rinkódaros tyrmai, informacijos, reikalingos rinkodaros sprendimams priimti, paieška, identifikavimas, rinkimas, apdorojimas, kaupimas, aiškinimas ir kompleksinis vertinimas. Rinkodaros tyrimai apima visas su įmonės rinkodara susijusias sritis ir problemas, pirmiausia siekiant įgyti pranašumą prieš konkurentus. Šiais tyrimais remiamasi parengiant ir įgyvendinant įmonės rinkodaros programą, nustatant įvairių reiškinių priežastinius ryšius, atskleidžiant problemų kilmę ir jų sprendimo būdus, prognozuojant perspektyvas, jie užima svarbią vietą visos įmonės vadyboje. Rinkodaros tyrimai yra įvairiapusiškesni ir aprėpia platesnę sritį nei jų sudedamoji dalis rinkos tyrimai, kai renkama, apdorojama ir įvertinama informacija tik apie tam tikrų prekių ar paslaugų rinkas. Rinkodaros tyrimai apima visą rinkodaros procesą nuo naujos prekės idėjos iki šios prekės vartojimo, leidžia nustatyti įmonei palankius ir nepalankius rinkodaros aplinkos veiksnius, įvertinti konkurentų rinkodarą, esamų prekių ar paslaugų konkurencingumą ir naujų prekių ar paslaugų potencialą, kainodaros efektyvumą, rinkodaros organizavimo įmonėje veiksmingumą ir su ja susijusią riziką. Remiantis rinkodaros tyrimais sudaromos įvairios duomenų bazės, kuriama įmonės rinkodaros informacinė sistema.

Rinkodaros tyrimai gali būti skirstomi etapais, pavyzdžiui, problemos formulavimas, pažintinis tyrimas, hipotezės formulavimas, tyrimo planavimas, duomenų rinkimas, jų interpretavimas ir kompleksinis vertinimas, išvadų pateikimas ir galimų sprendimų alternatyvų vertinimas. Pagal teorinį lygį ir rezultatų praktinį pritaikomumą rinkodaros tyrimai gali būti fundamentiniai ir taikomieji, pagal taikomus metodus – kokybiniai ir kiekybiniai, pagal informacijos gavimo būdą – pirminiai ir antriniai, pagal tyrimų kryptingumą – aprašomieji, žvalgybiniai ir patvirtinantieji. Rinkodaros tyrimai atliekami taikant rinkotyros, sociologijos, statistikos ir kitus mokslinius tyrimo, analizės, vertinimo ir prognozavimo metodus. Surinktiems duomenims apdoroti daugiausia taikoma dispersinė, faktorinė, klasterinė analizė. Pirkėjų ar vartotojų sociologinių tyrimų pagrindiniai metodai yra stebėjimas, apklausa, standartizuotas, giluminis, pusiau struktūrizuotas (formalizuotas) interviu, eksperimentas. Iš kiekybinių metodų, kuriais tiriama rinkos dalis, talpumas, potencialas, dažniausiai taikomi statistiniai metodai, eksperimentas, ekspertinis vertinimas, prognozuojant jie gali būti taikomi ir kartu su scenarijų metodu. Prognozuojant taip pat remiamasi laiko eilutėmis, regresijos lygtimi. Be to, taikomi specifiniai bendrosios (makro‑) ir specifinės (mikro‑) rinkodaros aplinkos komponentų ir veiksnių analizės ir vertinimo metodai (pavyzdžiui, PEST – politinių, ekonominių, socialinių, teisinių veiksnių analizė), kurie padeda nustatyti įmonei atsiveriančias naujas galimybes ir numatyti gresiančius pavojus. Įmonės vidinių veiksnių rinkodaros tyrimai siekiant įgyti ar išlaikyti konkurencinį pranašumą apima prekių ar paslaugų asortimento ir konkurencingumo, kainodaros strategijos efektyvumo, rinkodaros komplekso (pardavimo kanalų, reklamos, įvaizdžio, prekės ženklo) panaudojimo efektyvumo, prekių ar paslaugų gamybos ir pateikimo rinkai strategijos įvertinimo, finansinių rodiklių, kuriems turi įtakos rinkodara, jos organizacinės struktūros ir kontrolės efektyvumo ir kitų susijusių sričių tyrimus. Daugiakriteris kiekybinis vertinimas leidžia atlikti kompleksinį makroaplinkos veiksnių įtakos, konkuruojančių įmonių finansinių rezultatų, įmonės veiklos rezultatų ir jos konkurencinio pranašumo vertinimą nustatant konkrečiu atveju apibendrinantįjį dydį, todėl toks vertinimas laikomas prioritetiniu pagrindžiant strateginius verslo sprendimus.

L: A. Žvirblis Rinkovados analizės principai ir metodologija Vilnius 2005; V. P. Pranulis Marketingo tyrimai: teorija ir praktika Vilnius 2007; N. Bradley Marketing Research: Tools and Techniques Oxford 2010.

1054

marketingo tyrimai; PEST

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką