Mašiótas Pranas 1863 12 19Pūstelninkai (Būblelių vlsč., Šakių apskr.) 1940 09 14Kačerginė (palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune), lietuvių rašytojas, pedagogas, kultūros veikėjas. M. Urbšienės tėvas.

Pranas Mašiotas

1883 baigė Marijampolės gimnaziją, 1887 – Maskvos universiteto Matematikos fakultetą. 1887–89 dirbo finansų įstaigoje Lomžoje, 1889–91 Rygos mokslo apygardos kanceliarijoje. 1891–1915 dirbo mokytoju Rygos realinėje mokykloje. Lietuvių muzikos ir teatro draugijos Kanklės vienas steigėjų (1904), su M. Šikšniu įkūrė švietimo draugiją Žvaigždė (1906; abi Rygoje), kuri steigė ir išlaikė pradžios mokyklas. 1907 išrinktas Lietuvių mokslo draugijos Vilniuje nariu. 1915–18 Voronežo lietuvių gimnazijos direktorius; dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti. 1918 grįžo į Lietuvą. 1919 Lietuvių mokytojų sąjungos, Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto vienas steigėjų. 1919–23 – švietimo viceministras, 1924–29 Klaipėdos lietuvių gimnazijos direktorius.

Kūrybinė veikla

Ašakos, Pranio Ašakaičio, Čiabuvio, Dvylio, Niekatauškos, Rygiečio ir kitais slapyvardžiais bendradarbiavo spaudoje (Aušroje, Gimtojoje kalboje, Lietuvoje, Lietuvos mokykloje, Rygos garse, Švietimo darbe, Varpe), rašė pedagogikos ir pedagogikos istorijos, mokymo metodikos, švietimo, etnografijos, kalbos kultūros, terminijos kūrimo ir norminimo klausimais.

Knygos vaikams

Rašyti vaikams pradėjo Rygoje. Parašė pažintinių arba mokslo populiarinamųjų knygų (Apie žemės vidurius 1896, Pasakos – nepasakos 1915 21922, Mokslo pasakos 1916 41970, Kaip žmogus žemėje įsigalėjo 1919 21923, Išradėjai ir išradimai 1922, Žvėrys ir žmonės 1929). Kelionių apybraižose Pajūriais pamariais (1930 21970), Pažadėta ir tesėta (1933) poetizuojama Lietuvos gamta, pateikiama geografijos, istorijos, etnografijos žinių. Pasakos (Mano dovanėlė 1913 51970, Senio pasakos 1917 41970, Augalų pasakos 1917, Kiškiai 1919, Pasakėlės 1921 21971) parašytos vaikams artima kalba, be tiesioginio moralizavimo. Apysakose (Ir aš mažas buvau 1919 61969, Juozukas ir Jockus 1934, Nepaprastos atostogos 1935 31997) ir vaikų, ir suaugusiųjų charakteriai realistiniai, vyrauja racionalus pradas, pasitaiko ir jausmingumo. Apysaka Pašešupių knygnešiai (1937) beletrizuota, išgalvoto siužeto, su nuotykių elementais. Dokumentinėse apysakose (Gimnaziją atsiminus 1922, Kai knygas draudė 1924 41993) gausu faktografijos.

Vertimai

Išvertė knygų vaikams: J. Svenssono Salose (1930), E. Kästnerio Emilis ir jo žvalgai (1931), H. Loftingo Daktaras Dolitlis ir jo gyvuliai (1929), Daktaro Dolitlio plaukiojanti sala (1930), Daktaras Dolitlis grįžta iš mėnulio (1935), J. Swifto Guliverio kelionės (1935 32007), D. Defoe Robinzono Kruzo gyvenimas ir nuotykiai (1936), H. G. Wellso Pirmieji žmonės mėnulyje (1928 21970).

Vadovėliai

Parašė vadovėlių pradžios ir vidurinėms mokykloms: Aritmetikos uždavinynas (2 dalys 1906 141938), Plokštumos trigonometrija (1919), Trigonometrijos uždavinynas (1919, 41936 pavadinimu Plokštumos trigonometrija ir uždavinynas), Ašakaičio abėcėlė (1921), Fizikos vadovėlis (1922 21930). Vadovėliams būdinga politechninio mokymo elementai, teorijos ir praktikos ryšys, mąstymą skatinančios užduotys. Juose pateikta naujų terminų, fizikos ir matematikos mokslas dėstomas vaizdingai, remiantis istorizmo principu, mokslininkų biografijų faktais.

Kūrybinis palikimas

Išleido apie 140 knygų, iš jų 30 originalių, kitos knygos – vertimai ir adaptacijos, vadovėliai, mokymo priemonės. Nuo 1969 leidžiama Mašioto originalių raštų ir vertimų serija Prano Mašioto knygynėlis (iki 2009 išleista 53 knygos), t. p. perleidžiamos atskiros pasakos ir kitos knygos.

Apdovanojimai

Gedimino 2 (1928) ir 1 (1933) laipsnio ordinai.

Ašaka, Pranas Ašakaitis, Čiabuvis, Dvylys, Niekatauška, Rygietis

L: M. Urbšienė-Mašiotaitė Prie žibalinės lempos: atsiminimai Vilnius 1982 21996; V. Auryla Lietuvių vaikų literatūra Vilnius 1986; A. Degutis Prano Mašioto bibliografija Vilnius 1990; K. Urba Vaikų literatūros patirtis Kaunas 1995; Prano Mašioto šviesa: straipsniai, laiškai, atsiminimai / sud. R. Tamulienė, K. Urba Vilnius 2013.

1388

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką