Senavaičia, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima iš Suvalkijos – 5 broliai partizanai ir jų sesuo medicinos seselė.

Kilę iš Pakiauliškio (Šilavoto vlsč.). Tėvai Agota Senavaitienė ir Juozas Senavaitis turėjo 11 ha žemės, augino 11 vaikų. Sūnus Vincas (slapyvardžiai Žaliavelnis, Žalias Velnias, Šiaurys; g. 1923, m. po 1945 06 17 ar 1945 06 13) mokėsi Prienų Žiburio gimnazijoje (mokytojavo būsimasis antisovietinių partizanų vienas vadų J. Stravinskas), 1943 baigė Aukštadvario miškininkų mokyklą. Nacių okupacijos metais (1941–44) dirbo Kenos urėdijos girininku. 1944 04 03 savanoriu įstojo į Vietinę rinktinę. SSRS kariuomenei užėmus didumą Lietuvos, 1944 08 subūrė Geležinio Vilko partizanų 8 kuopą, veikiančią Prienų ir Šilavoto apylinkėse; netrukus kuopa buvo pertvarkyta į Geležinio Vilko rinktinę. Žuvus jos vadui B. M. Kuzmickui (slapyvardis Briedis), 1945 04 Vincas (kuopos organizacinio skyriaus viršininkas) tapo rinktinės vadu. Birželio 17 Degimų (Vilkų; Veiverių apylinkės) kautynėse buvo sužeistas ir dingo be žinios. Viena Geležinio Vilko rinktinės kuopa buvo pavadinta jo slapyvardžio Šiaurio vardu.

Vincas Senavaitis

Vyriausias brolis Juozas (slapyvardis Senis; g. 1910, m. 1949 01 10) buvo Prienų šilo eigulys. Partizanu tapo 1941 06, paskutinėmis SSRS pirmosios okupacijos dienomis; kelis kartus sužeistas. 1947, po sužeidimo, pateko į sovietinę nelaisvę, įkalintas mirė Dubravlage Mordovijoje. Pranas (slapyvardžiai Pranukas, Tabokius; g. 1917, m. 1946 05 04) nuo 1945 10 vadovavo Geležinio Vilko rinktinės Šiaurio kuopai. Žuvo Prienų šile; kūnas buvo išniekintas Prienuose. Jų sesuo Marija (slapyvardžiai Marytė, Mirta; g. 1922, m. 1945 04 13), baigusi medicinos seserų kursus, dirbo ligoninėje Vilniuje. Pradėjo studijuoti Dailės institute Vilniuje. 1944 prasidėjus antisovietiniam partizaniniam karui metė mokslus ir tapo Geležinio Vilko rinktinės medicinos seserimi. Žuvo Būdininkų kautynėse gelbėdama sužeistą partizaną. Partizanai ją palaidojo Dūmiškių kaimo (netoli Naujosios Ūtos) pamiškėje; 1989 palaikai perlaidoti Šilavoto kapinėse.

Jonas (slapyvardžiai Rainys, Vėtra; g. 1925, m. 1947 06 ar 05) 1944 11 įstojo į brolio Vinco būrį. Buvo išduotas, per susišaudymą sunkiai sužeistas ir suimtas. Tardant SSRS Vidaus reikalų ministerijos Prienų būstinėje stribų užmuštas, kūnas išniekintas. Kazimieras (slapyvardis Zuikis; g. 1927, m. 1946 06 12) išėjo partizanauti pas brolį Vincą būdamas 17 metų. Žuvo kautynėse kartu su bendraklasiais. Senavaičių sodyboje 1995 pastatytas paminklinis akmuo.

2921

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką