nacionãlinis mecenãtas, Lietuvoje – asmuo, kuris skiria ne mažiau kaip 1 mln. eurų paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti valstybės arba daugiau negu vienos savivaldybės lygmeniu ir atitinka Lietuvos Respublikos mecenavimo įstatymo (2018, nauja redakcija priimta 2023 06 15, įsigalioja nuo 2024 01 01) numatytas sąlygas. Vykdomas mecenuojamasis projektas (projektai) gali būti iš Mecenavimo įstatyme nurodytų sričių ir turi atitikti nurodytus kriterijus. Nacionalinio mecenato vardas suteikiamas Mecenavimo tarybos sprendimu.

Reikalavimai nacionaliniams mecenatams

Pagal Mecenavimo įstatymą nacionaliniais mecenatais gali būti Labdaros ir paramos įstatyme (1993, nauja redakcija 2017) nurodyti paramos teikėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurie yra nepriekaištingos reputacijos ir kurių paremti projektai pripažinti mecenuojamaisiais (naujos redakcijos Mecenavimo įstatyme nurodoma, kad pretenduoti negali labdaros ir paramos fondai bei nevyriausybinės organizacijos, jeigu paramą mecenuojamajam projektui skiria iš jų gautos paramos). Asmenys negali būti laikomi nepriekaištingos reputacijos, jeigu turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba už nusikaltimą, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei.

Iki Mecenavimo įstatymo pakeitimo nebuvo reglamentuota, kam konkrečiai skiriamas Nacionalinio mecenato ženklas, kai mecenatu tampa juridinis asmuo. Nuo 2024 tokiu atveju nacionalinio mecenato vardas gali būti skiriamas juridinio asmens savininkui, vadovui ar kitam turinčiam teisę priimti sprendimus fiziniam asmeniui. Nacionalinio mecenato vardas fiziniam asmeniui gali būti suteiktas ir po mirties (ženklą įteikiant jo įpėdiniui ar kitam įgaliotam asmeniui), juridiniam asmeniui – ir jam nustojus veikti (ženklą įteikiant jo buvusiam savininkui, vadovui ar kitam sprendimus turėjusiam teisę priimti asmeniui).

Nacionalinio mecenato vardas tam pačiam asmeniui gali būti suteiktas daugiau nei vieną kartą, bet negali būti suteiktas už mecenavimą, už kurį jau buvo suteiktas.

Nacionalinio mecenato ženklas

Nacionaliniam mecenatui įteikiamas Nacionalinio mecenato ženklas – auksinė segė, kurioje vaizduojama medis ir jį globojančios rankos, naudojama skaičiaus 4 simbolika, atspindinti mecenavimo 4 aspektus: mecenatą, mecenuojamąjį, kūrinį ir visuomenę (ženklą sukūrė juvelyras Tadas Deksnys). Ženklą iškilmingoje aplinkoje įteikia Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas arba jo įgaliotas ministras (iki 2024 teiktas sausio 25‑ąją – Vilniaus pagarsinimo dieną, nuo 2024 turi būti įteikiamas ne vėliau kaip per 1 m. nuo vardo suteikimo dienos). Siekiant didesnio visuomenės dėmesio mecenatams nuo 2024 numatoma visų mecenatų (nacionalinių, savivaldybių, bendruomenių) apdovanojimus sujungti į vieną renginį (už jo organizavimą atsakinga Kultūros ministerija ar kultūros ministro įgaliota institucija).

Nacionalinio mecenato ženklas

Nacionalinių mecenatų vardų įamžinimas

Nacionalinių mecenatų vardai įrašomi į Mecenatų knygą, kuri pildoma ir saugoma nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Duomenys apie tokį vardą gavusius ar jo netekusius asmenis kaupiami ir tvarkomi Kultūros ministerijos nustatyta tvarka.

Nacionalinio mecenato vardo netekimas

Mecenavimo taryba priima sprendimą dėl nacionalinio mecenato vardo netekimo, jeigu paaiškėja, kad tokį vardą gavęs asmuo nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Tokio asmens vardas išbraukiamas iš Mecenatų knygos. Nacionalinio vardo netekęs asmuo privalo grąžinti gautą Nacionalinio mecenato ženklą ir netenka nacionalinio mecenato statuso.

Lietuvos nacionaliniai mecenatai

naujoji Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

2019 01 25 pirmasis Nacionalinio mecenato ženklas įteiktas bendrovės Teltonika steigėjui ir savininkui Arvydui Paukščiui, kuris 1 mln. eurų suma parėmė Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios atstatymą (2015 sudegusios medinės bažnyčios vietoje; architektas Vilius Urbonas, statybos darbų vadovas Jonas Urbonas).

mecenatas; mecenatystė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką