„Pragiedruliai“, lietuvių išeivių literatūros, meno ir politikos žurnalas, 1946 10 28–1949 06 ėjęs Stokholme. Leido Lietuvių draugija Švedijoje. Iš viso išleisti 29 numeriai (22 sąsiuviniai po 30–110 puslapių).

Turinys

Pagrindinės žurnalo temos: kultūra, visuomeninis gyvenimas ir tarptautinė politika. Skelbė informaciją apie lietuvių išeivių veiklą ir Švedijos lietuvių bendruomenę, naujienas iš okupuotos Lietuvos. Turėjo vaikams skirtą rubriką Mūsų mažiesiems. Spausdino lietuvių rašytojų ir poetų Maironio, B. Sruogos, B. Brazdžionio, A. Vaičiulaičio, J. Aisčio, H. Radausko, H. Nagio, A. Nykos-Niliūno, K. Bradūno, S. Santvaro, P. Babicko, S. Zobarsko, P. Orintaitės, J. Baltrušaičio kūrinius, švedų rašytojų (S. O. L. Lagerlöf, A. Strindbergo ir kitų) kūrinių vertimus (vertė Juozas Lingis, Teodoras Bieliackinas) į lietuvių kalbą. Straipsnius rašė tuometis Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas M. Krupavičius, Vokietijoje įsikūrę A. Merkelis, S. Yla, Z. Ivinskis, Antanas Mažiulis. Iš Šveicarijos rašė J. Šaulys, iš Jungtinių Amerikos Valstijų – J. Gliauda, iš Anglijos – Jonas Kuzmickis.

žurnalo Pragiedruliai viršelis (1947 nr. 9)

Darbuotojai

Vyriausiasis redaktorius buvo Juozas Lingis. Įvykių kronikos ir politikos skiltį rengė J. Pajaujis. Žurnalą iliustravo E. M. Budrys, P. Lapė, V. Augustinas, Vytautas Lipniūnas. Kiti svarbesni darbuotojai: Pranas Bagdanavičius, Balys Arūnas, Pranas Dailidė, Regina Dailidienė, Kazys Kuprėnas, Milda Kuprėnienė, Donatas Šlapokas. Po 1947 daugumai redakcinės kolegijos narių persikėlus į Jungtines Amerikos Valstijas organizaciniais ir finansiniais žurnalo reikalais daugiausia rūpinosi J. Lingis.

Sklaida

Žurnalas buvo siunčiamas Vakaruose išlikusioms Lietuvos atstovybėms, Pasaulio lietuvių archyvui Čikagoje, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto informacinei tarnybai, prenumeratoriams Jungtinėse Amerikos Valstijose, Prancūzijoje, Italijoje, Kanadoje, Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Islandijoje. Tiražas 200 egzempliorių.

2226

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką