Lietuvõs mókslo prèmija, premija, skiriama už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės (socialinės, kultūrinės) veiklos darbus. Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 Lietuvos mokslo premijos: humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 2, fizinių mokslų srityje – 2, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse – 2, technologijos mokslų srityje – 1 premija.

Premijai gauti gali būti siūlomi ne anksčiau kaip per 15 pastarųjų metų atlikti (gali būti atlikti ir užsienyje) ir paskelbti darbai, svarbūs Lietuvos istorijai, kultūrai ir ūkiui, įnešę svarų indėlį į mokslą, iš esmės paskatinę tolesnę mokslo krypties raidą, labai prisidėję prie šalies konkurencingumo didinimo kuriant ir diegiant naujausias technologijas. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo. Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, táikomosios mokslinės veiklos (socialinės, kultūrinės) darbus – bendru teikimu verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais.

Premijas konkurso tvarka skiria Lietuvos mokslo premijų komisija. Jos sudėtį (29 narius) tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, techniškai aptarnauja Lietuvos mokslų akademija. Premijos dydis yra 780 bazinių socialinių išmokų (anksčiau minimalusis gyvenimo lygis; 38 eurai, nuo 2020 01 01 – 39 eurai) dydžių (29 640 eurų; nuo 2020 – 30 420 eurų).

Premijai pristatyti, bet nepremijuoti darbai gali būti pakartotinai pristatomi premijai. Autorių kolektyvui paskirta premija paskirstoma po lygiai kiekvienam premijuojamam asmeniui. Lietuvos mokslo premijos laureatas į premiją vėl pretenduoti gali ne anksčiau kaip po 15 metų.

Lietuvos mokslo premijos laureatai turi perskaityti Lietuvos mokslo bendruomenei ir visuomenei viešą pranešimą apie savo mokslinius laimėjimus.

Lietuvos mokslo premijos teikiamos nuo 1993. Laikui bėgant kito premijuojamos mokslų sritys, komisijos narių skaičius (nuo 47 iki 29). Premijos nebuvo paskirtos 2012 ir 2017 technologijos mokslų srityje, 2018 – humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

1993 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Agrariniai, gamtos, matematikos ir medicinos mokslai

A. Bertulis-Čerkelis už darbų ciklą Erdvinis spalvų jutimas

L. Kimtys už darbų ciklą Organinių junginių molekulių dinamikos ir sąveikų įvairiose fazėse spektrometriniai tyrimai

A. Survila už darbų ciklą Elektrocheminiai procesai metalų kompleksų sistemose

J. Virbickas už darbų ciklą Populiacijų kintamumas dėl temperatūros gradientų ir trendų poveikio

Humanitariniai, socialiniai ir teologijos mokslai

R. Rimantienė už knygas: Šventoji. Narvos kultūros gyvenvietės (1979), Šventoji. Pamarių kultūros gyvenvietės (1980), Akmens amžius Lietuvoje (1984), Nida. Senųjų baltų gyvenvietė (1989)

A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė už darbą Lietuvių pavardžių žodynas (t. 1 A–K 1985, t. 2 L–Ž 1989)

Technikos mokslai

A. Čyras, J. Atkočiūnas, S. Kalanta, R. Karkauskas, A. Krutinis, J. Nagevičius už Statybinės mechanikos kompiuterizuoto mokymo vadovėlių komplektą

1994 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Agrariniai, gamtos, matematikos ir medicinos mokslai

V. Basys, P. Kaltenis, M. Kiauleikienė, A. Raugalė, P. Šimulis už darbų ciklą Vaikų ligų klinika, diagnostika, gydymas, profilaktika (1973–1993)

A. Z. Dagys už darbų ciklą Borealinio triaso paleontologija ir biostratigrafija

R. Danielius, A. P. Piskarskas, A. P. Stabinis už darbų ciklą Šviesos parametriniai reiškiniai kristaluose (1984–1993)

E. A. Janulaitis, V. Butkus už darbų ciklą Bakterijų restrikcijos – modifikacijos sistemų tyrimai

A. Laurinčikas už darbų ciklą Rymano dzeta‑funkcijos bei kitų Dirichlė eilučių reikšmių pasiskirstymo tyrimai (1979–1993)

Humanitariniai, socialiniai ir teologijos mokslai

E. Grinaveckienė, A. Jonaitytė, J. Lipskienė, K. Morkūnas, B. Vanagienė, A. Vidugiris už darbą Lietuvių kalbos atlasas (t. 1 Leksika, t. 2 Fonetika, t. 3 Morfologija, 1977–1991)

A. Jonynas, P. Jokimaitienė (po mirties), B. Kazlauskienė, Zofija Puteikienė (po mirties), K. A. Aleksynas už darbą Lietuvių liaudies dainynas. I–V tomai (1980–1989)

D. Kaunas už darbus Lietuvos spaudos istorija (1986–1993)

Technikos mokslai

P. Baltrėnas už darbą Koniologinių tyrimų teoriniai pagrindai, metodai ir priemonės, jų procesų modeliavimas, optimizavimas ir praktinis pritaikymas

M. Daunys, H. Medekšas už darbų ciklą Mažaciklio stiprumo ir ilgaamžiškumo skaičiavimo metodų sukūrimas (1960–1993)

1995 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Agrariniai, gamtos, matematikos ir medicinos mokslai

V. Bareikis, R. Katilius, A. Matulionis už darbų ciklą Fliuktuacijos ribotų matmenų puslaidininkių dariniuose (1984–1993)

A. Bujauskas, U. Čapienė, J. Jundulas už darbų ciklą Atsparių nematodams, ūkiškai vertingų bulvių veislių sukūrimo mokslinis pagrindimas ir rezultatai (1965–1994)

R. Čiegis, F. Ivanauskas, M. Sapagovas už darbų ciklą Netiesinių diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai ir jų taikymai (1973–1992)

R. Karazija už monografijas: Laisvųjų atomų Rentgeno ir elektronų spektrų teorijos įvadas (1987), Atominių dydžių sumos ir vidutinės spektrų charakteristikos (1991, rusų kalba)

L. Motiejūnas už darbų ciklą Gamtinės židininės infekcinės ligos, bendros žmonėms ir gyvuliams, Lietuvoje (1965–1993)

Humanitariniai, socialiniai ir teologijos mokslai

S. Lazutka, E. Gudavičius už Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės kodekso Pirmasis Lietuvos Statutas (t. 1 1983, t. 2 1985, t. 3 1991) tyrimus ir publikavimą

D. Sauka už monografijas Tautosakos savitumas ir vertė (1970), Lietuvių fokloras (1986, rusų kalba), Žemaitės stebuklas (1988), Jurgis Savickis. XX amžiaus literatūros šifras (1994) ir vadovėlį aukštųjų mokyklų studentams Lietuvių tautosaka (1982)

Z. Zinkevičius už veikalą Lietuvių kalbos istorija (t. 1 Lietuvių kalbos kilmė 1984, t. 2 Iki pirmųjų raštų 1987, t. 3 Senųjų raštų kalba 1988, t. 4 Lietuvių kalba XVII–XIX a. 1990, t. 5 Bendrinės kalbos iškilimas 1992, t. 6 Lietuvių kalba naujaisiais laikais 1994, pagalbinis tomas Rodyklės ir bibliografija 1995)

Technikos mokslai

P. Balaišis, D. Eidukas, A. Neverauskas, S. Rupkus už darbų ciklą Elektroninių įtaisų kokybės analizė (1980–1994)

J. Liukaitis, V. P. Pekarskas, V. Rajeckas už darbų ciklą Polimerinių medžiagų klijuotinių sujungimų stiprumo prognozavimo metodų sukūrimas (1986–1994)

Z. Tamutis už darbų ciklą Geodezinių tinklų projektavimas ir išlyginimas (3 monografijos ir 2 vadovėliai aukštųjų mokyklų studentams, 1963–1994)

1996 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Agrariniai, gamtos, matematikos ir medicinos mokslai

J. Grigas už darbų ciklą Feroelektrikų ir giminingų medžiagų mikrobanginė dielektrinė spektroskopija (1986–1995)

A. Grigelis, V. Kadūnas, V. Juodkazis, V. Narbutas, J. Paškevičius, P. Suveizdis už monografiją Lietuvos geologija (1994)

K. Jarašiūnas, G. Juška, L. Subačius, J. V. Vaitkus už darbų ciklą Šviesa sužadintų elektronų dinamika puslaidininkiuose (1985–1995)

R. Lekevičius, J. Baršienė, J. Lazutka, G. Slapšytė, S. Sinkevičius, V. Morkūnas, Veronika Dedonytė už darbų ciklą Aplinkos užterštumo Lietuvoje genotoksologinis įvertinimas (1976–1995)

M. Žalakevičius už darbų ciklą Paukščių migracijų valdymo mechanizmai (1974–1995)

Humanitariniai, socialiniai ir teologijos mokslai

I. Ermanytė, S. Kėzytė, J. Paulauskas, K. Ulvydas (po mirties), V. Vitkauskas, K. B. Vosylytė, A. Vilutytė-Rimševičienė, K. PakalkaLietuvių kalbos žodyno (t. 7–16, 1966–1995) parengimą

V. Kubilius už monografijas Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje (1993), XX amžiaus literatūra: Lietuvių literatūros istorija (1995)

V. Mikelėnas už monografijas Civilinis procesas. I dalis (1994), Civilinis procesas. II dalis (1995), Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai (1995)

Technikos mokslai

R. Barauskas, V. Ostaševičius už darbų ciklą Vibrosmūginės sistemos: tyrimas, optimizavimas ir taikymas

J. Vilemas, Povilas Poškus, Vytautas Šimonis, Jonas Erdvilas Adomaitis už darbų ciklą Šilumos mainų dėsningumų tyrimas dujomis aušinamuose energetinių įrenginių elementuose (1985–1995)

E. K. Zavadskas už darbų ciklą Statybos projektų daugiakriterinis įvertinimas ir technologinių sprendimų daugiatikslė selektonovacija (1977–1995)

1997 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Agrariniai, gamtos, matematikos ir medicinos mokslai

A. J. Galdikas, A. F. Orliukas už darbų ciklą Elektroninių ir joninių laidininkų technologija, tyrimai bei jų taikymas kietakūniuose energijos šaltiniuose ir jutikliuose (1985–1996)

J. V. Gražulevičius, Rimtautas Kavaliūnas, A. Stanišauskaitė, A. Undzėnas už darbų ciklą Organinių fotopuslaidininkių sintezė ir savybės (1971–1996)

Humanitariniai, socialiniai ir teologijos mokslai

V. Merkys už mokslinius leidinius: Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864–1904: informacinė knyga (1994), Knygnešių laikai, 1864–1904 (1994)

A. Paulauskienė už knygas: Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžių kategorijos (1979), Gramatinės lietuvių kalbos vardažodžio kategorijos (1989), Lietuvių kalbos morfologija (1994)

A. Rosinas už monografijas: Lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinė struktūra (1984), Baltų kalbų įvardžiai (1988), Baltų kalbų įvardžiai: morfologijos raida (1995)

Technikos mokslai

A. Sadūnas už darbų ciklą Aliumosilikatinių dirbinių ilgaamžiškumas (1960–1996)

Z. Vainoris, R. Kirvaitis, R. Martavičius, J. Skudutis, J. Stankūnas, S. Štaras už darbų ciklą Plačiajuosčiai elektroniniai įtaisai informacijos apdorojimo sistemoms. Teorija, modeliavimas ir taikymas (1981–1996)

1998 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Agrariniai, gamtos, matematikos ir medicinos mokslai

V. K. Bentkus, V. Paulauskas, A. Račkauskas už darbų ciklą Banacho erdvių skirstinių asimptotinė analizė (1987–1997)

S. Ašmontas, J. Gradauskas, Edmundas Širmulis, A. Sužiedėlis, G. Valušis už darbų ciklą Mikrobangų ir infraraudonosios spinduliuotės sąveika su puslaidininkiais: tyrimas ir taikymas

Z. R. Rudzikas už darbų ciklą Teorinė daugiaelektronių atomų ir jonų spektroskopija (1976–1997)

V. Stanys, A. Lukoševičius, A. Misevičiūtė, Tadeušas Šikšnianas, B. Gelvonauskis už darbų ciklą Sodo augalų genetiniai-selekciniai tyrimai (1955–1997)

Humanitariniai, socialiniai ir teologijos mokslai

D. Antanavičius, A. A. Baliulis, E. Banionis (po mirties), A. Dubonis, R. Firkovičius už parengtas Lietuvos Metrikos knygas nr. 5, 8, 10, 11 ir 564 (1993–1997)

H. Zabulis už knygą Knygelė apie pakylėtumą, kažkada Longinui priskirta (1997)

Technikos mokslai

J. Mockus už darbų ciklą Inžineriniai globalinio optimizavimo metodai (1967–1997)

A. Žukauskas, V. A. Katinas, A. Pedišius, A. Šlančiauskas už darbų ciklą Turbulentinio šilumos pernešimo, hidrodinamikos ir srauto sukeltų vibracijų energetiniuose įrenginiuose dėsningumų tyrimas (1987–1997)

V. Stankevičius už darbų ciklą Statybinė šilumos technika (monografija, vadovėlis, normatyviniai dokumentai, straipsniai (1960–1997)

1999 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

D. Tamulevičiūtė už darbų ciklą Plonosios žarnos rezorbcinės funkcijos tyrimai sergantiems virškinimo sistemos ligomis (1973–1997)

G. Valkiūnas už monografiją Paukščių hemosporidijos (1977)

Fiziniai mokslai

A. Čenys, K. Pyragas, A. V. Tamaševičius už darbų ciklą Dinaminio chaoso teorinis ir eksperimentinis tyrimas (1983–1998)

A. Dementjev, V. Sirutkaitis, V. Smilgevičius, R. Gadonas už darbų ciklą Ultratrumpieji šviesos impulsai: generavimas, valdymas, taikymai (1988–1998)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

V. Ambrazas, A. Girdenis, N. Sližienė, V. Urbutis, A. Valeckienė, E. Valiulytė už darbų ciklą Grammatika litovskogo jazyka (1985), Dabartinės lietuvių kalbos gramatika (1994, 1996, 1997), Lithuanian grammar (1997)

A. Gaižutis už knygas Kūrybinė menininko galia (1989), Kultūros vertybės ir erzacai (1993), Menų giminystė (1998), Meno sociologija (1998)

Technologijos mokslai

R. J. Kažys, A. Lukoševičius už darbų ciklą Ultragarsinės techninės ir medicininės diagnostikos metodai ir sistemos (1986–1995)

V. Vainauskas už darbų ciklą Geodezijos, fotogrametrijos ir kartografijos mokslų teorijos ir praktikos plėtra (1957–1998)

2000 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

V. Kontrimavičius už darbų ciklą Helmintų ekologijos ir sistematikos tyrimai (1969–1999)

M. D. Žemaitytė už darbų ciklą Širdies ritmo autonominio reguliavimo tyrimai normos ir patologijos atveju (1965–1999)

Fiziniai mokslai

A. Dargis, A. J. Kundrotas, N. Žurauskienė už darbų ciklą Smūginė ir tunelinė jonizacija puslaidininkiuose

P. A. Vaškelis, E. Norkus, Z. Jusys už darbų ciklą Autokatalizinės metalų jonų redukcijos procesų tyrimas (1990–1999)

Technologijos mokslai

A. Baublys, R. Palšaitis už darbus Lietuvos transporto sistemos formavimo strategija: teoriniai ir metodiniai aspektai (1988–1999)

J. Dudonis, A. Grigonis, L. Pranevičius, S. Tamulevičius už darbą Medžiagų paviršiaus joninė ir plazminė inžinerija

2001 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

A. Merkys, Jūratė Antanina Darginevičienė, Romualdas Laurinavičius, L. Novickienė už darbų ciklą Augalų augimo ir erdvinės orientacijos valdymo fiziologija (1960–2000)

A. Sliesaravičius, I. Pašakinskienė, H. Černiauskas už darbų ciklą Tradicinės ir moderniosios genetikos sintezė, kuriant naujo tipo varpinių pašarinių žolių veisles (1966–2000)

V. K. Urbonas, M. I. Ignatavičiūtė, S. D. Stanevičienė, B. Grigaliūnaitė, E. Kutorga už darbų ciklą Lietuvos makromicetų ir augalų parazitinių mikromicetų įvairovės įvertinimas (1991–2000)

Fiziniai mokslai

K. Kilkus už darbų ciklą Lietuvos sausumos vandenų hidrologijos tyrimai (1985–2000)

S. Klimašauskas, V. Šikšnys už darbų ciklą Fermentų, sąveikaujančių su DNR, struktūros ir funkcijos tyrimai (1989–2000)

L. Valkūnas už darbų ciklą Eksitonai fotosintezėje (1990–2000)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

K. Grigas, L. S. Kudirkienė, Rasa Kašėtienė, Dalia Zaikauskienė už leidinį Lietuvių patarlės ir priežodžiai (t. 1 2000)

A. Miškinis už darbų ciklą Lietuvos urbanistikos istorijos ir paveldo tyrimai (1963–2000)

E. A. Rimša už knygą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai (1999)

Technologijos mokslai

R. Čiukas, A. Matukonis, V. M. Milašius, A. J. Vitkauskas už darbų ciklą Tekstilės gaminių projektavimo teorija, savybių tyrimai ir prognozavimas (1980–2000)

G. Dzemyda, V. Šaltenis, A. Žilinskas už darbų ciklą Efektyvus optimizavimas technikoje (1971–2000)

I. Z. Kamaitis už darbų ciklą Pastatų ir inžinerinių statinių būklės tyrimai, renovacija ir ilgaamžiškumo didinimas (1970–2000)

2002 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

V. Būda, Aleksandras Jurkevičius, A. I. Šveistytė, V. Karalius už darbų ciklą Gyvūnų elgsenos reguliatorių tyrimai (1978–2001)

N. Čėnas, J. Kulys už darbų ciklą Ksenobiotikų oksidacinės-redukcinės transformacijos ir citotoksiškumo mechanizmų tyrimai (1988–2001)

A. P. Piskarskas, R. Rotomskis, Giedrė Virgilija Streckytė, B. Juodka, V. Kirvelienė, L. L. Griciūtė, K. P. Valuckas, L. Bloznelytė-Plėšnienė, J. Didžiapetrienė už darbų ciklą Fotosensibilizuota navikų terapija: fizikiniai, biocheminiai, ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai (1986–2000)

Fiziniai mokslai

J. Banys, Saulius Lapinskas, E. Tornau už darbų ciklą Fazinių virsmų kietame kūne teorinis ir eksperimentinis tyrimas (1985–2001)

M. P. Bloznelis, V. Mackevičius, E. Manstavičius už darbų ciklą Stochastinių, aritmetinių ir kombinatorinių procesų ribinės teoremos ir modeliavimas (1978–2001)

A. Žukauskas, S. A. Juršėnas, G. Tamulaitis, V. Gulbinas už darbų ciklą Energijos virsmai sužadintose puslaidininkinėse medžiagose ir nanodariniuose (1985–2001)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

R. Grigas už darbų ciklą Lietuvių tautos socialinės organizacijos ir jos pokyčių analizė (1991–2001)

I. Lukšaitė už monografiją Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje: XVI a. trečias dešimtmetis–XVII a. pirmas dešimtmetis (1999)

J. Paulauskas, I. Ermanytė, Gertrūda Naktinienė, Zita Šimėnaitė už Frazeologijos žodyną (2001)

Technologijos mokslai

B. Gailiušis, J. Jablonskis, M. Kovalenkovienė už darbų ciklą Lietuvos paviršiniai vandens ištekliai, jų kaita ir naudojimas energetikai bei jūrų transportui (1980–2001)

J. Gylys, G. Miliauskas, S. Šinkūnas už darbų ciklą Impulso, šilumos ir masės pernešimo procesai termoenergetiniuose objektuose (1973–2001)

V. J. Stauskis už darbų ciklą Salių akustikos tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų realizavimas (1977–2001)

2003 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

A. Antanaitis, D. J. Lubytė, K. Matusevičius, J. Mažvila už darbų ciklą Lietuvos dirvožemio savybių vertinimo sistemos žemės ūkyje ir aplinkosaugoje pertvarkymas (1967–2002)

A. Gedvilaitė, Aušra Ražanskienė, K. Sasnauskas už darbų ciklą Virusų baltymų sintezė mielėse ir jų panaudojimas vakcinoms ir diagnostikoje (1991–2002)

R. Puplesis (nuo 2005 J. R. Stonis) už darbų ciklą Biologinė įvairovė: taksonominės strateginių regionų revizijos ir naujos mokslui rūšys (Insecta: microlepidoptera) (1984–2002)

Fiziniai mokslai

S. Balevičius, Bonifacas Vengalis už darbų ciklą Mikrostruktūrų ir sparčiųjų elektroninių vyksmų tyrimas chalkogeniduose, superlaidžiuose kupratuose bei manganituose (1980–2002)

A. Malinauskas, G. Niaura už darbų ciklą Laidžiųjų polimerų ir modelinių sistemų tyrimas bei jų panaudojimo galimybių paieška (1993–2002)

V. P. Straižys, G. Tautvaišienė, A. Bartkevičius, K. Zdanavičius už darbų ciklą Galaktikos struktūros ir evoliucijos tyrimai (1982–2002)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

A. Andrijauskas už darbų ciklą Lyginamieji kultūros, filosofijos, estetikos ir meno tyrimai (1995–2002)

J. Bučas už darbų ciklą Lietuvos miestų ir kaimo kultūrologiniai tyrimai (1980–2002)

V. Milius už darbų ciklą Lietuvių etninės kultūros tyrinėjimai (1956–2002)

Technologijos mokslai

V. Barzdaitis, R. Jonušas, A. Jurkauskas, V. Volkovas už darbų ciklą Rotorinių sistemų dinamikos tyrimai ir diagnostika (1987–2002)

M. Dagys, Ž. A. Kancleris, Rimantas Simniškis už darbų ciklą Didelės galios mokrobangų impulsų jutiklių kūrimas ir taikymas (1986–2001)

Š. Raudys už darbų ciklą Statistiniai ir neuroniniai klasifikatoriai: integruoto panaudojimo technologijos (1967–2002)

2004 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

R. Dubakienė už darbų ciklą Alergologija: ekologinės prielaidos, nauji diagnostikos ir gydymo aspektai (1980–2003)

V. A. Jonaitis, P. Ivinskis už darbų ciklą Vabzdžių fauna, trofiniai ryšiai ir populiacijų dinamika (1966–2003)

L. Kairiūkštis, A. Juodvalkis, R. Ozolinčius už darbų ciklą Produktyviausio miško teorijos sukūrimas ir jos taikymas krašto ekologinio tvarumo didinimui (1972–2002)

Fiziniai mokslai

A. Dubietis, Gintaras Valiulis, Arūnas Varanavičius už darbų ciklą Netiesinė šviesos lokalizacija (1993–2003)

L. Giraitis, R. Leipus, D. Surgailis už darbų ciklą Tolima priklausomybė: modeliai, ribiniai dėsniai, statistinės išvados (1985–2003)

V. Janickis, A. Kareiva už darbų ciklą Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, sandaros, cheminių, fizikinių ir taikomųjų savybių tyrimai (1973–2003)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

J. Girdzijauskas už darbų ciklą Lituanistinės literatūrologijos raidos pjūviai: eilėtyra ir istoriografija (1966–2001)

A. R. Jankevičienė už darbų ciklą Lietuvos sakralinės architektūros tyrimai (1957–2003)

M. Jučas už darbų ciklą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo ir lietuvių politinės tautos tapatumo problemos (1999–2003)

Technologijos mokslai

J. K. Staniškis už darbų ciklą Prevencinių aplinkos apsaugos strategijų išvystymas ir diegimas Lietuvos pramonėje (1991–2003)

P. R. Venskutonis už darbų ciklą Natūralių maisto priedų ir kitų biologiškai vertingų maistinių medžiagų išskyrimo, perdirbimo ir panaudojimo technologijų kūrimas ir tyrimai (1982–2003)

E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas už darbų ciklą Statybos šakos modeliavimas (metodai, modeliavimas, sprendimų paramos ir informacinės sistemos, internetinės technologijos, praktiniai taikymai) (1996–2003)

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai

J. Vanagas už darbų ciklą Vilniaus ir Kauno dvimiestis: Lietuvos didmiesčių urbanistinės sandaros ir plėtros modeliavimas (1969–2003)

P. Kavaliauskas už darbų ciklą Krašto tvarkymo optimizavimas teorijų fizinio planavimo sistemoje (1986–2003)

V. A. Bumelis, M. Mauricas, Vytautas Naktinis, Jonas Henrikas Pesliakas už darbų ciklą Terapiniai rekombinantiniai baltymai ir jų panaudojimas medicinoje (1983–2003)

S. V. Augutis, D. Gailius už darbų ciklą Naujų matavimo ir diagnostikos technologijų tyrimai ir plėtra (1990–2003)

2005 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

I. Eitminavičiūtė už darbų ciklą Dirvožemių ekologinės būklės bioindikaciniai zoocenoziniai tyrimai (1990–2004)

V. Kučinskas už darbų ciklą Genomo įvairovė: lietuviai Europoje (1987–2004)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAI

A. Baublys, L. Ivaškevičienė, Gintaras Kalinauskas, Eugenijus Kosinskas, Gediminas Norkūnas, Robertas Samalavičius, G. Uždavinys, Arūnas Valaika, Jurgis Verižnikovas už darbų ciklą Išeminės širdies ligos ir dėl jos kilusių komplikacijų diagnostikos, intervencinio ir chirurginio gydymo įdiegimas ir tobulinimas Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centre (1971–2004)

P. Sadauskas, Juzefa Ačaitė, K. Lukauskas, J. Pieškus, V. A. Tamošiūnas už darbų ciklą Galvijų leukozės diagnostika, likvidavimas ir prevencija Lietuvoje (1985–2004)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

V. Bagdonavičius, V. Čekanavičius už darbų ciklą Sudėtinių ir išlikimo statistinių metodų asimptotinė analizė ir taikymai patikimumo teorijoje (1988–2004)

E. Gaubas, V. Kažukauskas, J. Požela, Aldis Šilėnas, J. V. Vaitkus už darbų ciklą Puslaidininkių darinių tyrimai radiacijai atspariai elektronikai (1997–2004)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

V. Kadūnas, V. Gregorauskienė, V. Katinas, A. Radzevičius, R. Zinkutė už atlasų ciklą Lietuvos paviršinių nuosėdų geocheminis įvertinimas (1993–2004)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

L. F. Gudaitis už darbų ciklą XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūros ir spaudos palikimo problemos (1977–2004)

L. Sauka už darbų ciklą Lietuvos tautosakos žinių sklaida ir praktinė aktualizacija (penki veikalai: Lietuvių vestuvinės dainos (XIX a.–XX a. pr.) 1968, Lietuvių liaudies dainų eilėdara 1978, Lietuvių tautosaka 1989, Lietuvių tautosaka 1999, Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka t. 1–15, 1993–2004)

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

A. Abrutis už darbų ciklą Naujos funkcinių oksidinių sluoksnių ir daugiasluoksnių sandarų auginimo iš garų fazės technologijos struktūros, savybių ir taikomieji tyrimai (1992–2004)

E. Ušpuras, A. Kaliatka, J. Augutis, Sigitas Rimkevičius, K. K. Almenas už darbų ciklą Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą (1994–2004)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAI

B. Bakšys, A. Fedaravičius, M. K. Ragulskis už darbų ciklą Vibracinių ir smūginių sistemų tyrimai ir taikymai (1984–2004)

S. A. Goberis, Valentin Antonovič, Albertas Gimbutas už darbų ciklą Pramoninių šiluminių agregatų išklojų ilgaamžiškumo ir efektyvumo problemų sprendimai (1989–2004)

2006 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

R. S. Nivinskas, L. Truncaitė, A. Zajančkauskaitė už darbų ciklą T4 tipo bakteriofagų genų struktūros ir raiškos reguliavimo tyrimas (1975–2005)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAI

Rasa Bagdonienė, Rasa Sirtautienė už darbų ciklą Savalaikės diagnostikos ir modifikuotų gydymo metodų pritaikymo svarba šiuolaikinėje aklumo prevencijoje (1994–2005)

V. Kesminas, R. Repečka, T. Virbickas, L. Ložys už darbų ciklą Žuvų populiacijų ir bendrijų taikymas aplinkosaugoje ir žuvininkystėje (1995–2005)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

A. Dubickas už darbų ciklą Algebrinių skaičių pasiskirstymas (1986–2005)

K. Pileckas už darbų ciklą Klampaus skysčio tekėjimo begalinėse srityse matematiniai modeliai (1977–2005)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

E. Montrimas, V. Gaidelis, Vygintas Jankauskas, V. Getautis, D. J. Sidaravičius už darbų ciklą Organinė optoelektronika: naujos organinės medžiagos, fotoreceptoriai ir fizikiniai reiškiniai juose (1980–2005)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

G. Beresnevičius (po mirties) už darbų ciklą Religijotyra ir senovės baltų mitologija (1990–2004)

S. Karaliūnas už mokslo darbą Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose (2004–2005)

I. R. Merkienė už darbų ciklą Lietuvių etninės kultūros tipologiniai arealai ir regioninio tapatumo išraiška (XVI a. antroji pusė–XX a.) (1971–2005)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

M. Ramonienė, Loreta Vilkienė, Joana Pribušauskaitė, Virginija Stumbrienė už darbų ciklą Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas: situacijos tyrimas, metodika ir jos taikymas (1995–2005)

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

A. Čaplinskas už darbų ciklą Programų sistemų inžinerija: didelių programų sistemų kūrimo metodai, technologijos ir priemonės (1973–2005)

B. Čėsna, L. V. Ašmantas, P. Vaitiekūnas už darbų ciklą Šilumos ir masės mainų intensifikavimas ir dėsningumų nustatymas energetiniuose įrenginiuose (1975–2005)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

D. Čygas, A. Laurinavičius už darbų ciklą Automobilių kelių ir gatvių tiesybos technologijų eksperimentiniai tyrimai ir taikymas (1993–2005)

2007 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

R. Daugelavičius, E. Bakienė už darbų ciklą Mikroorganizmų apvalkalėliai: laidumo įvertinimo metodai ir įveikimo būdai (1994–2006)

A. Toleikis, V. Borutaitė, V. Mildažienė už darbų ciklą Mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechanizmai (1989–2006)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

M. Z. Vosylienė, N. Kazlauskienė, G. Svecevičius, E. D. Marčiulionienė, D. Montvydienė už darbų ciklą Biologinių testų taikymas vertinant vandens aplinkos toksiškumą (1986–2006)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

E. Juzeliūnas, R. Ramanauskas už darbų ciklą Elektrocheminė medžiagotyra – nuo nanostruktūrų iki ekologijos (1992–2006)

G. Juzeliūnas, B. Kaulakis, J. Ruseckas už darbų ciklą Spinduliuotės ir trikdžių poveikis atominėms ir molekulinėms sistemoms: spektrai, dinamika, kinetika, matavimai (1979–2006)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAI

M. V. Gutauskas už darbų ciklą Pluoštinių polimerų eksploatacinio stabilumo vertinimo sistemos sukūrimas ir taikymas (1967–2006)

R. Mokrik, J. Mažeika už darbų ciklą Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis įvertinimas: dabartinė sandara ir raida (1998–2006)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

V. Ambrazas už darbų ciklą Lietuvių kalbos istorinė sintaksė ir kitius istorinės sintaksės tyrinėjimus (1989–2006)

M. Maksimaitis už darbų ciklą Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos (1998–2006)

E. Ulčinaitė už darbų ciklą Lotyniškosios Lietuvos literatūros 16–18 a. tyrimai (1993–2006)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

V. Stankūnienė, S. Mikulionienė, Aušra Maslauskaitė, Aiva Jasilionienė už darbų ciklą Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos šeimos pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės krizės sąlygomis (1995–2005)

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

H. Pranevičius už darbų ciklą Kompiuterinių sistemų formalizavimas ir modeliavimas: teorija ir taikymai (1990–2006)

V. Vekteris už darbų ciklą Mechatroninės mašinų inžinerijos tribologinių sistemų tyrimai (1984–2006)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAI

V. Dagienė už darbų ciklą Informacinės technologijos bendrajam ugdymui: diegimo krypčių formavimas, mokomosios programinės įrangos kūrimas ir lokalizavimas (1990–2006)

P. Petroškevičius, J. Skeivalas, A. Zakarevičius, E. K. Paršeliūnas už darbų ciklą Lietuvos geodezinio pagrindo sukūrimo ir plėtros Europos lygmenyje technologijų tobulinimas ir taikymai (1990–2006)

2008 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

J. Jurevičius, V. A. Skeberdis už darbų ciklą Širdies miocitų ir amono rago neuronų viduląstelinės signalizacijos ir erdvėskyros ypatumai (1994–2007).

Č. Venclovas už darbų ciklą Bioinformatikos metodų kūrimas ir jų taikymas baltymų struktūrai, funkcijai ir evoliucijai tirti (1994–2007)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAI

G. A. Bizulevičius (po mirties) už darbų ciklą Gydymo mikrobinės ląstelės sienelę ardančiais fermentais koncepcijos vystymas (1975–2007)

Irena Brazauskienė, Z. Dabkevičius, R. Semaškienė už darbų ciklą Žemės ūkio augalų grybinių ligų plitimo dėsningumų tyrimai ir efektyvių kontrolės metodų kūrimas bei diegimas (1982–2007)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

R. Gaška, S. A. Juršėnas, E. Kuokštis, G. Tamulaitis už darbų ciklą Trumpabangės optoelektronikos puslaidininkių ir jų kvantinių darinių optinė spektroskopija (2001–2007)

A. Padaraukas, V. Vičkačkaitė už darbų ciklą Chromatografiniai ir elektromigraciniai metodai: naujos derivatizacijos, koncentravimo ir atskyrimo sistemos (1993–2007)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAI

M. Kabailienė už darbų ciklą Naujų paleobotaninių tyrimo metodų sukūrimas ir jų taikymas, atkuriant gamtinės aplinkos raidą poledynmetinėje Lietuvoje (1977–2007)

A. Krotkus, K. A. Bertulis, Ramūnas Adomavičius, Vaidas Pačebutas, A. Geižutis už darbų ciklą Puslaidininkinių medžiagų ir darinių, skirtų terahercų diapazono optoelektronikos prietaisams, tyrimai (1997–2007)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

B. Genzelis už darbų ciklą Lietuvos kultūros istorijos tyrinėjimai (kultūrologiniai ir politologiniai aspektai) (1988–2007)

A. S. Girdenis už darbų ciklą Fonologijos, dialektologijos ir kalbos istorijos tyrimai (1996–2003)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

E. Jovaiša už darbų ciklą Istorija ir kompiuteriai (1997–2007)

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

R. Barauskas, R. Belevičius, R. Kačianauskas už vadovėlį Baigtinių elementų metodo pagrindai ir mokslo darbų ciklą Baigtinių elementų metodas: modeliai ir taikymai (1988–2007)

J. V. Gražulevičius už darbų ciklą Naujos elektroaktyvios organinės medžiagos optoelektronikai (1998–2007)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAI

S. N. Kligienė, A. L. Lipeika, Evaldas Robertas Ožeraitis, A. L. Telksnys už darbų ciklą Informacinės technologijos lietuvių kalbai ir kultūrai (1995–2007)

A. Pedišius, J. Tonkonogij, Gediminas Zygmantas, Nerijus Pedišius už darbų ciklą Valstybės etalonų ir eksperimentinės įrangos komplekso skysčių, dujų ir šilumos kiekių vertėms atkurti ir jų matavimo priemonėms tirti ir bandyti sukūrimas (1995–2007)

2009 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

Irina Bachmatova, V. S. Laurinavičius, Liucija Marcinkevičienė, Rolandas Meškys, Julija Razumienė už darbų ciklą Fermentų ir polifermentinių sistemų tyrimas ir panaudojimas (1994–2008)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

R. Gabrilavičius, A. Pliūra, J. Danusevičius, V. Baliuckas, D. Danusevičius už darbų ciklą Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje (1994–2008)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

A. Matulis, E. Anisimovas už darbų ciklą Kvantinių nanodarinių modeliavimas (1994–2008)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

V. Remeikis, Artūras Plukis už darbų ciklą Radoaktyviųjų atliekų susidarymo, charakterizavimo ir poveikio aplinkai analizės metodų plėtra ir taikymai (2002–2008)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

A. Bliujienė, A. Girininkas, V. Žulkus už darbų ciklą Baltai Baltijos jūros erdvėje (1994–2008)

Z. Norkus už darbų ciklą Istoriniai-sociologiniai tyrimai (1996–2008)

Technologijos mokslai

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

A. M. Barakauskas, V. Giniotis, A. Kasparaitis, S. Kaušinis už darbų ciklą Precizinės mechatroninės matavimo sistemos – tyrimas, sukūrimas, taikymas

2010 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

L. Kupčinskas už darbų ciklą Virškinimo sistemos ligos: mikrofloros ir genetinių veiksnių reikšmė ligų etiopatogenezėje, nauji diagnostikos ir gydymo aspektai (1996–2009)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

V. Ruzgas, Ž. Liatukas, M. G. Liutkevičius už darbų ciklą Žieminių kviečių selekcijos modernizavimas ir konkurencingų, rinkos poreikius atitinkančių veislių kūrimas (1996–2009)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

Eugenijus Gaižauskas, G. Trinkūnas už darbų ciklą Lazeriu stimuliuoti ultraspartieji vyksmai: teoriniai modeliai ir prognozės (1995–2009)

A. Ramanavičius, A. Ramanavičienė už darbų ciklą Naujos technologijos biologiškai aktyvių medžiagų nustatymui (1998–2009)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

A. Šliogeris už darbų ciklą Negatyvumo problema filosofijoje (1996–2009)

V. Vanagas už darbų ciklą Fundamentinė lietuvių literatūros tekstologija ir literatūros klasikos sklaida (1996–2009)

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

R. P. Bansevičius, G. Kulvietis, P. Vasiljevas už darbų ciklą Pjezomechaninės sistemos: teorija ir taikymai (1996–2009)

2011 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

Z. A. Kučinskienė už darbų ciklą Aterosklerozės patogenezės mechanizmai: molekulinių žymenų paieška ir tyrimas (1996–2010)

O. Rukšėnas, A. Alaburda už darbų ciklą Nervų sistemos veiklos ir patologijos mechanizmų tyrimas (1996–2010)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

D. Čeburnis, Vidmantas Ulevičius, Kęstutis Kvietkas už darbų ciklą Atmosferos aerozolio dalelės: fizinės-cheminės savybės ir įtaka klimato kaitai, oro taršai ir sveikatai (1996–2010)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

R. Makuška, A. Žemaitaitis už darbų ciklą Gamtinės kilmės ir sintetiniai polielektrolitai aukštosioms technologijoms (1996–2010)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

R. Janonienė už darbų ciklą Lietuvos bernardinų meninis paveldas: Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai (1996–2010)

M. Michelbertas už darbų ciklą Senojo geležies amžiaus (I–IV a.) baltų genčių materialinė ir dvasinė kultūra, Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

P. P. Janulis (po mirties), V. Makarevičienė, E. Sendžikienė už darbų ciklą Naujos žaliavos ir metodai biodyzelino gamybai (1999–2010)

2012 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

D. Matulis už darbų ciklą Karboanhidrazių ir šaperonų slopiklių kūrimas ir tyrimas naudojant biotermodinaminius metodus (1997–2011)

EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS DARBAS

P. Viškelis, Ž. Lukšienė už darbų ciklą Vaisių ir daržovių kokybės bei saugos tyrimai: inovatyvių technologijų kūrimas (1997–2011)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

V. Balevičius, V. Šablinskas už darbų ciklą Krizinių reiškinių ir struktūrinių virsmų ekstremaliose terpėse spektrometrija (1997–2011)

R. Baronas, F. Ivanauskas už darbų ciklą Matematinis netiesinių procesų ir sistemų nehomogeninėse terpėse modeliavimas (1997–2011)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

Z. Kiaupa už darbų ciklą Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų tyrimai (1998–2011)

R. Žukauskienė už darbų ciklą Lietuvos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinės gerovės tyrimai (1997–2011)

2013 matų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

A. Žvirblienė už darbų ciklą Naujų antikūnų kūrimas, tyrimai ir taikymas imunodiagnostikai (1998–2012)

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

A. P. Matusevičius, A. Stankevičius (po mirties), Arūnas Rupšys, V. Špakauskas už darbų ciklą Veterinarinių preparatų kūrimas, jų ikiklinikinis-klinikinis ištyrimas ir gamybos įteisinimas

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

P. Bogdanovičius, G. Gaigalas, A. Kupliauskienė už darbų ciklą Atomo teorijos metodų plėtra ir taikymai (1998–2012)

E. Butkus, S. Tumkevičius už darbų ciklą Naujų karbociklinių ir heterociklinių organinių medžiagų sintezės metodų kūrimas, savybių tyrimai ir taikymas (1998–2012)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

V. Daujotytė-Pakerienė už darbų ciklą Fenomenologiniai lietuvių literatūros tyrimai (1998–2012)

A. Sverdiolas už darbų ciklą Hermeneutinė kultūros filosofija (2002–2012)

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

G. Kaklauskas už darbų ciklą Inovatyvūs armuoto betono kompozito fizikinio modeliavimo būdai ir jų taikymas skaitiniuose projektavimo metoduose (1998–2012)

2014 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

G. Sasnauskas, G. Tamulaitis, M. Zaremba už darbų ciklą Nauji taikiniui specifinių endonukleazių sąveikos su DNR reguliacijos ir katalizės mechanizmai (2002–2013)

P. Duchovskis, Aušra Brazaitytė, Giedrė Samuolienė, Akvilė Viršilė už darbų ciklą Augalų fiziologijos tyrimai: raidos, streso, produktyvumo ir kokybės valdymas (1999–2013)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

D. Čiplys, R. Rimeika, V. Samulionis už darbų ciklą Aukštadažnės akustinės bangos feroelektriniuose kristaluose, plačiatarpiuose puslaidininkiuose ir nanostruktūriniuose dariniuose (1999–2013)

Ramūnas Garunkštis, A. Laurinčikas už darbų ciklą Dzeta funkcijos. Universalumas, nuliai ir momentai (1999–2013)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

V. Drotvinas už mokslo darbą Mažosios Lietuvos raštijos paveldo (leksikografijos) tyrimai

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

R. Simutis, D. Levišauskas, V. Galvanauskas už darbų ciklą Pažangūs biotechnologinių procesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodai. Kūrimas ir taikymai (1999–2013)

2015 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

V. Ulozas už darbų ciklą Organinės gerklų ligos: biologinių žymenų paieška, inovatyvūs diagnostikos ir gydymo metodai (2000–2014)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

G. Juška, Kęstutis Arlauskas, Kristijonas Genevičius už darbų ciklą Krūvininkų pernaša ir rekombinacija netvarkios sandaros medžiagose (2000–2014)

E. Norkus už darbų ciklą Cheminis metalų nusodinimas: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai eksperimentinės plėtros link (2000–2014)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

V. Levandauskas už mokslo darbą Lietuvos mūro istorija

A. Tereškinas už darbų ciklą Kultūros sociologijos ir kultūrinių studijų tyrimai (2000–2014)

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

J. Žilinskas už darbų ciklą Globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas, lygiagretinimas ir taikymas (2000–2014)

2016 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

A. Augustaitis už darbų ciklą Aplinkos veiksnių kompleksiško poveikio miškų būklei ir produktyvumui dėsningumai globalios kaitos sąlygomis (2001–2015)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

Darius Abramavičius už darbų ciklą Dvimatės koherentinės spektroskopijos teorija – kelias į kvantinės dinaminės tomografijos pažinimą (2001–2015)

V. Razumas, G. Valinčius už darbų ciklą 2D‑ ir 3D‑stuktūrų biopanašios savitvarkės sistemos: sintezė, savybių tyrimai ir praktinis pritaikymas (2001–2015)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

D. E. Dilytė-Staškevičienė už darbų ciklą Kristijono Donelaičio tyrimai (2001–2015)

D. Staliūnas už darbų ciklą Rusijos tautinė politika ir tarpetniniai santykiai XIX a. Lietuvoje (2002–2015)

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

R. J. Kažys, Liudas Mažeika už darbų ciklą Ultragarsinės matavimo, stebėsenos ir diagnostikos technologijos ekstremalioms sąlygoms (2001–2015)

2017 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

S. Klimašauskas už darbų ciklą Molekuliniai įrankiai epigenomikai ir rnomikai (2002–2016)

V. Šikšnys, Giedrius Gasiūnas, Tomas Šinkūnas, Tautvydas Karvelis už darbų ciklą CRISPR‑Cas sistemų tyrimai: nuo bakterijų imuniteto iki genų redagavimo technologijos (2011–2016)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

M. Sapagovas, R. Čiegis, A. Štikonas už darbų ciklą Neklasikiniai diferencialiniai uždaviniai ir jų sprendimo metodai (2002–2016)

L. Valkūnas už darbų ciklą Fotoindukuotų vyksmų savireguliacija ir valdymas molekuliniuose nanodariniuose (2005–2016)

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

R. Ambrazevičius už darbų ciklą Akustikos metodų plėtra muzikos ir kalbos tyrimuose

D. Klajumienė už darbų ciklą Lietuvos XVIII a. antros pusės–XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro elementų tyrimai

2018 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

V. J. Grabauskas, J. Klumbienė, V. Lesauskaitė, J. Petkevičienė, A. Tamošiūnas už darbų ciklą Lėtinės neinfekcinės ligos: nuo populiacijos iki genų (2003–2017)

F. Jankevičius, S. Jarmalaitė už darbų ciklą Naujos kartos vėžio žymenys (2003–2017)

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

A. Deltuva už darbų ciklą Reakcijų kvantinėse trijų ir keturių dalelių sistemose teorija: nuo šaltųjų atomų iki didelės energijos branduolių (2003–2017)

V. Gulbinas, Andrius Devižis, M. Franckevičius už darbų ciklą Eksitonų ir krūvininkų dinamika organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose bei naujos kartos saulės elementuose (2003–2017)

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

V. Ostaševičius, A. Palevičius, R. Gaidys, R. Daukševičius, G. Janušas, V. Jūrėnas už darbų ciklą Mikromechaninių sistemų kūrimas, tyrimas ir taikymai (2003–2017)

2019 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai

FUNDAMENTINIS IR TAIKOMASIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAS

G. Barauskas, A. Gulbinas, Žilvinas Dambrauskas už darbų ciklą Kasos uždegiminių ir navikinių ligų molekulinių mechanizmų tyrimai, diagnostikos ir gydymo metodų optimizavimas

TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBAS

V. Stanys, Tadeušas Šikšnianas, Dalia Gelvonauskienė, A. Sasnauskas už darbų ciklą Genetiniai ir biotechnologiniai tyrimai sodo augalų veislėms kurti

Fiziniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

A. Dubietis, M. Malinauskas, M. Vengris už darbų ciklą Intensyvios lazerio spinduliuotės sąveika su medžiaga: nuo fundamentinių tyrimų iki naujų technologijų

K. Kubilius, J. Šiaulys už darbų ciklą Stochastinių diferencialinių lygčių ir draudimo modelių analizė

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

R. Petrauskas už darbų ciklą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė ir socialinė istorija vėlyvaisiais Viduramžiais

T. Račiūnaitė už darbų ciklą Stebuklingasis atvaizdas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje: XVII–XVIII a. bažnytinės dailės tyrimai

Technologijos mokslai

FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBAI

Rimantas Gudaitis, Šarūnas Meškinis, S. Tamulevičius, T. Tamulevičius už darbų ciklą Mikro-/nanostruktūros ir nanomedžiagos jutikliams, fotonikai ir energijos generavimui

2020 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai

J. Bernatonienė už darbą Inovatyvūs farmacijos produktai: veikliųjų junginių paieška, technologinis funkcionalizavimas ir praktinis taikymas

R. Gražulevičienė ir A. Dėdelė už darbų ciklą Urbanistinės aplinkos, psichosocialinių ir epigenetinių veiksnių poveikis sveikatai nuo kūdikystės iki brandos

Fiziniai mokslai

A. Beganskienė, A. Kareiva už darbų ciklą Daugiafunkcinių medžiagų kūrimas ir taikymas šiuolaikinėse technologijose

G. Niaura, A. Malinauskas už ciklą Medžiagų molekulinės struktūros ir funkcionalumo tyrimai virpesinės spektroskopijos metodais

Humanitariniai ir socaliniai mokslai

D. Satkauskytė už darbų ciklą Literatūra ir visuomenė: sociokritiniai tyrimai

Technologijos mokslai

G. Račiukaitis, Mindaugas Gedvilas, Paulius Gečys už darbų ciklą Ultratrumpų lazerio impulsų sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas lazeriniam mikroapdirbimui

2021 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai

V. Kučinskas, Eglė Preikšaitienė, Laima Ambrozaitytė, Loreta Cimbalistienė, A. Utkus už darbų ciklą Genomo persitvarkymai esant įgimtiems centrinės nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (2007–2020)

Jurgita Skiecevičienė, L. V. Jonaitis, G. Kiudelis, Juozas Kupčinskas už darbų ciklą Navikinės ir uždegiminės virškinimo sistemos ligos: nauji molekuliniai biožymenys, klinikiniai-epidemiologiniai aspektai, šiuolaikiniai gydymo metodai (2010–2020)

Fiziniai mokslai

T. Čeponis, E. Gaubas, J. V. Vaitkus už darbų ciklą Didelių įtėkių poveikių medžiagai tyrimai radiacijos dozimetrijai ir spindulinių technologijų kūrimui (2006–2020)

P. R. Venskutonis už darbų ciklą Funkcinės maisto medžiagos: inovatyvios jų gamybos technologijos, nauji produktai ir pritaikymas maisto saugai bei sveikumui (2006–2020)

Humanitariniai ir socaliniai mokslai

Tomas Baležentis už darbų ciklą Daugiakriteriniai metodai integruotam efektyvumo vertinimui ir ekonominių sprendimų priėmimui

D. Baronas už darbų ciklą Krikščionybės Lietuvoje tyrimai: politiniai, socialiniai ir kultūros istorijos pjūviai (1009–1795) (2006–2020)

Technologijos mokslai

G. Dzemyda, O. Kurasova už darbų ciklą Nuo duomenų mokslo link dirbtinio intelekto technologijų (2006–2020)

2022 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai

Humanitariniai mokslai

R. Šerpytytė už darbų ciklą Vakarų nihilizmas tarp diagnozės ir teorijos (2007–2021)

Socialiniai mokslai

D. Gailienė už darbų ciklą Istorinių traumų ir socialinių transformacijų Lietuvoje psichologiniai padariniai (2007–2021)

Gamtos mokslai

Linas Mažutis už darbų ciklą Mikroskysčių technologijos pavienių ląstelių ir biomolekulių tyrimuose (2007–2021)

K. Pileckas už darbų ciklą Skysčių tekėjimo matematinių modelių tyrimas ir taikymai (2007–2021)

Medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslai

Virginijus Feiza, Dalia Feizienė už darbų ciklą Žemės ūkio paskirties dirvožemių tvarus valdymas: mokslinė ir taikomoji plėtra (2007–2021)

Technologijos mokslai

S. Grigalevičius už darbų ciklą Naujos struktūros elektroaktyvūs dariniai optoelektronikos technologijoms (2007–2021)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką