Vasãrio 16 gimnãzija (vok. Privates Litauisches Gymnasium) yra Hüttenfeldo miestelyje (Lampertheimo dalis) Vokietijoje. Vienintelė Vakarų Europoje mokykla, kurioje lietuvių kilmės vaikai lietuvių kalba mokosi lietuvių kalbos, literatūros, Lietuvos istorijos. Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos iniciatyva 1950 įkurta Diepholzo (Žemutinė Saksonija) kareivinėse. Tikslas – lietuvių kilmės (daugiausia II pasaulinio karo pabėgėlių, nuo 1990 ir lietuvių emigrantų) vaikams teikti vidurinį išsilavinimą, skatinti ir padėti jiems puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą. Nuo 1951 vadinama Vasario 16‑osios gimnazija. 1954 perkelta į Hüttenfeldą, Rennhofo pilį, Vokietijos lietuvių bendruomenės nupirktą už pasaulio lietuvių suaukotus pinigus. Iš pradžių gimnazija buvo išlaikoma rėmėjų lietuvių suaukotomis, vėliau iš dalies ir Vokietijos Federacinės Respublikos valdžios lėšomis. Iki 1957 buvo išduodami lietuviški gimnazijos brandos atestatai.

Vasario 16 gimnazijos pastatas

Nuo 1977 visi dviejų paskutinių klasių dalykai, išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą bei Lietuvos istoriją, dėstomi vokiškai. Nuo 1999 gimnazija turi Vokietijos pripažintos gimnazijos statusą, dirba pagal Vokietijos valstybinę mokymo programą, mokosi ir vokiečių tautybės moksleiviai. Pagrindinė dėstomoji kalba – vokiečių; jaunesniųjų klasių moksleiviams dalis mokomųjų dalykų (biologija, geografija, ekonomika, politika) pasirinktinai dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba. Mokslas mokamas, trunka 9 metus – nuo penktos iki tryliktos klasės. Vasario 16 gimnazijos brandos atestatas suteikia teisę studijuoti visose aukštosiose mokyklose. Gimnazijoje yra mergaičių ir berniukų bendrabučiai, biblioteka, lietuviška koplyčia, veikia tautinių šokių ansamblis, choras, orkestras.

Gimnazijos valdymo aukščiausioji institucija – kuratorija (2019 valdybos pirmininkė Rasa Weiss). Glaudžiai bendradarbiauja su Rennhofo pilyje įsikūrusiomis Vokietijos lietuvių bendruomene, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga, Lietuvių kultūros institutu, Europos lietuvių kultūros centru.

1954 mokėsi 180, 1964 – 96, 1984 – 78, 2013 – 187, 2019 – 217 moksleivių.

Gimnazijoje mokėsi ar mokytojavo V. Bartusevičius, A. Krivickas, H. J. Šulcas ir kiti.

Direktoriai: Antanas Palaitis (1951–52), Antanas Giedraitis‑Giedrius (1952–54), Vladas Literskis (1954–1957), A. Rukša (1957), Tautvydas M. Gailius (1957–58), J. Grinius (1958–60), Ladas Gronis (1960–62), Bronius Liubinas (1962–66), P. Bačinskas (1966–67), Vincas Natkevičius (1967–1980), Jonas Kavaliūnas (1980–82), A. Šmitas (1982–2008), Bronė Narkevičienė (2009–14), Janina Vaitkienė (2015–19), Rasa Weiss (nuo 2019).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką