valstýbės institùcija, savarankiška, sudedamoji, struktūriškai atskirta valstybės aparato grandis, pagal konstitucijos ir įstatymų nustatytą kompetenciją įgyvendinanti valstybės uždavinius bei funkcijas ir turinti valdingus įgaliojimus. Sudaroma ir veikia pagal tiesioginio ar netiesioginio demokratinio teisėtumo, valdžios padalijimo, viešumo, atvirumo ir kitus principus. Valstybės institucijos veiklą vykdo įstatymų nustatytomis formomis ir metodais, turi savo vidinę struktūrą (dirba valstybės tarnautojai), materialinę bazę, kompetencijai įgyvendinti reikalingas lėšas. Valstybės funkcijos vykdomos per civilines, t. p. per karines (atskirtos nuo civilinių valstybės institucijų ir neturi prioriteto jų atžvilgiu, sprendimai grindžiami civilinių valstybės institucijų sprendimais, atskaitingos civilinėms valstybės institucijoms ir jų kontroliuojamos, rūpinasi valstybės gynybos reikalais) valstybės institucijas.

Pagal valstybės veiklos įgyvendinimo formą skiriamos atstovaujamosios, vykdomosios ir tvarkomosios, teisminės, kontroliuojančiosios, pagal valdžios padalijimo principą – įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės, pagal veiklos turinį – nuolatinės ir laikinosios, pagal kompetencijos įgyvendinimo tvarką – kolegialiosios ir vienasmenės, pagal teisinės veiklos formas – teisėkūros, teisės taikymo, teisėsaugos, pagal kompetencijos pobūdį – bendrósios ir specialiosios kompetencijos, pagal sudarymo tvarką – renkamosios (atstovaujamosios) ir skiriamosios valstybės institucijos. Visos valstybės institucijos yra susijusios tarpusavyje (viena kitą papildo, kontroliuoja, padeda vykdyti valstybės funkcijas), t. p. bendradarbiauja ir yra susijusios su vietos savivaldos institucijomis. Kai kurios valstybės institucijos įvardijamos valstybės konstitucijoje (pvz., priskiriamos įstatymų leidžiamajai, vykdomajai ir teisminei valdžiai, t. p. ombudsmenai, valstybės kontrolės, rinkimų komisijų institucijos), kitos nustatomos įstatymais (pvz., ministerijos, mokesčių ir finansų kontrolės institucijos, statistikos tarnybos, valstybiniai universitetai).

Lietuvos Konstitucijoje (1992) nustatyta, kad valstybės valdžią vykdančios institucijos yra Seimas, Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas; tarpusavyje jos lygiavertės. Įgyvendindamas konstitucinius įgaliojimus Seimas atlieka vykdomosios valdžios ir kitų valstybės institucijų (išskyrus teismus) parlamentinę kontrolę, steigia valstybės institucijas, skiria ir atleidžia jų vadovus bei valstybės ktitus pareigūnus. Vyriausybė t. p. turi įgaliojimus steigti tam tikras valstybės institucijas. Kai kurios valstybės institucijos steigiamos prie Prezidento, teisminės valdžios, pagal įstatymus jas gali steigti ir kitos valstybės institucijos.

2807

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką