pameistrỹstė, profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje. Taikant pameistrystę vyksta glaudus profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimas, mokiniams sukuriamos sąlygos įgyti reikamų profesijos įgūdžių realioje darbo vietoje (įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį mokytoją).

Pameistrystės vykdymo sutartys

Mokymas pameistrystės forma vykdomas sudarius atitinkamas sutartis. Sudarius mokinio ir darbdavio partnerystės darbo sutartį, už visą mokymo procesą (ir teorinę, ir praktinę dalį) ir jo rezultatus atsako darbdavys, jis parengia neformaliojo mokymo programą visam sutarties galiojimo laikotarpiui. Sudarius mokinio ir darbdavio pameistrystės darbo sutartį ir trišalę profesinio mokymo sutartį tarp mokinio, darbdavio ir profesinio mokymo įstaigos, patvirtinamas mokymo planas, pagal kurį pameistriai pakaitomis mokosi profesinio mokymo įstaigoje ir dirba darbo vietoje, už mokymo rezultatus atsako mokymo įstaiga ir darbdavys. Sudarius mokinio ir darbdavio darbo sutartį ir trišalę mokymo sutartį tarp mokinio, darbdavio ir mokymo įstaigos, mokymas vyksta ir mokymo įstaigoje, ir pas darbdavį, už mokymo rezultatus atsako mokymo įstaiga ir darbdavys.

Pameistrystės darbo sutartis (terminuota, maksimali trukmė – 6 mėn., už faktiškai dirbtą laiką mokamas numatytas atlyginimas, suteikiamos kasmetinės atostogos, vykdomi kiti sutarties įsipareigojimai) gali būti sudaroma tik su pagrindinį išsilavinimą įgijusiu mokiniu.

Darbdavys pameistrystės darbo sutartį su tuo pačiu asmeniu gali sudaryti ne anksčiau kaip praėjus trejiems metams po prieš tai galiojusios pameistrystės darbo sutarties pasibaigimo. Pažeidus šiuos reikalavimus, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.

Vienam darbdaviui tuo pačiu metu galiojančių pameistrystės darbo sutarčių skaičius negali būti didesnis už 1/10 visų galiojančių jo darbo sutarčių skaičiaus.

Pameistrystės privalumai

Besimokantieji pameistrystės būdu darbo vietoje su tikra įranga įgyja daugiau praktinių įgūdžių, turi galimybę ne tik mokytis darbo vietoje, bet ir gauti atlyginimą už darbą, gali užsitikrinti darbo vietą, baigę mokslus lengviau įsidarbina, lengviau prisitaiko darbo vietoje.

Profesinio mokymo įstaigos glaudžiau bendradarbiauja su verslo įmonėmis, kartu su darbdaviais gali tobulinti mokymo programas, plėsti praktinį profesijos mokymą darbo vietoje.

Darbdavys turi galimybę parengti darbuotojus pagal savo poreikius, reikalingą darbuotoją gali pasamdyti iš karto.

Lengviau suderinama kvalifikuotų darbuotojų pasiūla ir paklausa.

Reglamentavimas Lietuvoje

Lietuvoje mokymo pameistrystės būdu tvarką Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu Lietuvos Vyrausybė patvirtino 2019. Pagal šią tvarką ne mažiau kaip 70 % mokymo turi vykti realioje darbo vietoje (įgyvendina darbdavys) ir ne daugiau kaip 30 % – profesinio mokymo įstaigoje. Siekiama, kad ne mažiau kaip 20 % baigusiųjų profesinio mokymo programas ar jų modulius bent dalį laiko būtų mokęsi pameistrystės forma.

Įdarbinimą pagal pameistrystės sutartį reglamentuoja Darbo kodeksas (2016, įsigaliojo 2017), Užimtumo įstatymas (2016), Profesinio mokymo įstatymas (2017, įsigaliojo 2018).

Statistika

2014–2018 mokinių, profesinę kvalifikaciją įgijusių pameistrystės būdu, skaičius padidėjo daugiau kaip 2 kartus. Pameistrystės formą 2018 taikė apie 40 % Lietuvos profesinio mokymo įstaigų. Mokinių registro duomenimis, 2018 pameistrystės forma mokėsi 3449 asmenys, iš jų pagal pirminio profesinio mokymo programas – 862, pagal tęstinio profesinio mokymo programas – 2587. Tai sudarė apie 3 % profesijos besimokančių asmenų.

Nacionalinis konkursas

konkurso Metų pameistrys 2002 globėja Diana Nausėdienė sveikina konkurso nugalėtojus (2022 06 17)

2022 surengtas nacionalinis konkursas Metų pameistrys 2002 (konkurso globėja Diana Nausėdienė), konkurso nugalėtojai įvertinti trijose kategorijose: Metų pameistrio, Geriausias profesijos mokytojo, profesijos meistro ir Metų darbdavio.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką