Pjus XI (lot. Pius XI), tikr. Achille Ambrogio Damiano Ratti 1857 05 31Desio (Lombardija) 1939 02 10Roma, popiežius (1922).

Biografijos faktai

Romoje studijavo teologiją; 1879 įšventintas kunigu. Teisės, teologijos ir filosofijos daktaras. 1882–88 dėstė Milano kunigų seminarijoje. Nuo 1888 dirbo Ambrosianos bibliotekoje Milane, nuo 1907 jos prefektas, nuo 1911 Vatikano bibliotekos viceprefektas, nuo 1914 – prefektas. Nuo 1918 apaštalinis vizitatorius Lenkijoje ir Lietuvoje. 1919 titulinis Lepanto vyskupas (rezidavo Varšuvoje). 1919–21 popiežiaus Benedikto XV nuncijus Varšuvoje, 1920–21 dar ir popiežiškasis komisaras Aukštutinėje Silezijoje, Rytų ir Vakarų Prūsijoje. 1921 atšauktas iš diplomatinės misijos, paskirtas Milano arkivyskupu ir kardinolu.

Pontifikatas

Išrinktas popiežiumi tęsė Pijaus X ir Benedikto XV politiką – pasmerkė modernizmą, rūpinosi katalikybės sklaida pasaulyje. Siekdamas įtvirtinti Bažnyčią viešojoje erdvėje skatino Katalikų veikimą (enciklika Ubi arcano Dei 1922). Pabrėždamas aukščiausią Jėzaus Kristaus valdžią įvedė Kristaus – Visatos valdovo – šventę (dar vadinamą Kristaus Karaliaus švente; enciklika Quas primas 1925). Rūpinosi kunigų ir vyskupų parengimu misijų kraštams (enciklika Rerum Ecclesiae 1926). Enciklika Quadragesimo anno (1931) įtvirtino Bažnyčios socialinio mokymo sąvoką, skatino subsidiarumo principą, išaiškino teisingo atlygio už darbą reikalavimą. 1922–23 organizavo humanitarinę pagalbą Rusijai. 1929 įsteigė Rusikumą. 1931 pertvarkė bažnytinių studijų tvarką (konstitucija Deus scientiarum Dominus). Iš viso išleido apie 30 enciklikų, sudarė 18 tarpvalstybinių sutarčių, tarp jų konkordatus su Lietuva (1927), Lenkija, Latvija, Vokietija ir kitomis šalimis. 1929 pasirašė Laterano susitarimą su B. Mussolini, kuriuo Vatikanas įgijo suverenios nepriklausomos valstybės statusą, sureguliavo Vatikano ir Italijos tarpusavio santykius, įtvirtino katalikybės, kaip Italijos valstybinės religijos, statusą ir kita. Pasmerkė fašizmą Italijoje (enciklika Non abbiamo bisogno 1931), nacionalsocializmą Vokietijoje (enciklika vokiečių kalba Su liepsnojančiu rūpesčiu / Mit brennender Sorge 1937), totalitarinę ateistinę komunizmo sistemą Rusijoje (enciklika Divini Redemptoris 1937).

Pijus XI

Paskelbė 32 šventuosius, 494 palaimintuosius, įsteigė 128 naujas vyskupijas. Buvo Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresės gerbėjas, rėmė jos garbei skirtos bazilikos Lisieux (Prancūzija) statybą. 1931 Vatikano radijo stoties atidarymo proga kalbėjo per šį radiją. 1932 atidarė naują Vatikano pinakoteką.

Ryšiai su Lietuva

1920, kaip apaštalinis vizitatorius, lankėsi Lietuvoje (Vilniuje ir Kaune). 1925 paskyrė arkivyskupą J. Matulaitį Lietuvos apaštaliniu vizitatoriumi. 1926 paskelbė apaštališkąją konstituciją Lituanorum gente, kuria buvo sudaryta Lietuvos bažnytinė provincija, įkurtos Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių, Vilkaviškio vyskupijos ir Kauno arkivyskupija, paskirti nauji vyskupai.

908

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką