Povilas Gaidelionis

Povilas Gaidelionis

Gaideliónis Povilas 1870Buiviškiai (Saločių vlsč.) 1935 07 01Kaunas, lietuvių visuomenės veikėjas, pedagogas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje ir Mintaujos (dabar Jelgava) gimnazijoje, čia vienas lietuvių gimnazistų Kūdikio draugijos steigėjų, vadovų. Gimnazijoje ir Sankt Peterburgo technologijos institute (studijavo tiksliuosius mokslus ir chemiją; nebaigė) buvo artimas P. Višinskio ir P. Avižonio lietuviškos veiklos bendražygis, rūpinosi Lazdynų Pelėdos, Žemaitės kūryba ir materialine padėtimi, per atostogas platindavo draudžiamą lietuvišką spaudą, 1898 dirbo bajorų Chodakauskų vaikų mokytoju.

1900 atvykęs į Vilnių dirbo Vilniaus žemės banke. Su P. Višinskiu rūpinosi iš Tilžės vežama nelegalia lietuvių spauda. F. Bortkevičienę ir jos vyrą Joną mokė lietuvių kalbos. Artimai bendravo su Vileišiais, dalyvavo jų rengiamuose slaptuose vakaruose, vaidino spektakliuose. Nuo 1904 Vilniaus lietuvių šelpimosi draugovės, nuo 1905 – Vilniaus kanklių, nuo 1906 – Žiburėlio draugijų, nuo 1907 – Lietuvių mokslo draugijos, nuo 1909 – lietuvių kultūros draugijos Rūta, nuo 1910 – Lietuvių artistų sąjungos veikėjas. Lietuvių demokratų partijos narys, nuo 1905 centro komiteto narys, 1906–07 vienas partijos leidinio Lietuvos ūkininkas redaktorių. 1907 A. Smetonos pakviestas dirbo laikraščio Viltis redakcijoje. 1916 su kitais Vilniaus lietuvių veikėjais Vokietijos okupacinės valdžios tardytas dėl antivokiškos agitacijos.

1915 su J. Basanavičiumi ir M. Biržiška įsteigė aukštesniąją mokyklą, pavadintą Jono Basanavičiaus, Mykolo Biržiškos ir Povilo Gaidelionio Vilniaus gimnazijos kurso pamokos (nuo 1921 – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija), iki 1931 joje dėstė lietuvių kalbą, geografiją, fiziką, matematiką, vadovavo dramos būreliui; lenkų valdžios atleistas, nes neturėjo aukštojo mokslo baigimo diplomo. Persikėlęs į Kauną dirbo Švietimo ministerijos aukštųjų mokyklų inspektoriumi.

Į lietuvių kalbą išvertė Wincenty Zakrzewskio visuotinės istorijos vadovėlio dalį.

2015 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos kieme atidengtas paminklas mokyklos įkūrėjams P. Gaidelioniui, J. Basanavičiui ir M. Biržiškai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką