Lietuvõs ekonòmika

Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

21 a. pradžioje iki 2008 Lietuvos ūkiui buvo būdinga sparti plėtra. 1 lentelėje parodyti pagrindiniai Lietuvos makroekonominiai rodikliai 2005–06. BVP (palyginamosiomis kainomis) 2006 padidėjo 7,7 % (2000–06 viduryje – 7,9 %), 2007 pirmąjį pusmetį – 8,1 %. BVP dalis vienam gyventojui 2006 sudarė apie 24 100 litų (2005 – apie 20 900 litų). BVP didėjimui didžiausią įtaką turėjo statybos, transporto, apdirbamosios pramonės, nekilnojamojo turto įmonių veikla (2 lentelė). Lietuvos BVP pokyčiai 1990–2001 parodyti 3 lentelėje. Viešojo sektoriaus veiklos rūšys – valstybės valdymas, švietimas ir sveikatos apsauga – nuo 2001 plėtojosi lėčiau nei visas ūkis, o lėčiausiai plėtojosi žemės ūkis ir miškininkystė.

1 lent. Lietuvos pagrindiniai makroekonominiai rodikliai 2005–2019*
Rodiklis 2005 2008 2012 2016 2019
realiojo BVP metinis pokytis, % 7,9 2,4 3,8 2,4 3,9
einamosios sąskaitos deficitas, % nuo BVP 7,2 11,6 1,6 1,1 –2,1
metinė infliacija, % 2,7 8,5 2,8 0,7 2,2
vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio metinis pokytis, % 10,9 22,1 3,6 8,7 14,2
nedarbo lygis metų pabaigoje, % 7,1 7,8 13,2 7,6 6,4

* Lietuvos statistikos departamento duomenys

2 lent. Ekonominės veiklos rūšių sukurta pridėtinė vertė* 1995–2018**
Ekonominės veiklos rūšis Sukurta pridėtinė vertė galiojusiomis kainomis, mln. eurų Dalis, % Sukurta pridėtinė vertė palyginamosiomis kainomis, mln. eurų Dalis, %
1995 2000 2004 2008 2014 2018 2018 1995 2000 2004 2008 2014 2018 2018
žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 766,7 745,8 760,3 1 072,5 1 250,9 1 315,8 3,2 1 049,6 1 012,5 1 022,4 1 066,7 1 216,3 1 098,5 2,9
gavybos pramonė 25,3 83,1 88,4 127,9 128,7 121,9 0,3 55,6 134,3 166,9 132,9 117,6 115,2 0,3
apdirbamoji pramonė 1 298,6 2 240,6 3 323,4 5 133,1 6 340,4 7 476,6 18,4 1 956,8 2 760,1 4 202,4 5 400,1 6 235,1 7 269,0 19,5
elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 304,8 377,0 645,0 790,2 746,0 710,2 1,7 567,9 510,7 898,6 894,9 636,3 615,2 1,7
vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 66,0 104,3 137,9 207,0 372,2 410,2 1,0 276,5 247,5 247,2 279,8 351,1 372,5 1,0
statyba 491,4 711,1 1 195,6 3 285,6 2 437,0 2 831,8 7,0 956,6 989,4 1 733,7 3 392,9 2 482,1 2 674,2 7,2
didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 1 111,3 1 976,4 2 829,9 5 105,4 6 053,7 7 294,9 17,9 2 124,5 2 949,0 4 172,4 5 950,1 5 840,9 6 803,5 18,3
transportas ir saugojimas 438,8 1 001,7 1 524,2 2 746,8 4 111,6 4 950,3 12,2 1 718,6 1 821,4 2 268,8 3 223,9 4 023,2 4 872,3 13,1
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 100,0 179,8 245,6 389,7 465,7 728,0 1,8 296,2 372,2 437,5 516,8 488,5 610,0 1,6
informacija ir ryšiai 167,9 566,7 726,3 984,9 1 039,1 1 527,9 3,8 474,3 593,0 725,5 989,9 1 078,4 1 411,1 3,8
finansinė ir draudimo veikla 150,7 245,3 315,4 994,2 662,2 921,6 2,3 355,4 446,1 552,1 646,3 681,0 745,3 2,0
nekilnojamojo turto operacijos 578,5 822,3 1 022,0 2 067,5 2 130,8 2 666,7 6,6 1 349,2 1 593,0 1 802,6 2 157,8 2 207,3 2 349,2 6,3
viešasis valdymas ir gynyba 3 063       3 310 3 846 5,2 3 056       3 167 3 331 5,2
švietimas 3 050       3 165 3 496 4,7 2 792       2 862 2 994 4,7
sveikatos priežiūra, socialinis darbas 1 667       1 949 2 306 3,1 1 480       1 546 1 643 2,6
visas šalies ūkis 56 571       64 484 73 816 100,0 54 715       59 061 63 596 100,0

* gamybos metodu apskaičiuotas BVP

** Lietuvos statistikos departamento duomenys

3 lent. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (1990–2001)
Metai BVP galiojusiomis kainomis, mln. litų BVP palyginamosiomis 1995 kainomis, mln. litų BVP vienam gyventojui galiojusiomis kainomis, litų BVP vienam gyventojui palyginamosiomis 1995 kainomis, litų
1990 134 41 564 36 11 166
1991 415 39 204 112 10 580
1992 3 406 30 870 920 8 338
1993 11 590 25 861 3 147 7 022
1994 16 904 23 335 4 621 6 379
1995 24 103 24 103 6 637 6 637
1996 31 569 25 238 8 757 7 001
1997 38 340 27 075 10 711 7 564
1998 42 990 28 459 12 094 8 006
1999 42 655 27 350 12 082 7 747
2000 45 148 28 387 12 877 8 096
2001 47 968 30 051 13 752 8 615

Eksportas

Šalies vidaus rinka maža, todėl ūkio plėtra priklauso nuo eksporto masto. 2006 eksportas siekė 38,8 mlrd. litų, arba 52,6 % BVP dydžio, daugiausia eksportuota mineralinių produktų (24 % viso eksporto), maisto produktų (14 %), mašinų ir įrangos (12,2 %), aprangos ir tekstilės gaminių (8,3 %). Eksportas į Europos Sąjungos šalis sudarė 63,2 % (daugiausia į Latviją, Vokietiją, Estiją, Lenkiją ir Olandiją), į Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalis – 21,3 % viso Lietuvos eksporto (daugiausia į Rusiją ir Baltarusiją). Lietuvos einamoji sąskaita daugelį metų yra deficitinė, prekių importas didesnis už eksportą, tai verčia imti paskolas, skatinti užsienio investicijas Lietuvoje ir mažinti oficialiąsias tarptautines atsargas. Kita vertus, paslaugų eksportas didėja, užsienio šalyse dirbantys Lietuvos piliečiai perveda į Lietuvą vis daugiau pinigų.

Nedarbas

Nedarbo lygis Lietuvoje sparčiai didėjo 1991–95 ir 1998–2001, vėliau jis ėmė mažėti (4 lentelė). Didžiausias nedarbo lygis šalyje užfiksuotas 2001 (Lietuvos darbo biržos duomenimis – 11,2 %, gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis – 16,5 %, jaunimo iki 25 metų – 30,9 %). 2004 Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą nedarbo lygis labai sumažėjo: 2006 pabaigoje jis siekė 4,8 %, 2007 viduryje – 4,1 % (2004 pabaigoje buvo 10,6 %). Dalis dirbusiųjų žemės ūkyje perėjo dirbti į statybos, transporto ir kitas įmones.

2005–07 šiek tiek sumažėjo dirbančiųjų emigravimo mastas. Išryškėjo didelė regioninė nedarbo lygio diferenciacija: 2007 pabaigoje daugiausia bedarbių buvo Akmenės rajono (8,6 % darbingo amžiaus gyventojų), Jurbarko rajono savivaldybėse ir Druskininkų savivaldybėje (po 8,5 %), mažiausia – Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybėse (po 0,8 %); iš didesnių miestų daugiausia – Alytuje (4,9 %), mažiausia – Marijampolėje (2,5 %). Vyrų nedarbas išlieka didesnis nei moterų, miestelių ir kaimo gyventojų – didesnis nei miestuose. 2008 gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, gyventojų, turinčių tik pradinį išsilavinimą, nedarbo lygis sudarė 17,6 %, pagrindinį – 12,5 %, vidurinį be profesinės kvalifikacijos – 7,7 %, aukštesnįjį – 3,1 %, aukštąjį – 3,0 %. 2008 pabaigoje–2009 pradžioje dėl pasaulinės ekonominės krizės nedarbo lygis padidėjo daugiau kaip 2 kartus ir, gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2009 antrąjį ketvirtį sudarė 13,6 % (jaunimo iki 25 metų – 29,6 %).

4 lent. Nedarbo lygis Lietuvoje 1997–2019 (%)
  1997 2000 2004 2008 2012 2016 2019
Lietuvos statistikos departamento gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis
bendrasis 14,1 16,4 11,4 5,8 13,4 7,9 6,3
vyrų 14,2 18,8 11,0 6,0 15,2 9,1 7,0
moterų 13,9 13,9 11,8 5,6 11,6 6,7 5,5
Užimtumo tarnybos (iki 2018 – Lietuvos darbo birža) duomenimis
bendrasis 5,9 11,2 6,0 5,7 11,7 8,1 8,4
vyrų 5,6 12,0 5,1 5,9 12,3 8,4 8,5
moterų 6,2 10,3 7,0 5,5 11,2 7,7 8,3

Darbo užmokestis ir infliacija

Didėjant darbo jėgos paklausai ir sumažėjus bedarbių skaičiui nominalusis darbo užmokestis didėjo spartėjančiai (2005 – 11 %, 2006 – 18 %) ir pralenkė darbo našumo didėjimą (5 lentelė). Vidutinė metinė infliacija Lietuvoje 1991–2004 parodyta 6 lentelėje. Infliacija per 2006 padidėjo 4,5 %, 2007 12 pasiekė 8,1 % vidutinį metinį lygį (didžiausią nuo 1998). Labiausiai infliaciją padidino sparčiai brangę maisto produktai, būstas, vanduo, elektra, kuras, restoranų ir viešbučių, švietimo paslaugos (7 lentelė).

5 lent. Dirbančiųjų skaičius, darbo užmokestis ir darbo našumas 2004–2018*
Ekonominės veiklos rūšis Dirbančiųjų skaičius (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis), tūkst. Dalis, % Vidutinis darbo užmokestis (per mėnesį, neatskaičius mokesčių), eurų Darbo našumas (vieno dirbančiojo sukurta pridėtinė vertė galiojusiomis kainomis), tūkst. eurų
2004 2008 2014 2018 2018 2008 2014 2018 2004 2008 2014 2018
žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 220,4 114,6 120,7 98,6 7,1 502,8 592,7 807,2 3,4 9,4 10,4 13,3
gavybos pramonė 4,3 3,5 4,0 3,1 0,2 826,0 854,1 1 100,3 20,7 36,8 31,8 39,0
apdirbamoji pramonė 242,1 243,1 199,2 220,2 15,9 587,3 679,2 947,2 13,7 21,1 31,8 34,0
elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 22,2 19,8 10,3 12,3 0,9 845,1 918,9 1 133,6 29,1 39,9 72,3 58,0
vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 13,3 14,0 13,8 16,5 1,2 592,6 724,6 890,3 10,4 14,8 27,0 24,8
statyba 113,0 154,2 99,1 103,5 7,5 703,8 630,3 854,3 10,6 21,3 24,6 27,4
didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 223,1 250,5 232,6 234,6 17,0 555,5 613,4 869,1 12,7 20,4 26,0 31,1
transportas ir saugojimas 75,0 90,8 105,3 101,2 7,3 561,6 647,8 820,2 20,3 30,2 39,0 48,9
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 29,5 35,5 33,5 34,3 2,5 360,0 417,0 645,2 8,3 11,0 13,9 21,2
informacija ir ryšiai 18,7 24,4 23,9 32,3 2,3 822,2 1 134,0 1 652,0 38,7 40,4 43,5 47,4
finansinė ir draudimo veikla 14,9 18,9 18,4 19,1 1,4 1 197,0 1 269,9 1 648,8 21,2 52,7 36,0 48,3
nekilnojamojo turto operacijos 8,0 11,5 15,3 15,2 1,1 607,6 646,5 829,0 33,6 72,5 56,0 69,5
profesinė, mokslinė ir techninė veikla 31,9 44,0 49,6 60,4 4,4 802,2 859,7 1 186,9 17,4 24,0 24,7 26,6
administracinė ir aptarnavimo veikla 17,1 35,5 45,6 54,0 3,9 530,3 575,7 793,6 14,3 17,4 17,1 24,4
viešasis valdymas ir gynyba, privalomasis socialinis draudimas 82,2 79,9 80,1 81,5 5,9 888,8 867,3 1 100,8 14,9 24,3 25,0 28,9
švietimas 139,3 145,1 128,4 135,3 9,8 566,2 626,1 817,9 6,0 9,5 11,4 13,4
sveikatos priežiūra, socialinis darbas 97,6 88,9 84,7 94,3 6,9 618,3 665,7 953,7 4,6 10,8 13,8 18,2
meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 31,5 21,2 29,4 30,0 2,2 496,4 536,0 744,5 4,4 11,0 11,0 15,9
kita veikla 26,2 30,9 29,0 34,2 2,5 487,4 554,1 763,3 9,8 8,3 11,7 12,0
visas šalies ūkis 1 410,1 1 426,1 1 322,8 1 380,6 100,0 623,2 677,4 924,1 11,7 20,6 25,0 29,5

* Lietuvos statistikos departamento duomenys

6 lent. Vidutinė metinė infliacija Lietuvoje 1991–2019*
Metai Vidutinė metinė infliacija, %
1991 224,7
1992 1 163,0
1993 118,7
1994 45,0
1995 26,7
1996 13,1
1997 8,4
1998 5,0
1999 0,7
2000 0,9
2001 1,3
2002 0,4
2003 –1,1
2004 2,9
2005 2,7
2006 4,5
2007 8,1
2008 8,5
2009 1,3
2010 3,8
2011 3,4
2012 2,8
2013 1,0
2014 0,2
2015 –0,7
2016 0,7
2017 3,7
2018 2,5
2019 2,2

* Lietuvos statistikos departamento duomenys

7 lent. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksų metinis pokytis 2019*
Kainų indeksai Metinis pokytis, %
maisto prekių 2,9
alkoholinių gėrimų, tabako gaminių 3,3
aprangos ir avalynės –1,1
būsto, vandens, elektros, kuro 2,1
būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdieninės namų priežiūros 1,7
sveikatos paslaugų 5,4
transporto paslaugų 0,3
ryšių paslaugų –1,3
poilsio ir kultūros paslaugų 2,5
švietimo paslaugų 3,6
viešbučių ir restoranų paslaugų 6,1
vartotojų kainų indeksas 2,3

* Lietuvos statistikos departamento duomenys

Vartojimas, importas, užsienio skola

Dėl optimistinių gyventojų lūkesčių ir bankų paskolų išdavimo palankių sąlygų vartojimas sparčiai augo (8 lentelė). Didėjantis vartojimas skatino importą (2006 jis sudarė 53,3 mlrd. litų) ir didino užsienio prekybos deficitą (2006 pabaigoje siekė 10,4 %, 2007 viduryje – apie 13,4 % BVP dydžio), t. p. einamosios sąskaitos deficitą (2006 pabaigoje siekė apie 8,9 mlrd. litų, arba 10,8 % BVP dydžio, 2007 viduryje – apie 15 % BVP dydžio), kuris dengiamas daugiausia paskolomis, todėl didėjo šalies bendroji skola užsieniui (2006 buvo apie 9,7 mlrd. litų).

8 lent. Namų ūkių vidutinės pajamos ir vartojimo išlaidos (vienam namų ūkio nariui per mėnesį) 2006–2016*
  eurų %
2006 2008 2012 2016 2016
disponuojamos pajamos 174,1 277,2 294,4 408,4 100,0
piniginės pajamos 166,9 271,1 288,8 403,1 98,7
natūrinės pajamos 7,2 6,1 5,6 5,3 1,3
vartojimo išlaidos 200,6 246,0 247,4 297,5 100,0
maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai 63,7 80,0 83,5 93,7 31,5
alkoholiniai gėrimai, tabakas 7,2 9,1 8,5 11,8 3,9
drabužiai ir avalynė 17,2 20,3 16,3 20,7 7,0
būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras 22,8 29,4 44,4 42,3 14,2
būsto apstatymo, namų ūkio įranga ir kasdieninė namų priežiūra 13,9 16,3 11,0 16,2 5,4
sveikata 9,9 12,1 14,5 19,8 6,7
transportas 23,7 27,8 25,5 30,9 10,4
ryšiai 9,5 10,8 9,3 12,7 4,3
poilsis ir kultūra 11,8 13,5 12,1 19,1 6,4
švietimas 2,2 2,0 2,4 2,3 0,8
viešbučiai, kavinės, restoranai 9,2 12,6 7,8 10,8 3,6
įvairios prekės ir paslaugos 9,8 12,1 12,3 17,3 5,8

* Lietuvos statistikos departamento duomenys

Investicijos

Materialiosios investicijos (investicijos į materialųjį ilgalaikį turtą), 2007–10 dėl ekonominės krizės sumažėjusios daugiau kaip 2 kartus, 2010–18 vėl padidėjo daugiau kaip 1,9 karto. Daugiausia šių investicijų padaroma nekilnojamojo turto operacijų veikloje (2018 – 20,2 % visų materialiųjų investicijų), transporto ir saugojimo veikloje (16,4 %), apdirbamojoje pramonėje (14,9 %).

Kapitalo judėjimas tarp Lietuvos ir užsienio šalių (užsienio investicijos Lietuvoje ir Lietuvos investicijos užsienyje) 1994–2004 parodytas 9 lentelėje. Sukauptos tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 1993 sudarė 135,7 mln. litų, 1996 – 1,4 mlrd. litų, 2000 – 8,3 mlrd., 2005 – 23,9 mlrd., 2011 – 38,1 mlrd. litų, 2015 – 14,6 mlrd. eurų, 2018 –17 mlrd. eurų (10 lentelė).

9 lent. Kapitalo judėjimas 1994–2004 (mln. litų; neigiami skaičiai rodo turto sumažėjimą arba įsipareigojimų padidėjimą)
  1994 1996 1998 2000 2002 2004
užsienio investicijos Lietuvoje 1 333,9 3 500,9 5 942,0 3 125,7 3 358,7 6 211,1
tiesioginės investicijos 124,7 609,7 3 702,0 1 515,5 2 665,7 2 151,3
portfelinės investicijos 18,2 858,3 –37,8 1 623,7 517,0 1 196,9
finansinės išvestinės priemonės –82,5 –158,5
kitos investicijos 1 191,0 2 032,9 2 277,8 –13,5 258,5 3 021,4
Lietuvos investicijos užsienyje 106,6 789,1 153,2 739,9 –155,1 3 038,6
tiesioginės investicijos 0,4 16,7 14,8 61,2 730,6
portfelinės investicijos 0,6 107,6 40,2 565,5 477,1 609,4
finansinės išvestinės priemonės –72,4 –168,4
kitos investicijos 106,0 681,1 96,3 –159,6 –621,8 1 867,0
10 lent. Materialiosios ir tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2018*
Ekonominės veiklos pavadinimas Materialiosios investicijos Sukauptos tiesioginės užsienio investicijos metų pabaigoje
mln. eurų % mln. eurų %
žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 249,4 3,1 290,43 1,7
kasyba ir karjerų eksploatavimas 26,4 0,3 53,89 0,3
apdirbamoji gamyba 1 188,0 14,9 2 928,99 17,2
elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 502,1 6,3 265,75 1,5
vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 175,7 2,2 10,34 0,1
statyba 321,6 4,1 410,15 2,4
didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas 719,8 9,0 1 995,63 11,7
transportas ir saugojimas 1 308,6 16,4 397,76 2,3
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 106,0 1,3 113,00 0,7
informacija ir ryšiai 124,9 1,6 1 143,95 6,7
finansinė ir draudimo veikla 51,9 0,7 4 810,85 28,2
nekilnojamojo turto operacijos 1 610,6 20,2 2 152,20 12,6
profesinė, mokslinė ir techninė veikla 179,9 2,3 1 627,21 9,6
administracinė ir aptarnavimo veikla 286,2 3,6 312,67 1,8
viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 920,5 11,6
švietimas 29,2 0,4 0,83 0,0
žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 106,6 1,3 32,69 0,2
meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 50,7 0,6 14,63 0,1
kita aptarnavimo veikla 9,1 0,1 2,84 0,0
privataus nekilnojamojo turto įsigijimas ir pardavimas 467,95 2,7
visas šalies ūkis 7 967,2 100,0 17 031,76 100,0

* Lietuvos statistikos departamento duomenys

Užsienio investicijų Lietuvoje srautas, mažėjęs 1999–2001 (ypač dėl sumažėjusio Vyriausybės skolinimosi užsienyje vykdant griežtą biudžeto politiką), vėliau vėl didėjo (išskyrus 2008 ir 2014). Užsienio kapitalas ypač aktyviai dalyvauja ekonominėse veiklose, garantuojančiose didelį pelningumą, t. p. ten, kur reikia didelių investicijų, o Lietuvos kapitalas nepajėgus konkuruoti. 2018 šalyje veikė 5582 užsienio investuotojai, kurie investavo į 3781 Lietuvos įmonę. Daugiausia lėšų į Lietuvos ūkį iki 2018 pabaigos investavo Švedija (3,9 mlrd. eurų), Olandija (2,5 mlrd.), Estija (1,7 mlrd.), Kipras (1,3 mlrd.), Vokietija (1,2 mlrd.), Lenkija (970 mln.), Danija (730 mln. eurų). 28,2 % visų tiesioginių užsienio investicijų sudarė investicijos į finansų ir draudimo veiklą, 17,2 % – į apdirbamąją pramonę, 12,6 % – į nekilnojamojo turto operacijas, 11,7 % – į didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą, 9,6 % – į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą, 6,7 % – į informacijos ir ryšių paslaugas.

Lietuvos tiesioginės investicijos užsienio šalyse 2019 sudarė 4175,5 mln. eurų, iš jų Latvijoje – 862,2 mln., Olandijoje – 718 mln., Kipre – 655 mln., Estijoje – 654,4 mln., Lenkijoje – 448,2 mln., Švedijoje – 179,2 mln. eurų (daugiausia lėšų Lietuva užsienyje investavo į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą, didmeninę ir mažmeninę prekybą, finansų ir draudimo veiklą). Lietuva yra viena pirmaujančių Europos šalių pagal tiesioginių užsienio investicijų jos ekonomikoje didėjimą.

L: Lietuvos ekonomikos perspektyvos 2007 Vilnius 2007.

1583

1987

1009

1679

Lietuvos finansų sistema

Lietuvos energetika

Lietuvos statyba

Lietuvos pramonė po 1990

Lietuvos transportas

Lietuvos ryšių sistema

Lietuvos žemės ūkis

Lietuvos miškų ūkis

Lietuvos žvejyba

Lietuvos medžioklės ūkis

turizmo industrija Lietuvoje

Lietuvos komunalinis ūkis

Lietuvos paslaugų sfera

viešasis maitinimas Lietuvoje

Lietuvos vidaus prekyba

Lietuvos užsienio prekyba

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką