Rotterdamo konvencija (angl. Rotterdam Convention, Ròterdamo konveñcija), susitarimas, taikomas tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje. Priimta 1998 09 10 Rotterdame, įsigaliojo 2004 02 24. Konvencijos tikslas – tarptautinėje prekyboje tam tikromis pavojingomis cheminėmis medžiagomis skatinti visuotinę atsakomybę ir bendras šalių pastangas, siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką nuo potencialaus kenksmingo poveikio ir prisidėti prie aplinkosaugiškai tinkamo jų naudojimo skatinant keitimąsi informacija apie jų savybes, užtikrinant, kad būtų priimami nacionaliniai sprendimai dėl jų importo ir eksporto, ir pranešant apie tuos sprendimus šalims. Konvencija taikoma draudžiamoms arba griežtai ribojamoms cheminėms medžiagoms ir labai pavojingiems pesticidų junginiams.

Rotterdamo konvencijos Sekretoriato logotipas

Konvencija netaikoma narkotikams ir psichotropinėms medžiagoms, radioaktyviosioms medžiagoms, atliekoms, cheminiam ginklui, vaistams (įskaitant vaistus žmonėms ir veterinarinius vaistus), cheminėms medžiagoms (kurios yra naudojamos kaip maisto priedai), maistui, cheminių medžiagų kiekiams (kurių galimas poveikis žmogaus sveikatai ar aplinkai yra mažai tikėtinas), jeigu jie importuojami moksliniams tyrimams ar analizei, arba konkretaus asmens, kuris asmeniniam naudojimui importavo pagrįstą jų kiekį.

Reikalavimai

Šia Konvencija reglamentuojamas 52 pavojingų cheminių medžiagų ir pesticidų importas bei eksportas; reikalaujama, kad visoms joje nurodytoms cheminėms medžiagoms, prieš jas eksportuojant, būtų iš anksto gautas importuotojo sutikimas; nustatoma keitimosi informacija apie importuojančių šalių sprendimus tvarka; reikalaujama, kad veiksmingam Konvencijos įgyvendinimui ją pasirašiusios šalys paskirtų nacionalinę instituciją; reikalaujama Konvenciją pasirašiusių šalių atsakyti, ar jos leidžia importuoti į Konvencijos sąrašą įtrauktas chemines medžiagas ir pesticidus, ar ne; reikalaujama, kad eksportuotojai užtikrintų, jog nurodytos cheminės medžiagos nebūtų eksportuojamos, jei importuojanti šalis nėra davusi savo oficialaus sutikimo; prašoma šalių, kurios uždraudė ar griežtai apribojo kokią nors cheminę medžiagą, informuoti apie tai Konvencijos Sekretoriatą; numatomas apsikeitimas moksline, technine, ekonomine ir teisine informacija apie chemines medžiagas, kurioms taikoma ši Konvencija, ir galimybė teikti techninę paramą silpnos ekonomikos šalims cheminių medžiagų reglamentavimo srityje.

Priedai

Pirminę Konvenciją sudarė 30 straipsnių ir 5 priedai:

I priedas. Reikalavimai pagal 5 straipsnį rengiamuose pranešimuose pateikiamai informacijai;

II priedas. Draudžiamų ar griežtai ribojamų cheminių medžiagų įrašymo į III priedą kriterijai;

III priedas. Cheminių medžiagų, kurioms taikoma sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūra, sąrašas;

IV priedas. Informacija ir kriterijai, kuriais remiantis labai pavojingi pesticidų junginiai įrašomi į III priedą;

V priedas. Reikalavimai pranešimuose apie eksportą pateikiamai informacijai.

2004 pirmajame Šalių konferencijos posėdyje buvo priimtas VI priedas, kuriame išdėstytos arbitražo ir taikinimo procedūros sprendžiant ginčus pagal Konvencijos 20 straipsnį.

Devintasis Šalių konferencijos susitikimas 2019 priėmė VII priedą dėl atitikties procedūrų ir mechanizmų pagal Konvencijos 17 straipsnį. Po Konvencijos priėmimo Šalių konferencija priėmė keletą sprendimų iš dalies pakeisti Konvencijos III priedą, kad būtų įtrauktos papildomos cheminės medžiagos ir joms būtų taikoma išankstinio informavimo apie sutikimą procedūra.

Struktūra

Pagalbinė Konvencijos įstaiga – Cheminių medžiagų peržiūros komitetas. Jos nariai yra vyriausybės paskirti cheminių medžiagų valdymo ekspertai. Jų atsakomybė – šalių pranešimų ir pasiūlymų peržiūra ir rekomendacijų dėl cheminių medžiagų įtraukimo į III priedą teikimas. Konvencijos Sekretoriato funkcijos apima administracinių susitarimų ir Konvencijos pagalbinių įstaigų posėdžių organizavimą, pranešimų ir pasiūlymų lydimos informacijos tikrinimą, Šalių atsakymų dėl importo platinimą, pagalbos silpnos ekonomikos šalims sudarymą, informacijos mainų tarp Šalių palengvinimą ir jų skatinimą bendradarbiauti tarpusavyje bei su kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

Konvencija Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Seimas Konvencijos ratifikavimo įstatymą priėmė 2003 12 16. 2002 12 19 priimtas Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Rotterdamo konvencijos sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, sudarymo Europos bendrijos vardu. Europos Teisingumo Teismo sprendimu Tarybos sprendimas buvo panaikintas ir 2006 09 25 priimtas naujas Tarybos sprendimas dėl Konvencijos sudarymo Europos Bendrijos vardu. Rotterdamo konvencija Europos Sąjungoje įgyvendinama 2012 07 04 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

1

1163

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką