„Tiesos kelias“, mėnesinis religijos žurnalas, 1925–40 ėjęs Kaune. Leistas vietoj žurnalo Ganytojas (1919–24).

Leidėjai ir redaktoriai

Redaktorius ir leidėjas P. Kuraitis (1925–40).

Bendradarbiai

Bendradarbiavo P. P. Būčys, I. Česaitis, B. Česnys, A. Grigaitis, S. Gruodis, S. Yla, P. Karevičius, F. Kemėšis, B. Krištanavičius, M. Krupavičius, K. Olšauskas, K. Paltarokas, J. Prunskis, M. Reinys, J. Staugaitis, K. S. Šaulys, J. Totoraitis ir kiti.

Turinys

Skelbė oficialiuosius Bažnyčios raštus, nutarimus, pamokslus. Rašė religijos, kultūros, dorovės, katalikiškos pasaulėžiūros klausimais. Spausdino žinių apie katalikų gyvenimą užsienyje.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką