Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio taršos

Minamatõs konveñcija dėl gývsidabrio taršõs (angl. Minamata Convention on Mercury), tarptautinė sutartis, kurios tikslas apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo žalingo gyvsidabrio poveikio. Sudaryta remiantis Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programa. Gyvsidabris pripažįstamas medžiaga, kuri daro reikšmingą neigiamą neurologinį ir kitokį poveikį sveikatai.

Visame pasaulyje į aplinką patenkantis gyvsidabris buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas, kad būtina imtis tarptautinių veiksmų sprendžiant taršos gyvsidabriu problemą. Konvencija buvo trejų metų susitikimų ir derybų rezultatas. 2013 01 19 Ženevoje buvo patvirtintas Konvencijos tekstas ir 2013 10 10 Konvencija buvo priimta ir pasirašyta diplomatinėje konferencijoje, vykusioje Kumamoto mieste, Japonijoje. Konvencija pavadinta Japonijos miesto Minamatos vardu (šis vardas yra simboliškai svarbus, nes miesto gyventojai išgyveno didžiulį apsinuodijimą gyvsidabriu). Konvencija įsigaliojo 2017 08 17, praėjus 90 d. po to, kai ją ratifikavo 50-toji šalis. Tikimasi, kad per ateinančius kelis dešimtmečius šis tarptautinis susitarimas padės sumažinti gyvsidabrio taršą.

Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio taršos logotipas

Įsipareigojimai

Konvenciją sudaro preambulė, 35 straipsniai ir 5 priedai. Konvencijos preambulėje teigiama, kad šalys pripažino, jog gyvsidabris yra visuotinį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga. Preambulėje t. p. nurodomi ankstesni priimti sprendimai, įskaitant Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programos Valdančiosios tarybos sprendimus. Preambulėje kalbama ir apie Minamatos ligos protrūkį, gyvsidabrio taršos poveikį saugumui ir aplinkai bei būtinybę užtikrinti tinkamą gyvsidabrio kontrolę ir jo taršos prevenciją ateityje. T. p. šioje Konvencijos dalyje pabrėžiama finansinių, techninių, technologinių pajėgumų stiprinimo svarba, ypač silpnos ir pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalims, siekiant sustiprinti nacionalinius gyvsidabrio valdymo pajėgumus ir skatinti tinkamą Konvencijos įgyvendinimą. Preambulėje t. p. atkreipiamas dėmesys į Pasaulio sveikatos organizacijos veiklą, susijusią su žmonių apsauga nuo gyvsidabrio poveikio, pabrėžiama atitinkamų daugiašalių aplinkosaugos susitarimų svarba, pripažįstama, kad Konvencija ir kiti tarptautiniai susitarimai aplinkos ir prekybos srityje yra vienas kitą papildantys.

Reikalavimai

Konvencija taikoma visam gyvsidabrio gyvavimo ciklui. Joje yra straipsniai, kuriais nustatoma: draudimas atidaryti naujas gyvsidabrio kasyklas ir reikalavimas palaipsniui atsisakyti jau turimų; tarptautinės prekybos gyvsidabriu ribojimai; išmetamų ir išleidžiamų teršalų kontrolės priemonės; priemonės, kuriomis draudžiama gaminti, importuoti ar eksportuoti įvairius produktus, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio; priemonės, kuriomis vertinamas gyvsidabrio naudojimo atsisakymas ir mažinimas pagrindiniuose gamybos procesuose; priemonės, kuriomis mažinamas dantų amalgamos naudojimas; priemonės, kuriomis mažinami išmetami gyvsidabrio teršalai, susidarę dėl amatininkiškos ir mažos apimties aukso gavybos bei apdirbimo; priemonės, kuriomis užtikrinamas aplinkai saugus laikinas gyvsidabrio ir jo junginių saugojimas bei aplinkai saugus gyvsidabrio atliekų tvarkymas. Konvencijos įgyvendinimas padeda nustatyti rizikos grupes, sustiprinti medicininę priežiūrą ir užtikrinti geresnį sveikatos priežiūros specialistų mokymą nustatant ir gydant su gyvsidabriu susijusį poveikį.

Minamatos konvencija numato daugybės gyvsidabrio turinčių produktų kontrolę, kurių gamyba, importas ir eksportas turėjo būti visiškai uždrausti iki 2020, išskyrus atvejus, kai šalys paprašė taikyti pereinamąjį 5 m. laikotarpį. Šie produktai apima tam tikrų tipų baterijas, kompaktines fluorescencines lempas, reles, muilus ir kosmetiką, termometrus ir kraujospūdžio matavimo aparatus.

Konvencijos priedai

Konvencijoje yra 5 priedai, kuriuose detalizuojamos pagrindinės nuostatos:

A priedas: Produktai, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio;

B priedas: Gamybos procesai, kuriuose naudojamas gyvsidabris ar gyvsidabrio junginiai;

C priedas: Amatininkiška ir mažos apimties aukso gavyba;

D priedas: Gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių išmetimo į atmosferą sutelktosios taršos šaltinių sąrašas;

E priedas: Arbitražo ir taikinimo procedūros.

2013 09 23 buvo priimtas Europos Sąjungos (ES) Tarybos sprendimas dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio pasirašymo ES vardu. 2017 05 11 priimtas ES Tarybos sprendimas dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio sudarymo Europos Sąjungos vardu. 2017 07 17 ES priėmė reglamentą, kuriuo ES valstybėms narėms suteikiama galimybė įgyvendinti Konvenciją.

Konvencija Lietuvoje

Lietuvoje Konvencija įsigaliojo 2018 04 15, po to, kai 2017 01 15 Lietuvos nuolatinė atstovė Jungtinėse Tautose įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentės pasirašytus raštus, kuriais patvirtinama, kad Lietuvos Respublika ratifikuoja Konvenciją.

1163

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką