Semo prmininkas, Lietuvos Respublikos Seimo vadovas. Seimo pirmininko kompetenciją nustato Konstitucija (1992) ir Lietuvos Respublikos Seimo statutas (1994, nauja redakcija 1999). Seimo pirmininkas ir jo pavaduotojai išrenkami pirmajame išrinkto Seimo posėdyje. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas raštu gali siūlyti ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių. Pasitaręs su frakcijomis Seimo pirmininkas siūlo ne mažiau kaip 2 Seimo opozicijos atstovus kandidatais į Seimo pirmininko pavaduotojų pareigas.

Įgaliojimai

Seimo pirmininkas vadovauja Seimo darbui ir atstovauja Seimui. Seimo posėdžiui gali vadovauti Seimo pirmininko pavaduotojas (Seimo pirmininko pavaduotojų gali būti ne daugiau kaip 7, vienas jų gali būti pirmasis pavaduotojas).

A. Stulginskis (prezidiume antras iš dešinės) pirmininkauja Steigiamojo Seimo pirmajam posėdžiui (1920 05 15, Kaunas; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

Eidamas pareigas Seimo pirmininkas tvirtina Seimo priimto įstatymo teksto autentiškumą ir perduoda jį Lietuvos Respublikos Prezidentui pasirašyti, pasirašo Seimo statutą ir jo pakeitimus, įstatymus, kurių Respublikos Prezidentas per 10 dienų po įteikimo nepasirašo ir negrąžina Seimui pakartotinai svarstyti, bei juos oficialiai paskelbia, t. p. pasirašo Seimo nutarimus, kitus Seimo priimtus aktus, Seimo posėdžių protokolus, Seimo valdybos sprendimus (jei pats jiems pirmininkauja), Seimui teikia Seimo pirmininko pavaduotojų kandidatūras, t. p. teikia Seimui skirti Konstitucinio Teismo teisėjų, skirti ir atleisti Seimo kontrolierių ir Seimo kontrolierių įstaigos vadovo kandidatūras, teikia (arba paveda tai atlikti vienam iš savo pavaduotojų) Seniūnų sueigai sesijos darbų programos ir savaitės bei dienos posėdžių darbotvarkių projektus, Seimo valdybos posėdžių darbotvarkės projektą, vykdo kitus Seimo statute numatytus įgaliojimus.

Konstitucijoje numatytais atvejais Seimo pirmininkas laikinai eina Prezidento pareigas arba laikinai pavaduoja Prezidentą. Vykdydamas savo įgaliojimus Seimo Pirmininkas leidžia potvarkius.

Seimo sesijos metu Seimo pirmininkas, jo pavaduotojai ne rečiau kaip kartą per mėnesį atsako į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus dėl savo veiklos.

Seimo pirmininkai

1

Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo narys

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką