Uninų mšis, Lietuvos partizanų ir NKVD kariuomenės mūšis. Vyko 1946 02 23 Uniūnų kaime (Linkuvos vlsč., Joniškio apskritis). 1946 02 22 šio kaimo Medzeliauskų ir Navickų sodybose apsistojo du partizanų būriai (apie 45 kovotojai). Kitą dieną NKVD kariuomenės 25‑ojo šaulių pulko kareiviai ir NKVD Vaškų valsčiaus poskyrio stribai apsupo Medzeliauskų sodybą ir joje aptiko Jungtinės Kęstučio apygardos Motiejaus Belecko‑Paleckio būrio (veikė Joniškėlio, Linkuvos ir Pakruojo valsčiuose) partizanus. Tuo metu partizanai iš Navickų sodybos spėjo pasitraukti link Gailionių kaimo. Mūšyje žuvo 22 partizanai (5 jų – padegtame name): M. Beleckas‑Paleckis (g. 1919 05 08), jo pavaduotojas Bronislovas (Bronius) Pakalnis‑Aukštikalnis (g. 1896 07 19; karys savanoris, 2004, po mirties), Jonas Bajoriūnas‑Varniukas (g. 1927 06 18; karys savanoris, 2003, po mirties), Povilas Barauskas (g. 1924 08 16), Adolfas Biliūnas‑Cvirka (g. 1928), Jonas Blavieščiūnas‑Ciongas (g. 1910 11 19; karys savanoris, 2002, po mirties), Kazys Janeliūnas‑Voverė (g. 1926), Bronius Januševičius‑Žirnis (g. 1926), Bronius Momeniškis (g. 1923), Jonas Momeniškis‑Lionginas (g. 1921 ar 1923), Naudžiūnas (g. 1920), Mykolas Pakarna (g. 1916), Ignas Paltarokas (g. 1916 ar 1918), Jurgis Petrauskas‑Rasputinas (g. 1914), Baltramiejus Plukas‑Varnėnas (g. 1921 08 20; karys savanoris, 2006, po mirties), Kazimieras Požėla (g. 1891), broliai Antanas (g. 1902 10 27) ir Petras (g. 1925 06 10) Šimoliūnai, Kazimieras Šimoliūnas (g. 1918 11 10), Stanislovas Šimoliūnas, Petras Tinteris (g. 1916) ir Juozapas Žandaris‑Mūsiškis (g. 1926 08 26; karys savanoris, 1999, po mirties); žuvo ir du NKVD kariuomenės kareiviai. Žuvusių partizanų kūnai buvo atvežti ir išniekinti Vaškuose, Pasvalyje ir Joniškėlyje; priešais NKVD Joniškėlio valsčiaus poskyrį 1946 02 25 atliktas žuvusiųjų atpažinimas. Naktį iš kovo 3 į 4 d. 12‑os partizanų palaikai nuvežti prie Girelės miško ir padegti (sušalę kūnai tik apdegė).

Žuvusių partizanų artimieji palaikus slapta palaidojo Valdeikių kaimo kapinėse (K. Janeliūno‑Voverės ir B. Momeniškio), Nakiškių kaimo kapinėse (B. Januševičiaus‑Žirnio), Narteikių kaimo kapinėse (I. Paltaroko) ir Lumbelių kaime (J. Blavieščiūno‑Ciongo, jo gimtojoje sodyboje). Septynių partizanų palaikai (M. Belecko‑Paleckio, B. Pakalnio‑Aukštikalnio, J. Bajoriūno‑Varniuko, A. Biliūno‑Cvirkos J. Momeniškio‑Liongino, J. Petrausko‑Rasputino ir J. Žandario‑Mūsiškio) vietos valdžios įsakymu 03 09 buvo užkasti duobėje (1988 numanomoje palaikų užkasimo vietoje atlikti kasinėjimai, tačiau jų nerasta); kitų dešimties žuvusių partizanų užkasimo ar palaidojimo vietos nenustatytos.

paminklas šioje vietoje buvusioje Medzeliauskų sodyboje Uniūnų mūšyje žuvusiems partizanams (Uniūnai, Pakruojo rj. savivaldybė)

Uniūnų mūšyje dalyvavusių partizanų žuvimo vietoje Uniūnuose (Guostagalio seniūnija, Pakruojo rj. savivaldybė) 1996 07 20 pastatytas paminklas, 20 a. 10‑ajame dešimtmetyje Lumbeliuose (Klovainių seniūnija, Pakruojo rj. savivaldybė) – kryžius mūšyje žuvusio partizano J. Blavieščiūno‑Ciongo palaidojimo vietoje.

Uniūnų kautynės

L: S. Norbutas Partizano Tautvydo tėvūnija Joniškis 1999.

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką