sociologinės skalės ir indeksai

sociològinės skãlės ir iñdeksai, socialiniuose tyrimuose naudojamos kintamųjų matavimo sudėtinės priemonės – tam tikros sekos, skirtos vertinti socialinių reiškinių tyrimų duomenis ir juos kiekybiškai apdoroti. Sociologinės skalės ir indeksai pasitelkiami, kai norima išmatuoti sudėtingas, kelių dimensijų sąvokas, kurias sunku tiksliai nustatyti vienu empiriniu indikatoriumi (pvz., politinio pasitikėjimo indeksas gali sujungti pavienėms politinėms institucijoms – parlamentui, vyriausybei, politinėms partijoms – išreikštą pasitikėjimą). Sociologinės skalės ir indeksai į vieną mato vienetą sujungia kelis kintamojo empirinius indikatorius. Sociologinės skalės grindžiamos susijusių požymių intensyvumo santykiu, indikatorių tarpusavio ryšys gali būti tikrinamas taikant koreliaciją ar faktorinę analizę. Sociologinės skalės gali būti intervalinės, santykių, vertinamosios ir kitos. Apklausose plačiai taikoma Likerto skalė, kurią sudaro su tiriamu klausimu susijusių teiginių grupė. Respondentų prašoma nurodyti savo sutikimo ar nesutikimo su kiekvienu teiginiu laipsnį (dažniausiai jis reiškiamas 5 balais nuo teiginio visiškai sutinku iki teiginio visiškai nesutinku); skalės vidurio taškas (nei sutinku, nei nesutinku arba sunku pasakyti) rodo respondento neutralią poziciją. Panašiu principu konstruojama svarbos (nuo labai svarbu iki visiškai nesvarbu), vertinimo (nuo labai gerai iki labai blogai) ir kitos skalės. Semantinio diferencialo skalėje vertinamam reiškiniui ar objektui apibūdinti pateikiamos priešingos pozicijos (pvz., skaitytai knygai įvertinti – įdomi / nuobodi arba paprasta / sudėtinga; naudojama intensyvumo skalė: įdomi 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 nuobodi, kur nulis reiškia vidutinę poziciją – nei įdomi, nei nuobodi). Likerto ir semantinio diferencialo skalių teiginiai arba alternatyvos formuluojamos kaip pavieniai, panašaus stiprumo indikatoriai. Bogarduso socialinės distancijos skalėje pateikiami klausimai arba teiginiai, kurių kiekvienas vėlesnis žymi vis didėjantį respondento atsiribojimą nuo tam tikros socialinės grupės (pvz., nuo Ar sutiktumėte, kad kitos tautybės žmonės gyventų jūsų šalyje? Ar sutiktumėte, kad kitos tautybės žmonės gyventų jūsų mieste? iki Ar sutiktumėte, kad jūsų vaikas sukurtų šeimą su kitos tautybės žmogumi?); šios skalės indikatorius sieja intensyvumo struktūra – tolesnis klausimas atitinka vis artimesnį kontaktą su kitos tautybės žmogumi. Panašaus tipo indikatorių intensyvumo struktūra grindžiamos ir Thurstone’o, Guttmano skalės. Sociologiniai indeksai sudaromi individualių požymių reikšmių sumavimo principu.

2296

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką