Prancūzijos lietuvių bendruomenė

Prancūzjos lietùvių bendrúomenė (pranc. Communauté lituanienne en France), Prancūzijos lietuvių kultūrinė ir visuomeninė organizacija. Pasaulio lietuvių bendruomenės narė. Siekia išlaikyti narių lietuvybę, platina informaciją iš Lietuvos, padeda lietuviams įsikurti Prancūzijoje, plėtoja šalių kultūrinius ryšius.

1944 09 Paryžiuje įkurta Prancūzijos lietuvių šalpos draugija, 1953 pagal Pasaulio lietuvių bendruomenės modelį pertvarkyta į Prancūzijos lietuvių bendruomenę. Prie bendruomenės veikė Lietuvių studentų draugija, Ateitininkų draugovė, Lietuvių federalistų sąjunga. Nuo 1949 Prancūzijos lietuvių bendruomenė lietuvių ir prancūzų kalbomis leido biuletenį (nuo 1954 Prancūzijos lietuvių žinios; ėjo 2–4 kartus per metus). Nuo 20 a. 6 dešimtmečio finansiškai remia Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje. 1970–71 gynė lietuvius, pasitraukusius iš SSRS: rašė oficialius raštus dėl S. Kudirkos įkalinimo; globojo operos solistą V. Daunorą, inžinierių Joną Simokaitį. 1987 minint Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį Prancūzijos lietuvių bendruomenės iniciatyva buvo pastatytas režisierės Martine Merri spektaklis Aušros vartai. Lietuvai 1990 atkūrus nepriklausomybę remia jos medicinos įstaigas vaistais, įranga. 1990 bendruomenės rūpesčiu buvo suorganizuoti ir finansiškai paremti Lietuvos ministrės pirmininkės K. D. Prunskienės, Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininko V. Landsbergio ir užsienio reikalų ministro A. Saudargo vizitai į Prancūziją.

Prancūzijos lietuvių bendruomenės taryba 1965, iš kairės sėdi E. Turauskas, J. Petrošius, Adolfas Venskus, J. Lanskoronskis, Joana Matoré, stovi E. Vaicekauskas, Petras Klimas, Birutė Venskuvienė, Sofija Pagnier, Perkūnas Liutkus, Antanas Liutkus

1995 Prancūzijos lietuvių bendruomenės iniciatyva Paryžiuje įkurta šeštadieninė lietuvių mokykla Genys (nuo 2016 Prelato Jono Petrošiaus vardo; nuo 2009 direktorė Inga Kvietelaitienė).

Bendruomenės pirmininkai lentelėje.

1

Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis Vilnius 2009.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką