Smetonenė Sofija, Chodakauskáitė 1885 01 13Gavenoniai (Pašvitinio vlsč.) 1968 12 28Cleveland (Ohajo valstija), lietuvių visuomenės veikėja. J. Tūbelienės sesuo, A. Smetonos žmona. Kilusi iš lenkiškai kalbančių bajorų šeimos, kuri vertino lietuvių kultūrą ir kalbą, bendravo su lietuviais švietėjais, samdė vaikams mokyti lietuvius studentus. Baigė Mintaujos gimnaziją. 1904 ištekėjusi už A. Smetonos apsigyveno Vilniuje, įsitraukė į vietos lietuvių gyvenimą, dainavo choruose, vaidino lietuvių operetėse, mėgėjų teatrų spektakliuose, aktyviai reiškėsi šalpos darbe. Smetonų namai greitai tapo vienu svarbiausių Vilniaus lietuvybės židinių, čia rinkdavosi lietuvių veikėjai J. Tūbelis, P. Klimas, kunigai V. Mironas, J. Tumas-Vaižgantas, rašytojai G. Petkevičaitė-Bitė (S. Smetonienės krikšto motina), K. Puida su žmona O. Pleiryte-Vaidilute, L. Gira, muzikai M. Petrauskas, K. Petrauskas, dailininkai A. Žmuidzinavičius, M. K. Čiurlionis ir kiti.

Sofija Smetonienė (Kaunas, 1930; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Per I pasaulinį karą Lietuvą okupavus vokiečiams, vertėjavo ir tarpininkavo lietuviškuose reikaluose. Rūpinosi maisto pristatymu Vilniaus vargstantiems žmonėms, karo pabėgėlių grįžimu į Lietuvą, vokiečiams traukiantis su kitais Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikėjais dalijo kariuomenės sandėliuose likusias atsargas.

Prie Vilniaus artėjant bolševikams Smetonos persikėlė į Kauną. S. Smetonienė aktyviai ėmėsi visuomeninės ir labdaros veiklos. Vykstant Nepriklausomybės karui karo ligoninėse gydomiems sužeistiesiems tiekė vaistų ir maisto. Viena Kūdikių gelbėjimo draugijos steigėjų (1922), rėmė valstybinį kūdikių lopšelį-prieglaudą. 1922 Šv. Vincento ir Paulio pavargėliams šelpti draugijos vicepirmininkė. Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos garbės pirmininkė. Abi su seserimi J. Tūbeliene buvo Lietuvos patriotės, daug žinojo apie vidaus politiką. Rūpinosi lėšų rinkimu tautininkų spaudai, buvo artima patarėja vyrui tapus prezidentu (pats A. Smetona nesutiko su paplitusia nuomone, kad žmona jam padeda valdyti šalį). Nuo 1937 rūpinosi A. Smetonai dovanoto Užugirio dvaro prie Užulėnio (Taujėnų vlsč.) ūkiu.

1940 06 15 su šeima per Vokietiją, Šveicariją, Portugaliją ir Braziliją pasitraukė į Jungtines Amerikos Valstijas.

1277

L: A. Eidintas Antanas Smetona ir jo aplinka Vilnius 2012; I. Jakubavičienė Seserys: Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė Vilnius 2014; I. Jakubavičienė Duetas: Antanas ir Sofija Smetonos Vilnius 2016.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką