Ugdymo plėtotės centras

Ùgdymo plėtõtės ceñtras, švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikusi švietimo įstaiga. Veikė 2009–2019 Vilniuje.

Struktūra

Veikė (2019) 7 skyriai: Ugdymo turinio (Kalbų ir meninio ugdymo, Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų, Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyriai), Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo, Kvalifikacijos tobulinimo, Mokyklų veiklos tobulinimo, Informacinių technologijų, Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų, Administravimo ir ūkio.

Veikla

Ugdymo plėtotės centro uždaviniai buvo: dalyvauti kuriant visuomenės poreikius atitinkantį ugdymo turinį; inicijuoti, kurti ir diegti ugdymo inovacijas; vykdyti ugdymo turinio kokybės užtikrinimą; tobulinti mokyklų, vykdančių ugdymo programas, veiklą; vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimą, inicijuoti ir vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas. Centras vertino vadovėlius ir mokomąsias priemones, rengė ir leido reglamentuojančius dokumentus, metodinius ir informacinius leidinius, bendradarbiavo su šalies ir užsienio šalių mokymo ugdymo institucijomis.

pastatas, kuriame veikė Ugdymo plėtotės centras (2012)

Istorija

Ugdymo plėtotės centras įkurtas 2009 09 01 sujungus Pedagogų profesinės raidos centrą (1945–1950 Respublikinis pedagoginis kabinetas prie Švietimo ministerijos, 1950–1990 Mokytojų tobulinimosi institutas, 1990–1995 Lietuvos mokytojų tobulinimosi institutas, 1995–1999 Lietuvos pedagogų kvalifikacijos kėlimo institutas), Švietimo plėtotės centrą (1958–1973 Mokyklų mokslinio tyrimo institutas, 1973–2001 Pedagogikos institutas), Mokytojų kompetencijos centrą (įkurtas 2003) ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centrą (įkurtas 2005 vietoj Neakivaizdinio švietimo centro).

2019 04 30 priimtas Vyriausybės nutarimas įkurti Nacionalinę švietimo agentūrą (pradėjo veiklą 2019 09 01) sujungiant šešias Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavaldžias įstaigas: Ugdymo plėtotės centrą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Švietimo aprūpinimo centrą, Nacionalinį egzaminų centrą, Švietimo informacinių technologijų centrą ir Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą.

Pedagogų profesinės raidos centras; -Mokytojų tobulinimosi institutas; -Lietuvos pedagogų kvalifikacijos kėlimo institutas; Švietimo plėtotės centras; -Mokyklų mokslinio tyrimo institutas; -Pedagogikos institutas; Mokytojų kompetencijos centras; Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informacijos centras; -Neakivaizdinio švietimo centras; -Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras; -Švietimo aprūpinimo centras; -Nacionalinis egzaminų centras; -Švietimo informacinių technologijų centras; -Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra; Nacionalinė švietimo agentūra

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką