Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas

Pasaulio lietuvių bendruomenės XVII Seimas (2022 07 20, Vilnius)

Pasáulio lietùvių bendrúomenės Semas, aukščiausia Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) institucija. Seimo tikslus, pareigas, sudarymo tvarką, veiklą apibrėžia PLB Konstitucija (priimta 1973). PLB Seimas remia nepriklausomą Lietuvos valstybę ir demokratiškai išrinktas jos institucijas, savęs nesieja su jokia konkrečia politine jėga, religija, ideologija, pasaulėžiūra. Pagrindinis PLB Seimo tikslas yra rasti priemonių išeivijos lietuvybei išsaugoti.

Pasaulio lietuvių bendruomenės I Seimas (1958; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Seimas aptaria atskirų kraštų lietuvių išeivių problemas, tvarko PLB bendruosius reikalus, sudaro kultūrinės, politinės veiklos programą ir nustato jos kryptį, kùria švietimo sistemą. PLB Seimas renka PLB pirmininką, valdybos, Kontrolės komisijos, Konfliktų valdymo komiteto narius (ir nustato jų skaičių), tvirtina valdybos veiklos apyskaitą, Kontrolės komisijos aktą, išklauso Konfliktų valdymo komiteto pranešimą. Tvirtina ir keičia PLB Konstituciją. PLB Seimo priimtas rezoliucijas įgyvendina valdyba. PLB Seime balsavimo teisę turi kraštų lietuvių bendruomenių (jų nesant – šalies gausiausios visuotinio pobūdžio organizacijos) išrinkti atstovai (ne jaunesni nei 18 m.; jų skaičių nustato PLB valdyba), PLB valdybos nariai, kraštų lietuvių bendruomenių, jaunimo sąjungų valdybų pirmininkai arba jų įgalioti valdybų nariai. Atstovų rinkimo tvarką nustato pačios organizacijos. Kraštų atstovai renkami 3 metams.

PLB valdyba šaukia Seimo sesijas, paskiria jų laiką ir vietą, parengia sesijos dienotvarkę ir veiklos reglamentą. Eilinės Seimo sesijos šaukiamos bent kartą per 3 metus. Nepaprastoji sesija šaukiama valdybos nutarimu arba trečdaliui Seimo narių pasiūlius ir nurodžius aptartinus klausimus. Seimo sesija įvyksta, jei dalyvauja ne mažiau kaip trečdalis atstovų (dalyvaujant mažiau Seimas gali aptarti tik iš anksto dienotvarkėje numatytus klausimus). Sesijai vadovauja Seimo išrinktas prezidiumas ir jo pirmininkas (lentelė). Visi klausimai sprendžiami paprasta balsų dauguma, tačiau Konstitucijai keisti, nepasitikėjimui PLB valdyba, Kontrolės komisija, Konfliktų valdymo komitetu ar atskirais tų institucijų nariais pareikšti ir Seimo jau priimtai dienotvarkei keisti reikalinga kvalifikuota (dviejų trečdalių užsiregistravusių Seimo narių) balsų dauguma. Tarp sesijų Seimas sprendžia klausimus ir balsuoja korespondenciniu būdu (organizuoja valdyba).

Pasaulio lietuvių bendruomenės I Seimo dalyvio ženklelis (1958; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

1958 08 Niujorke įvyko pirmasis PLB Seimas (dalyvavo 20 šalių lietuvių organizacijų 112 atstovų); jis patvirtino PLB Konstituciją ir išrinko pirmąją valdybą (pirmininkas J. Matulionis). II–VIII Seimai rinkosi Jungtinėse Amerikos Valstijose (dažniausiai Čikagoje) arba Kanadoje (Toronte). Nuo 1997 PLB Seimas vyksta Vilniuje (1997 dar ir Punske), Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose. Iki 2023 09 surengta 17 PLB Seimų (lentelė). 2022 07 įvykusiame XVII PLB Seime dalyvavo 189 atstovai iš 54 šalių (gausiausiai atstovaujamos Jungtinės Amerikos Valstijos).

organizacinio komiteto kvietimas Lietuvos diplomatijos šefui S. Lozoraičiui dalyvauti PLB I Seime (1958 08 18; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

1

-PLB Seimas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką