Lietuvos bažnytinė provincija

Lietuvõs bažnýtinė provncija, Lietuvos Katalikų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas 1926–91. Buvo tiesiogiai pavaldi Apaštalų Sostui.

Įsteigimas ir organizacija

Įsteigta 1926 04 04 popiežiaus Pijaus XI apaštališkąja konstitucija Lituanorum gente, juridiškai įteisinta 1927 09 27 Lietuvos Respublikos ir Apaštalų Sosto konkordatu. Sudaryta iš buvusios Žemaičių vyskupijos (jai suteiktas Kauno arkivyskupijos metropolijos statusas) ir Lietuvos teritorijoje buvusių Vilniaus ir Seinų vyskupijų dalių. Centras buvo Kaune, vadovu paskirtas arkivyskupas metropolitas J. Skvireckas, nustatytos laikinos Lietuvos bažnytinės provincijos ribos. Lietuvos bažnytinę provinciją sudarė Kauno metropolinė arkivyskupija, Telšių, Panevėžio, Vilkaviškio, Kaišiadorių vyskupijos ir Telšių vyskupui pavaldi Klaipėdos prelatūra. Vėliau Lietuvos bažnytinės provincijos dekanatų skaičius ir vyskupijų ribos kito.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios organizacija iki 1926

Iki Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo Lietuvos Katalikų Bažnyčia buvo pavaldi keliose valstybėse esančiai bažnytinei administracijai: Vilniaus ir Žemaičių vyskupijos – Mogiliavo metropolijai, Seinų vyskupija – Varšuvos metropolijai, Klaipėdos krašto katalikai priklausė Varmijos vyskupijai.

Lietuvos bažnytinės provincijos projektas

1923 Žemaičių vyskupas P. Karevičius pavedė vyskupui J. Skvireckui vykdyti parengiamuosius Lietuvos bažnytinės provincijos steigimo darbus. Apaštalinis vizitatorius arkivyskupas J. Matulaitis, vyskupai A. Karosas, P. Karevičius, J. Skvireckas ir apaštališkojo vizitatoriaus padėjėjas protonotaras A. Faidutti 1925 Lietuvos vyskupų konferencijoje bendrais bruožais nustatė Lietuvos vyskupijų ribas ir jų skaičių. Galutinai nustatyti vyskupijų ribas, sudaryti parapijas ir jas suskirstyti į dekanatus buvo pavesta vyskupui J. Skvireckui; užbaigė arkivyskupas J. Matulaitis.

1926 02 26 Lietuvos vyskupų konferencijoje Kaune galutinai priimtas Lietuvos bažnytinės provincijos projektas: viena arkivyskupija, 4 vyskupijos, 48 dekanatai, apie 480 parapijų ir Klaipėdos prelatūra. 1926 arkivyskupas J. Matulaitis popiežiui Pijui XI įteikė Lietuvos bažnytinės provincijos projektą.

Lietuvos vyskupijų pertvarkymas

Sudarant Lietuvos bažnytinę provinciją naujai pertvarkytos Lietuvos vyskupijos. Žemaičių vyskupija padalyta į Panevėžio, Telšių (su Klaipėdos prelatūra, iki tol priklausiusia Varmijos vyskupijai) vyskupijas ir Kauno arkivyskupiją. Sukurta Kaišiadorių vyskupija (anksčiau buvo Vilniaus vyskupijos dalis), Lietuvos vyriausybei pageidaujant, Lietuvos bažnytinė provincija sudaryta taip, kad jos ribos rodytų, jog Vilniaus vyskupijos klausimas dar neišspręstas. Panaikinta 1818–1926 gyvavusi Seinų vyskupija (popiežius Pijus VI 1798 įkūrė Vygrių vyskupiją, jos teritorijoje popiežius Pijus VII 1918 bule Ex imposita Nobis įkūrė Seinų vyskupiją). Iš Seinų vyskupijos dekanatų, buvusių Lietuvos Respublikos teritorijoje, 1926 sudaryta Vilkaviškio vyskupija.

1926 vyskupas J. Skvireckas paskirtas pirmuoju Lietuvos arkivyskupu metropolitu; Vilkaviškio vyskupu – Seinų vyskupas A. Karosas (jo koadjutoriumi – vyskupas M. Reinys), Panevėžio vyskupu – K. Paltarokas, Kaišiadorių – J. Kukta, Telšių – J. Staugaitis.

Lietuvos okupacija

1940 06 26 Liaudies vyriausybė konkordatą nutraukė. SSRS okupavus Lietuvą nutraukti Lietuvos ir Apaštalų Sosto diplomatiniai santykiai, bet Apaštalų Sostas nepripažino Lietuvos okupacijos, todėl laikėsi nuomonės, kad diplomatiniai santykiai ne nutraukti, o tik sustabdyti. Konfiskuota Bažnyčios nuosavybė, nutrauktas tikybos mokymas mokyklose, uždrausta katalikiška spauda. Nuo 1944 paaštrėjo Bažnyčios persekiojimai, prasidėjo kunigų ir tikinčiųjų areštai, deportacijos, trėmimai. Nuo 7 dešimtmečio sustiprėjo katalikų pogrindinė veikla.

Lietuvos bažnytinės provincijos pertvarka 1991

Lietuvos Respublikos ir Apaštalų Sosto diplomatiniai santykiai oficialiai atkurti 1991, Vilniuje įkurta apaštalinė nunciatūra. 1991 popiežius Jonas Paulius II Lietuvos Katalikų Bažnyčios administracinę struktūrą pritaikė prie šiuolaikinių realijų ir pertvarkė Lietuvos bažnytinę provinciją – įkurta Kauno bažnytinė provincija (priklauso Kauno arkivyskupija, Šiaulių (įkurta 1997), Telšių ir Vilkaviškio vyskupijos) ir Vilniaus bažnytinė provincija (priklauso Vilniaus arkivyskupija, Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijos).

1

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką