Račinas Pranas 1919 03 28Marijampolė 1997 08 24Kaunas, Lietuvos katalikų kunigas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Marijonas (1937). Vienas pagrindinių pogrindinės kunigų seminarijos prie marijonų vienuolijos 20 a. 7 dešimtmetyje kūrėjų ir vadovų.

Išsilavinimas

Nuo 1938 mokėsi marijonų filosofijos kursuose Kaune, 1940−44 studijavo Kauno teologijos fakultete.

Pastoracinė ir visuomeninė veikla

1943 įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Pirmojoje Varėnoje, 1945 paskirtas Panevėžio Švč. Mergelės Marijos koplyčios rektoriumi ir Panevėžio antrojo marijonų vienuolyno vyresniuoju ir mokyklų kapelionu. 1947–49 dirbo Kaune Šv. Gertrūdos bažnyčioje. Per Jungtinių Amerikos Valstijų atstovybės Maskvoje kapelioną A. Laberge’ą 1947 informavo Apaštalų Sostą apie Bažnyčios padėtį LSSR; už tai 1949 sovietų saugumo buvo suimtas, 1950 nuteistas 25 metams lagerio. Kalėjo Vorkutos, Taišeto ir Mordovijos lageriuose. Mordovijoje su čia įkalintais kunigais Petru Rauda, Jonu Balčiūnu dirbo švietėjišką darbą. Ukrainos Galicijos unitų arkivyskupui metropolitui J. Slipui padėjo rengti Ukrainos unitų istoriją. Po kelių P. Račiūno skundų bausmės laikas buvo sutrumpintas, 1965 grįžo į Lietuvą. Paskirtas Gerdašių (Druskininkų rj.), 1970 – Paluobių parapijos klebonu (čia savo surinktą gausią krašto etnografinę medžiagą vėliau perdavė Lietuvos žemės ūkio universiteto muziejui).

Pranas Račiūnas

1972 kartu su kunigu S. Tamkevičiumi SJ (dabar Kauno arkivyskupas emeritas) inicijavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidimą, joje bendradarbiavo, buvo vienas pogrindinio periodinio leidinio Aušra redaktorių. Organizavo misijų darbą visoje SSRS, daugiausia Užkaukazėje. Rūpinosi pogrindyje veikiančiomis Lietuvos katalikių moterų vienuolijomis, kovojo už žmogaus teises.

1980 paskirtas Alytaus Šv. Angelų Sargų, 1990 − Tabariškių (Kauno rj.) Kristaus Karaliaus parapijos klebonu, kartu rūpinosi Lietuvos žemės ūkio universiteto (nuo 2011 Aleksandro Stulginskio universitetas) sielovada; čia Ekonomikos fakultete dėstė krikščioniškąją etiką: jo iniciatyva įsteigta universiteto koplyčia.

Prasidėjus atgimimui dalyvavo Sąjūdžio veikloje, siekė katalikišką mokymą ir auklėjimą diegti Lietuvos mokyklose. 1989–96 ėjo Lietuvos marijonų provincijolo pareigas. 1990–91 pavadavo Maskvos Šv. Liudviko bažnyčios kleboną.

Rašytinis palikimas

Parašė straipsnių apie neakivaizdinį kunigų rengimą sovietų valdžios metais, parengė knygas Mūsų švyturiai (1992), parašė Lietuvos vyskupų istoriją (3 t.), teologinius veikalus Sielos kultūra (6 t.), Šeimos gyvenimo kultūra (visi rankraščiai).

3135

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką