Stambùlo konveñcija, Euròpos Tarýbos konveñcija dėl smùrto prieš móteris ir smùrto šeimojè preveñcijos ir kovõs su juo, pirmoji Europoje teisiškai įpareigojanti tarptautinė sutartis, kuria siekiama kovoti su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje aplinkoje. Parengė ir 2011 Stambule patvirtino Europos Taryba. Įsigaliojo 2014 08 01, kai Stambulo konvenciją ratifikavo 10 valstybių. Iki 2021 pabaigos ją ratifikavusios buvo 34, pasirašiusios 11 valstybių (Lietuva pasirašė 2013, neratifikavo) ir Europos Sąjunga (2017).

Konvencijos tikslas

Konvencija siekiama apsaugoti moteris ir mergaites nuo visų formų smurto, taikyti smurtautojams prieš moteris ir smurtautojams artimoje aplinkoje teisinę atsakomybę bei užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir mergaites.

Konvencijoje pripažįstama, kad struktūriškai smurtas prieš moteris yra smurtas dėl lyties (anglų kalba gender based violence) ir pabrėžiama istoriškai susiklosčiusių nelygių galios santykių tarp moterų ir vyrų svarba. Nurodoma, kad smurtas dėl lyties yra smurtas, nukreiptas į moterį dėl to, kad ji yra moteris, arba kurį neproporcingai patiria moterys.

Įgyvendindamos Konvenciją ją ratifikavusios valstybės gali taikyti Konvenciją visoms smurto artimoje aplinkoje aukoms, tačiau privalo skirti ypatingą dėmesį smurto dėl lyties aukoms, kurios yra moterys.

Teikiant apsaugą Konvencija draudžia smurto aukų diskriminaciją dėl įvairių priežasčių, t. p. ir dėl lyties, seksualinės orientacijos bei lytinės tapatybės.

Teisėkūros ir politinės priemonės

Konvencijoje numatyti tam tikri teisiniai pokyčiai. Pvz., valstybės turi priimti teisėkūros priemones, kuriomis būtų aiškiai kriminalizuojamas šių formų smurtas: fizinis, seksualinis, psichinis smurtas, persekiojimas, priverstinė santuoka, moters lytinių organų žalojimas, priverstinis nėštumo nutraukimas bei priverstinė sterilizacija.

Konvenciją ratifikavusios valstybės t. p. turi priimti ir įgyvendinti visoje valstybėje taikomą veiksmingą, visapusišką ir koordinuojamą politiką, apimančią atitinkamas priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią visų formų smurtui, įtrauktam į šios Konvencijos taikymo sritį. Valstybės turi remti su smurtu prieš moteris kovojančių nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės darbą bei bendradarbiauti su jomis. Numatytas įsipareigojimas rinkti išsamius statistinius duomenis apie visų formų smurtą ir remti šios srities mokslinius tyrimus.

Valstybių atsakomybė ir GREVIO

Konvencijoje nustatyta valstybių pareiga imtis būtinų teisėkūros ir kitų priemonių, kad būtų užtikrintos deramos pastangos siekiant užkirsti kelią nevalstybinių subjektų vykdomiems į šios Konvencijos taikymo sritį įtrauktiems smurto veiksmams, juos tirti, už juos bausti ir atlyginti jais padarytą žalą, t. y. valstybės gali būti teisiškai atsakingos ir tokiais atvejais, kai smurtauja privatūs subjektai.

Konvencijos įgyvendinimą stebi Kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje ekspertų grupė (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, GREVIO), kurią sudaro nuo 10 iki 15 narių (gali būti tik vienas tos pačios valstybės pilietis). Juos iš valstybių narių pasiūlytų kandidatų 4 m. kadencijai (gali būti atnaujinta 1 kartą) renka Šalių komitetas. Konvenciją ratifikavusios valstybės praneša GREVIO apie teisėkūros ir kitas priemones, kuriomis įgyvendinama Konvencija, užpildydamos GREVIO sudarytą klausimyną.

Lyties sąvoka

Konvencijos tekste anglų kalba vartojami du žodžiai lyčiai apibūdinti: sex ir gender, kurie į lietuvių kalbą kartais verčiami kaip biologinė lytis ir socialinė lytis, o kartais tiesiog kaip lytis. Kritikuojama, kad gender žodžio vartojimas šioje Konvencijoje leis žmonėms laisvai pasirinkti lytį. Tačiau Konvencijos tekste ir Europos Tarybos aiškinamajame rašte prie Stambulo konvencijos (Explanatory Report to Istanbul Convention, priimtas 2011) yra numatomos tik dvi lytys: moterys ir vyrai.

Konvencijoje lyties (anglų kalba gender) sąvoka yra apibrėžta kaip socialiai susiformavę vaidmenys, elgsena, veikla ir bruožai, kuriuos tam tikra visuomenė laiko tinkamais moterims ir vyrams. Pagal Konvenciją tik smurtas prieš moteris gali būti laikomas smurtu dėl lyties. Konvencija yra pagrįsta lyčių lygybės (anglų kalba gendere equality) vizija, kuri yra viena pagrindinių idėjų tarptautinėje teisėje.

Pasipriešinimas Konvencijai

Prieš Konvenciją nukreiptas politinis pasipriešinimas (ypač Rusijoje, Rytų Europoje ir Turkijoje, kuri iš Stambulo konvencijos pasitraukė 2021 07) sietinas su skirtingais ideologiniais tikslais: skatinti lyčių lygybės politiką ar tradicinių lyčių vaidmenų politiką. Tradiciniai lyčių vaidmenys kartais siejami su nacionaline tapatybe, todėl Konvencijos tikslas užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir prisidėti prie realios moterų ir vyrų lyčių lygybės sukelia diskusijų.

3242

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką