mutinės téisė, teisės normų, reguliuojančių visuomenės santykius, kylančius įgyvendinant muitinės veiklą, visuma. Muitinės teisė apima įvairių teisės šakų (tarptautinės, administracinės, finansų) normas, nustatančias, keičiančias ir naikinančias specialių ir kitų teisės subjektų teises ir pareigas, prekių gabenimo per muitinės sieną, importo, eksporto ir tranzito tvarką, muitinių procedūrų atlikimą, muitų ir mokesčių mokėjimą, apribojimų ir draudimų nustatymą, kontrolės priemonių taikymą.

Muitinės teisės sistemą sudaro 2 dalys – bendrosios ir ypatingosios nuostatos. Bendrosios nuostatos siejamos su nuostatomis, būdingomis visoms teisės šakoms, ir apima muitinės teisės dalyką, objektą, metodus, muitinius teisinius santykius, muitinės teisės normas, šaltinius, subjektus, atsakomybę. Ypatingosios nuostatos būdingos tik muitinės teisei, jos reglamentuoja prekių gabenimą per sieną, muitinės kontrolę, režimą, atsakomybę už muitinės įstatymų pažeidimą, muitinės priemonių sprendimų ir jų apskundimo tvarką. Muitinių reguliavimo tikslai įtvirtinti muitinės veiklą reglamentuojančiais tarptautinės ir nacionalinės teisės aktais, siejami su valdžiai (specialaus, viešojo subjekto) ar verslui (verslo ar privataus subjekto) atstovaujančio subjekto veiksmais.

Lietuvoje muitinės teisę apima Europos Bendrijos muitinių teisės aktai, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir teisės aktų nuostatos, už kurių įgyvendinimą yra atsakinga muitinė, t. p. teisės aktai, kuriuos muitinė leidžia naudodamasi teisės aktų jai suteiktais įgaliojimais ir įgyvendindama tarptautines sutartis, ir muitinės sudaryti susitarimai su kitų valstybių muitinėmis. Muitinės teisės pagrindiniai šaltiniai yra Muitinės įstatymas (2004), Įstatymas dėl Sutarties dėl Baltijos valstybių bendrosios tranzito procedūros denonsavimo (2004), Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (2000, nauja redakcija 2003), Sąjungos muitinės kodeksas (įsigaliojęs 2016 05 01, priimtas 2013 10 09 Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos reglamentu Nr. 952/2013, pakeitęs 1992 10 12 Europos Tarybos reglamentą, nustačiusį Muitinės kodeksą) ir kita.

1986

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką