Pedagoginis lituanistikos institutas

Pedagoginio lituanistikos instituto pagrindinis bibliotekos kambarys (fotografas A. G. Plačas)

Pedagòginis lituanstikos institùtas (anglų kalba The Lithuanian Institute of Education), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių mokslo ir švietimo įstaiga.

Veikla

Pedagoginis lituanistikos institutas rengia mokytojus šeštadieninėms pradžios, lituanistinėms mokykloms, vadovus lietuvių organizacijoms. Institute pagal 3 metų mokymo programą dėstoma lietuvių kalba ir literatūra, Lietuvos istorija, tautosaka, pedagogika, mokymo praktika. Institutas vykdo įvairius projektus: į vaizdajuostes įrašo mokomąją medžiaga, lietuvių išeivijos istoriją (pokalbius su Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviais apie jų gyvenimą Vokietijos perkeltųjų asmenų stovyklose ir Jungtinėse Amerikos Valstijose), rengia minėjimus, knygų pristatymus, kitus renginius.

Leidiniai

Mokymo reikalams išleista vadovėlių: lietuvių kalbos (P. Skardžiaus, D. Veličkos Bendrinės lietuvių kalbos kursas, 1962, ir Lietuvių kalbos pratimai, 2 sąsiuviniai, 1965–1966, L. Dambriūno Lietuvių kalbos sintaksė, 1963), lietuvių literatūros (J. Ambrazevičiaus Lietuvių literatūros teorija. Poetika, 1981), pedagogikos (Petro Maldeikio Psichologijos ir pedagogikos pradmenys, 1981), metodinių leidinių (P. Pauliukonio Tautos istorijos mokymas, 1963 21979, D. Veličkos Konspektinė lietuvių kalbos metodika, 1966), istorijos knygų (V. J. Bagdanavičiaus Tautos samprata ir lietuvių tautos individualybė, 1977, V. Daugirdaitės‑Sruogienės Lietuvių kultūros istorijos bruožai, 1962, V. Liulevičiaus Lietuvos kaimyninių kraštų istorijos bruožai, 1963, Lietuvių tautos valstybinio gyvenimo pradžios beieškant, 1971, Amerikos lietuvių ekonominė veikla 1870–1977, 1980), R. Plioplytės Lietuvių kalbos istorija, 2003), grožinės literatūros – K. Almeno, M. Katiliškio, J. Kaupo, Šatrijos Raganos, A. Škėmos, Vaižganto prozos kūrinių, K. Binkio, E. Juodvalkės, Maironio, V. Mykolaičio-Putino, A. Nykos-Niliūno poezijos rinkinių, rašytojų biografijų (Martynas Mažvydas, 1963, Kristijonas Donelaitis, 1964), atsiminimus (Aleksandras Stulginskis, 1980), lituanistinių mokyklų veiklos istorinę raidą (Lietuviškas švietimas Šiaurės Amerikoje / Lithuanian Education in North America 2000).

Istorija

1958 09 27 Čikagos aukštesnioji lituanistinė mokykla įsteigė Aukštesniuosius pedagoginius lituanistikos kursus. Pagrindinis steigėjas – Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių kalbininkas D. Velička. 1960 kursai pertvarkyti į Pedagoginį lituanistikos institutą. 1961 įsteigtas neakivaizdinis skyrius, skirtas negyvenantiems Čikagoje studentams. Šio skyriaus studentai buvo iš Europos, Pietų Amerikos, Australijos, Kanados ir įvairių Jungtinių Amerikos Valstijų vietovių. 1968 12 Ilinojaus valstijoje Pedagoginis lituanistikos institutas oficialiai įregistruotas ir pripažintas kaip aukštojo mokslo įstaiga. Iki 2003 institutą baigė apie 400 absolventų. Pedagoginio lituanistikos instituto biblioteka 2010 turėjo daugiau kaip 9000 knygų.

Institute dirbo žymūs lietuvių išeivijos pedagogai, istorikai, kalbininkai: V. J. Bagdanavičius, M. J. Drunga, J. Grinius, P. Jonikas, V. Liulevičius, P. Maldeikis, Juozas Masilionis, Stasė Petersonienė, J. Plačas, R. Plioplytė, J. Prunskis, J. Puzinas, J. Račkauskas, J. Rėklaitienė, T. Remeikis, D. Sruogaitė, J. Vaišnys, D. Velička.

Vadovai

Pedagoginio lituanistikos instituto vadovai: A. Liaugminas (1958–1963), V. J. Bagdanavičius (1963–1969), P. Jonikas (1969–1978), J. Puzinas (1978), J. Račkauskas (1979–2018).

J. Dautaras Pedagoginis lituanistikos institutas: 1958–2003 Chicago 2005.

Aukštesnieji pedagoginiai lituanistikos kursai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką