).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką