Šv. Kazimiero kolegija

Šv. Kazmiero kolègija, oficialus Pópiežiškoji lietùvių Šv. Kazmiero kolègija (lot. Collegium Lithuanicum S. Casimiri, it. Collegio Lituano San Casimiro), Katalikų Bažnyčios lietuvių kunigų namai, kuriuose jie gyvena, kol studijuoja popiežiškuosiuose Romos universitetuose. Yra Romoje.

Kolegiją kontroliuoja Šventojo Sosto Auklėjimo kongregacijos paskirti 4 deputatai. Šv. Kazimiero kolegija išlaikoma iš svečių namų Villa Lituania (restauruojami iki 2024 09) gaunamo pelno, ją remia Lietuvos vyskupų konferencija (konferencijai pavaldi savanoriškos karitatyvinės veiklos organizacija Šv. Kazimiero gildija telkia paramą kolegijai), Jungtinių Amerikos Valstijų Vyčių organizacija, klierikams stipendijas skiria kunigo A. Pautieniaus, kanauninkų J. Končiaus, V. Zakarausko ir kiti fondai. Šv. Kazimiero kolegijos patalpose gyvenantys kunigai studijuoja popiežiškuosiuose Romos universitetuose.

Istorija

Kolegija įsteigta 1945 10 19 (kanoniškai – 1948 05 01) arkivyskupo J. J. Skvirecko ir kitų rūpesčiu, 1950 09 Šv. Kazimiero kolegijos statutą ir regulą patvirtino Vatikano Seminarijų ir universitetų kongregacija, 1963 12 jai suteikta popiežiškosios kolegijos teisės. 1945–1990 Šv. Kazimiero kolegija buvo reikšmingas lietuvių išeivijos antikomunistinės veiklos organizavimo centras (viešbutyje apsistodavo išeivijos politiniai veikėjai, diplomatai, kurie derino savo veiklą su Šv. Kazimiero kolegijos rektoriumi Ladu Tulaba, turinčiu ryšių su įtakingais kardinolais G. Pizzardo, L. Traglia, A. Samore). Iš SSRS okupuotos Lietuvos į Šv. Kazimiero kolegiją studijuoti buvo siunčiama lietuvių dvasininkų, (tarp jų ir užverbuotų KGB), sovietų valdžia reikalavo perduoti kolegiją administruoti jos pačios varžomiems Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchams.

1945–1957 kolegijoje studijavo 85 studentai (40 kunigų ir 45 klierikai). Iki 20 amžiaus 10 dešimtmečio vidurio kolegijoje parengta 150 kunigų (96 iš jų – lietuviai); čia gyveno ir nelietuvių kunigų, daugiausia iš Pietų Amerikos, keli iš buvusių Čekoslovakijos ir Jugoslavijos.

Kolegijoje du kartus – 1979 ir 1990 – lankėsi popiežius Jonas Paulius II.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę į Šv. Kazimiero kolegiją iš Lietuvos 1991 atvyko keli kunigai ir 20 klierikų, kuriuos įšventinus nuspręsta į Šv. Kazimiero kolegiją priimti studijuoti tik vyskupų siunčiamus kunigus. Kolegijos statusas pakeistas į kunigų namų. Svečių namais iki 2012 rūpinosi Šv. Kotrynos Aleksandrietės vienuolijos vokietės seserys, dirbančios nuo Šv. Kazimiero kolegijos įkūrimo, nuo 2014 šio darbo ėmėsi iš Lietuvos atvykusios Šventosios Šeimos vienuolijos seserys.

Per veiklos metus kolegija išleido daugiau kaip 170 kunigų.

Žymūs studentai

Kolegijoje mokėsi kardinolas A. J. Bačkis, vyskupai J. Bulaitis, R. Krikščiūnas, R. Norvila, J. Ivanauskas, arkivyskupas metropolitas G. L. Grušas, vyskupai augziliarai A. Poniškaitis, D. Trijonis.

Vadovai

Šv. Kazimiero kolegijos vadovai: rektoriai – Ladas Tulaba (1960–1985), Algimantas Bartkus (1985–2012), Audrius Arštikaitis (nuo 2013), vicerektoriai – V. Padolskis, J. Aviža, Zenonas Ignatavičius, P. Jatulis, Kazimieras Dobrovolskis (1954–2003), Petras Šiurys, dvasios tėvai – V. Balčiūnas, Stasys Žilys (nuo 1962), prefektais buvo J. Jankauskas, Vladas Delininkaitis, ilgametis Šv. Kazimiero kolegijos ekonomas – Antanas Jonušas (1955–1995).

393

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija; Villa Lituania

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką