„Naujoji Romuva“, iliustruotas krikščioniškosios kultūros savaitinis žurnalas, ėjęs 1931–40. Iki 1939 buvo leidžiamas Kaune, 1940 – Vilniuje. 1940 Lietuvą okupavus SSRS žurnalas uždarytas.

Steigėjas ir leidėjas

Įsteigė ir leido J. Keliuotis.

Idėjos ir klausimai

Skelbė neokatalikybės idėjas, siekė vienyti visų srovių tautiečius bendrai kultūrinei veiklai, teigti tradiciniais idealais motyvuotą toleranciją ir tautinę civilizaciją, diegti Vakarų Europos kultūros vertybes. Kėlė opias gyvenimo problemas, reikalavo jas spręsti, vaduotis iš rutinos. 1936 paskelbė autoritarizmą smerkiančią kolektyvinę deklaraciją Į organiškos valstybės kūrybą. Svarstė ir skelbė įvairias temas: 1937 ėjo rubrikos Lituanistikos instituto klausimas, Biurokratizmas Lietuvoje; 1938 – Meno problema Lietuvoje, Mokyklos problema Lietuvoje, 1939 – Kultūros politika, Architektūros problema, Mūsų literatūros problemos, 1940 – Meno idėjos ir gyvenimas, Lietuvių (ir) lenkų santykių problema, Lietuvybė ir katalikybė Vilniaus diecezijoje. Pasisakė prieš bulvarinės spaudos antplūdį (leidiniai Dešimt centų, Naujas žodis, Sekmadienis ir kiti).

Naujovės

Pirmasis pradėjo spausdinti interviu ir pokalbius prie apskrito stalo, naudoti ryškų, stambų šriftą, naujovišką montažą.

Menininkų ir rašytojų kūryba

Skelbė debiutuojančių menininkų (M. Katiliškio, K. Bradūno, H. Nagio, A. Gudaičio, dailininko V. Vizgirdos, skulptoriaus J. Mikėno) kūrybą, spausdino Vakarų dailės (P. Cézanne’o, P. Gauguino, V. van Gogho, P. Picasso) reprodukcijas, moderniosios literatūros (P. Valéry, F. Kafkos, J. Joyce’o, M. Prousto, J.-P. Sartre’o, A. Huxley) vertimus. Palaikė jaunų lietuvių dailininkų pastangas atitrūkti nuo naivaus realizmo ir natūralizmo, paskelbė arsininkų manifestą ir jų kūrinių reprodukcijų.

Kita veikla

J. Keliuotis įsteigė žurnalo bičiulių klubus, organizavo žurnalo rėmėjų sąjūdį, Naujosios Romuvos bičiulių sąjungą; jos skyriai veikė visoje Lietuvoje, rengė literatūros vakarus, koncertus, paskaitas, susitikimus su rašytojais, dailės parodas, meno, socialines savaites.

Bendradarbiai

Apie žurnalą telkėsi įvairių mokslo ir kultūros sričių, įvairių pažiūrų veikėjai. Bendradarbiavo: V. Alantas, V. Alseika, J. Balčikonis, V. Bičiūnas, B. Brazdžionis, B. Buivydaitė, J. Eretas, G. Galvanauskas, J. Grušas, L. Gira, J. A. Herbačiauskas, A. Jakštas (Dambrauskas), F. Kemėšis, F. Kirša, S. Kolupaila, A. Maceina, J. Miltinis, M. Römeris, A. Salys, B. Sruoga, P. Slavėnas, M. Šalčius, S. Šalkauskis, A. Šapoka, A. Vienuolis, Vaižgantas ir kiti.

Tiražas

Tiražas 5000 (1933), 10 000 (1939) egzempliorių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką