„Santara–Šviesa“, liberali Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių organizacija – federacija. Įkurta Tabor Farmoje (netoli Soduso miesto, Mičigano valstija) 1957 11 15 kaip atsvara katalikiškoms organizacijoms, susivienijus akademinio jaunimo oranizacijai Šviesa (įkurta 1946 Tübingene) ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių studentų sąjungos liberaliojo sparno organizacijai Santara (įkurta 1954 Jungtinėse Amerikos Valstijose). Nuo 20 a. 10 dešimtmečio pradžios centras Lemonte. Viena intelektualiausių išeivijos organizacijų, jos nariai – daugiausia vidurinės ir jaunosios kartos inteligentai. Siekia išlaikyti lietuvių kultūrą nelietuviškoje aplinkoje, tautininkų ideologiją bando derinti su liberalizmo ir demokratijos idėjomis. Federacija išgarsėjo kviesdama bendradarbiauti su SSRS okupuota Lietuva (kitos lietuvių išeivių organizacijos ragino ryšius palaikyti tik su Lietuvoje likusiais artimaisiais).

Santaros–Šviesos ženklas

Federacijos iniciatyva Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių jaunimas 1958 įteikė memorandumą Jungtinėms Tautoms. Santara–Šviesa Jungtinėse Valstijose plėtojo kultūrinę veiklą: išpopuliarino vadinamąją gyvosios lietuvybės sąvoką, organizavo Gyvosios lietuvybės mėnesį, dailės parodas, koncertus.

Federacijos įsteigtas Mackaus knygų leidimo fondas 1958–2007 išleido 88 knygas. 1959–2006 Santara–Šviesa leido žurnalą Metmenys, su ja susiję veikėjai – 1968–2005 mėnraštį Akiračiai.

Nuo 1992 kasmetiniai suvažiavimai vyksta ne tik Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet ir Lietuvoje – Anykščiuose, 2007–19 – Alantoje. 2020 suvažiavimo, surengto Vilniuje, viena pagrindinių temų tapo Baltarusija ir jos piliečių orumas. 2021 suvažiavime Plungėje nagrinėtos dvarų kultūros, laisvės, mokslo ateities temos. Iki 2021 įvyko Santaros–Šviesos 64 suvažiavimai.

2002 Vytauto Didžiojo universitete susibūręs Studentų Santaros klubas organizuoja studijų savaitgalius, susitikimus, diskusijas. Nuo 2009 Santaros–Šviesos klubas veikia Londone.

Federacijos pirmosios valdybos nariai buvo J. Valaitis, A. Gureckas, Jurgis Jaks‑Tyris, G. Gedvila, Leonas Narbutis, Julius Lintakas.

Žymiausi veikėjai V. Kavolis (vienas federacijos idėjinių lyderių), V. Adamkus, M. Katiliškis, J. Kaupas, V. Kelertienė, A. Landsbergis, J. Mekas, R. Mieželis, L. Mockūnas, K. Ostrauskas, Marija Paškevičienė, Z. Rekašius, L. Sabaliūnas, Liūnė Sutema, R. Šilbajoris, A. Škėma, Julius Šmulkštys, A. Vaičiulaitis, Henrieta Vepštienė, Vytautas Vepštas, Lakštuonė Vėžienė, Rimantas Vėžys.

1580

-Santara; -Šviesa

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką