1918 Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai

1918 Lietuvõs Valstýbės Laikinõsios Konstitùcijos Pamatniai Dsniai

1918 11 02 Lietuvos Taryba priėmė pirmąją Laikinąją Konstituciją – Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinius Dėsnius (sudarė 6 skyriai ir 29 straipsniai). Ši konstitucija turėjo galioti tol, kol Steigiamasis Seimas nuspręs dėl Lietuvos valdymo formos ir priims nuolatinę Konstituciją. Įstatymų leidžiamoji valdžia ir tarptautinių sutarčių tvirtinimas pavesta Lietuvos Tarybai, vykdomoji – Lietuvos Tarybos Prezidiumui (jį sudarė Prezidentas ir 2 viceprezidentai), kuris atstovavo valstybei, skelbė įstatymus, skyrė aukštesniuosius pareigūnus, ir Ministrų (Ministerių) Kabinetui (Lietuvos Ministrų Kabinetas), kurio nariai kontrasignavo Prezidiumo skelbiamus aktus. Prezidiumas tvirtino Ministrų Kabineto sudėtį. Abi šios valdžios institucijos buvo solidariai atsakingos Lietuvos Tarybai. Iki Pirmojo pasaulinio karo galioję teisės aktai palikti galioti tik tie, kurie neprieštarauja Laikinosios Konstitucijos Pamatiniams Dėsniams. Panaikintos luomų privilegijos, paskelbta piliečių lygybė prieš įstatymus, nuosavybės neliečiamybė, susirinkimų, žodžio, spaudos ir tikybos laisvė ir kita.

iškilminga Kauno įgulos priesaika Laikinajai Konstitucijai 1919 05 12 Kaune, Rotušės aikštėje (nežinomas autorius, fotoatvirukas, 1919; Kauno IX forto muziejus)

Šioje konstitucijoje nėra nuostatų, apibrėžiančių Valstybės Tarybos ir Prezidiumo sudarymo tvarką bei įgaliojimų trukmę, nerašoma apie respublikos paskelbimą.

1919 01 24 Laikinoji Konstitucija buvo papildyta straipsniu, nustatančiu, kad įstatymų leidybos teisė suteikiama vykdomajai valdžiai – Ministrų Kabinetas gavo teisę tarp Lietuvos Tarybos sesijų leisti laikinuosius įstatymus.

1919 04 04 Lietuvos Taryba priėmė 1918 Laikinosios Konstitucijos naują redakciją. Karinė grėsmė valstybingumui vertė sustiprinti vykdomąją valdžią – kolegialų Lietuvos Tarybos Prezidiumą pakeitė jos renkamas Valstybės Prezidentas; greta galių, kuriomis anksčiau naudojosi Lietuvos Tarybos Prezidiumas, Prezidentui suteikta teisė skelbti ne tik Lietuvos Tarybos, bet ir Ministrų Kabineto leidžiamus įstatymus, šaukti ir paleisti Lietuvos Tarybos sesijas (jos tapo ypač retos).

Lietuvos konstitucijos; Lietuvos Konstitucija; -Pamatiniai Dėsniai; -Lietuvos Valstybės Pamatiniai Dėsniai; -Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai; -Lietuvos Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai; -Lietuvos Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką