„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, Lietuvos katalikų pogrindžio leidinys, ėjęs 1972–89. Iš viso išėjo 81 numeris. Pradėtas leisti Vilkaviškio vyskupijos kunigų iniciatyva.

Redaktoriai ir talkininkai

Pirmasis redaktorius – S. Tamkevičius SJ, 1983 jį areštavus Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką iki 1989 redagavo kunigas J. A. Boruta SJ. Artimiausi redaktorių bendradarbiai buvo P. Plumpa, kunigas K. J. Ambrasas SJ, seserys vienuolės E. Šuliauskaitė, B. Mališkaitė, B. Briliūtė ir kitos, bendraminčiai ir talkininkai – kanauninkas B. Antanaitis, kunigai J. Kauneckas, J. Lauriūnas SJ, P. Račiūnas MIC, sesuo vienuolė F. N. Sadūnaitė, kunigai A. Svarinskas, J. Zdebskis, K. Žemėnas ir kiti. 2021 Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos rengėjams J. A. Borutai, B. Mališkaitei, E. Šuliauskaitei paskirta Laisvės premija.

Turinys

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika rinko ir skelbė faktus apie sovietų okupacinės valdžios antibažnytinę politiką: Katalikų Bažnyčios veiklos varžymą, kunigų ir tikinčiųjų persekiojimą bei diskriminavimą sovietų Lietuvoje, spausdino sovietinei valdžiai rašytus kolektyvinius kunigų kreipimusis ir pareiškimus, tikinčiųjų ir žmogaus teisių pažeidimo faktus, pranešimus apie prievartinę jaunimo ateizaciją, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidėjų ir talkininkų tardymus, kratų protokolus, teismų nutartis, 1940–41 nužudytų, suimtų, ištremtų kunigų sąrašus, kitus dokumentus, straipsnius.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos nr. 37 antraštinis puslapis

Dauginimas ir platinimas

Buvo spausdinama rašomąja mašinėle (apie 20 egzempliorių), vėliau padalijama patikimiems žmonėms ir įvairiais būdais – dažniausiai rašomąja mašinėle, kartais dauginimo aparatu Era ar spiritiniu rotaprintu – dauginama bei platinama perduodant iš rankų į rankas. Dėl konspiracijos redakcija žinojo tik artimiausius perrašinėtojus ir daugintojus.

Viena svarbiausių užduočių leidėjams buvo perduoti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką į užsienį ir paskleisti ją Vakarų žiniasklaidoje. Per rusų disidentus (S. Kovaliovą, T. Velikanovą ir kitus) ir į Lietuvą iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvykstančius turistus visi Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos numeriai buvo išgabenti į užsienį (daugiausia mikrofilmais). Patekusi į Jungtines Amerikos Valstijas Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika buvo perduodama laikraščio Draugas redakcijai, Lietuvių katalikų religinės šalpos organizacijai, išsiuntinėjama radijo stotims (apie 40 lietuviškų radijo valandėlių tarnybų; Amerikos balsas, Laisvės radijas ir Vatikano radijas rengė transliacijas į Lietuvą), lietuvių užsienio spaudos tarnyboms.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos nr. 57 antraštinis puslapis

Svarbiausios ištraukos buvo verčiamos į anglų kalbą (vertė kunigas K. Pugevičius) ir perduodamos įvairioms naujienų agentūroms, laikraščių redakcijoms, bibliotekoms, Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresui, vyriausybei, Vyskupų konferencijoms ir kitoms institucijoms, iš viso – į 138 valstybių institucijas ir tarptautines organizacijas.

Čikagoje 1972 susikūrusi Lietuvių katalikų religinės šalpos rėmėjų sąjunga pradėjo leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką atskirais numeriais (6 nr. 1972–73), nuo 1974 – knygomis, po 7–8 nr. viename tome; iki 1992 išleido visus 81 nr. (10 tomų). Nuo 1976 ši organizacija teikė finansinę paramą Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidėjams Lietuvoje, rūpinosi vertimais į užsienio kalbas, kai kuriuos numerius ar tomus išleido anglų (t. 1 – 1981, t. 6 – 1989), ispanų (t. 1, 2, 6; 1979–86; vertė Z. Juknevičius), italų (monsinjoro V. Mincevičiaus rūpesčiu Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos medžiaga 1972–85 buvo spausdinama ELTA‑Press biuleteniuose, atskirais leidiniais išleista 20 nr.; t. 1 – 1976, t. 2 – 1979), vokiečių (visi nr.; vertė K. Gulbinas, išleido Baltijos institutas / Institutum Balticum Königsteine), rusų (7 nr. 1979, Niujorke), prancūzų (2,5 tomo, 1984 paskelbta Prancūzijos spaudoje; vertė J. Petrošius), portugalų (32 nr., išleista 1972–89 San Paule) kalbomis.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, išleista 1974–89 Čikagoje

Per Vatikano radiją visą Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos medžiagą perskaitydavo monsinjoras V. Kazlauskas. Lietuvoje atsiradus laisvai Sąjūdžio spaudai Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidyba buvo nutraukta.

Nuteistieji už kronikos dauginimą ir platinimą

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos dauginimą ir platinimą suimti ir nuteisti asmenys: P. Plumpa (1973), J. Gražys, kunigas V. Jaugelis, rusų disidentas S. Kovaliovas, A. Patriubavičius, F. N. Sadūnaitė (visi 1974), V. Lapienis (1976 ir 1985), kunigas J. K. Matulionis SJ (1976 ir 1985), O. Pranckūnaitė (1976), P. Buzas, A. Janulis SJ, seserys vienuolės G. Navickaitė ir O. Vilkauskaitė (visi 1980), S. Tamkevičius (1983).

L: A. Žilinskas Bažnyčia, „Kronika“ ir KGB voratinklis Vilnius 22001; D. Gervytė Kronika: Slaptos knygos istorija Vilnius 2022.

2577

-Bažnyčios kronika; -kronika

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką