rinkótyra, mokslas apie rinkos tyrimus ir jų vykdymo metodus. Rinkotyra klasifikuoja rinkos tyrimus ir jų metodus pagal įvairius požymius, analizuoja jų efektyvumą, tobulina esamus ir kuria naujus metodus, kad rinkos tyrimai galėtų teikti išsamesnę ir patikimesnę informaciją apie prekių ir paslaugų rinkų parametrus, tų prekių ir paslaugų pirkėjus ir galutinius vartotojus. Pagal tyrimo rezultatų teorinį ir praktinį reikšmingumą (taikomumą) skiriami fundamentalieji (vykdomi siekiant iš esmės praplėsti pažintinių rezultatų visumą ir mažiau akcentuojant konkrečių praktinių klausimų sprendimą) ir taikomieji (vykdomi konkrečioms, specifinėms problemoms spręsti, siekiant geriau pažinti rinką, patikslinti taktinius sprendimus ir taip sumažinti rinkodaros sprendimų neapibrėžtumą), pagal tyrimo tikslą – aprašomieji (jų tikslas yra surinkti faktus ir pateikti aprašomąsias ataskaitas apie juos) ir žvalgybiniai (tikslas yra suformuluoti problemą, pateikti aiškų jos apibrėžimą ir preliminariai išsiaiškinti, kokios galėtų būti jos sprendimo alternatyvos) rinkos tyrimai. Pagal tyrimo metodus rinkos tyrimai skirstomi į kokybinius ir kiekybinius. Kokybiniai rinkos tyrimai remiasi žmogaus, žmonių grupės, organizacijos veiklos stebėjimu, kai reikia išsamiai suvokti esamo ar potencialaus vartotojo elgesį ir nuostatas, fizinės, socialinės ir psichologinės aplinkos poveikį jam; jie gali būti vykdomi stebėjimo, interviu, apklausos, fokusuotos grupinės diskusijos, slapto pirkėjo ir kitais sociologiniais metodais. Tyrimo išvados daromos orientuojantis į sukauptų duomenų indukcinę analizę, jų pagrindu pagal demografinius, geografinius, psichologinius ir kitus požymius išskiriami rinkos segmentai su panašiais vartotojų poreikiais ir motyvais. Kiekybiniais tyrimais siekiama atrasti išorinius priežastingumo požymius, nustatyti įvairius dydžius ir priklausomybes, prognozuoti ateities tendencijas; jie gali būti atliekami statistiniais (pavyzdžiui, dinamikos eilučių, dispersinė, nuoseklioji, daugiamatė, faktorinė, koreliacinė regresinė, klasterinė, struktūrinė ir kitų rūšių analizė), eksperimentiniais ar vertinamaisiais (ekspertinis vertinimas dažnai taikomas kartu su scenarijų sudarymu) metodais. Tyrimo duomenys ir rezultatai pateikiami skaičiais, jiems pavaizduoti taip pat apskaičiuojami apibendrinantys rodikliai, parengiamos atitinkamos lentelės ir grafikai. Praktiškai dažnai taikomi kokybinių ir kiekybinių metodų deriniai, kai jie papildo vieni kitus: kiekybiniai tyrimai vykdomi siekiant patikslinti ir detalizuoti rezultatus, gautus kokybiniais tyrimais, arba priešingai.

Rinkotyra taip pat dažnai vadinama ir įmonės, įstaigos, organizacijos praktinė veikla, susijusi su rinkos tyrimų vykdymu.

L: V. P. Pranulis Marketingo tyrimai: teorija ir praktika Vilnius 2007; T. Bilevičienė, V. Jonušauskas Statistinių metodų taikymas rinkos tyrimuose Vilnius 2011; P. Kotler, G. Armstrong Principles of Marketing Upper Saddle River 2007; N. Bradley Marketing Research: Tools and Techniques Oxford 2010.

1054

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką