„Vairas“, kultūros ir politikos iliustruotas žurnalas, leistas 1914–15 Vilniuje, 1923–24 ir 1929–40 Kaune.

Dažnumas

Ėjo kartą (1914, 1930–37, 1940), du kartus (1938) per mėnesį, kas savaitę (1915, 1923–24, 1939).

Leidėjai

Leido M. Yčas, A. Smetona, Rašto ir Pažangos bendrovės.

Straipsnių tematika

Skelbė filosofijos, mokslo, kultūros, literatūros teorijos straipsnius, spausdino lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius, nuo 1923 daugiau rašė politikos, ekonomikos, socialiniais klausimais.

Priedai

1931–33 leistas priedas – mėnraštis Švietimo ministerijos žinios (redaktorius L. Gira).

Bendradarbiai

Bendradarbiavo V. Alantas, J. P. Aleksa, J. Balčikonis, J. Balys, K. Būga, P. Galaunė, L. Gira, V. Gustainis, J. Jablonskis, V. Kairiūkštis, F. Kirša, S. Kymantaitė‑Čiurlionienė, V. Krėvė, A. Kriščiukaitis‑Aišbė, Lazdynų Pelėda, P. Mašiotas, A. Merkelis, R. Mironas, B. Raila, B. Sruoga, J. Tumas‑Vaižgantas, P. Vaičiūnas, A. Voldemaras.

Redaktoriai

Redaktoriai: iki 1924 – A. Smetona, 1929–38 – I. Tamošaitis, S. Leskaitis, 1939 – D. Cesevičius, B. Dirmeikis, V. Nausėdas, 1940 – D. Cesevičius, S. Leskaitis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką