viešóji staiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, tenkinantis viešuosius interesus. Vykdo švietimo, mokymo ir mokslo, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo bei kitą visuomenei naudingą veiklą.

Viešosios įstaigos steigėjai (jų skaičius neribojamas) gali būti valstybė, savivaldybė ir iš įstaigos veiklos nesiekiantys naudos kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Jie sudaro steigimo sandorį (steigimo sutartį ar steigimo aktą) arba priima teisės aktą. Steigimo sutartyje turi būti nurodoma steigėjas (jei steigėja yra valstybė ar savivaldybė, nurodoma jai atstovaujanti valstybės ar savivaldybės institucija), pavadinimas ir buveinė, veiklos sritys ir tikslai, steigėjų įsipareigojimai (jų vykdymo tvarka, terminai), steigimo išlaidų kompensavimas, steigėjų ginčų sprendimo tvarka, asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai viešajai įstaigai (jų teisės ir įgaliojimai) ir kita. Visi steigėjai (jų įgalioti asmenys) t. p. parengia ir pasirašo viešosios įstaigos įstatus, kuriuose nurodoma viešosios įstaigos pavadinimas, teisinė forma, veiklos laikotarpis (jei jis ribotas), tikslai, dalininko (savininko) teisės, pareigos, dalininko (savininko) teisių įgijimo ir praradimo, įnašų perdavimo viešajai įstaigai tvarka, visuotinio dalininkų susirinkimo, kolegialių institucijų (jei jos sudaromos) kompetencija, sušaukimo, sprendimų priėmimo, viešosios įstaigos vadovo skyrimo ir atleidimo tvarka, jo kompetencija, įstatų keitimo, filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, dokumentų ir kitos informacijos pateikimo dalininkams ir visuomenei tvarka, šaltinis, kuriame skelbiami viešosios įstaigos vieši pranešimai.

Viešajai įstaigai įnašą perdavę steigėjai tampa jos dalininkais (jei dalininkas yra 1 asmuo, jis vadinamas viešosios įstaigos savininku). Dalininkas (savininkas) turi turtines (pvz., gauti likviduojamos viešosios įstaigos turto dalį) ir neturtines teises (pvz., dalyvauti visuotiniame susirinkime su sprendžiamuoju balsu, gauti informaciją apie viešosios įstaigos veiklą).

Viešosios įstaigos institucijos yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir administracijos vadovas, t. p. gali būti sudaromos kitos kolegialios valdymo institucijos (taryba, valdyba). Viešosios įstaigos nuosavą kapitalą sudaro dalininkų kapitalas (lygus dalininkų įnašų vertei), pelnas (nuostolis), perkainojimo rezervas ir rezervai iš pelno. Pasibaigus finansiniams metams parengiama viešosios įstaigos veiklos ataskaita.

Lietuvoje viešosios įstaigos veiklą reglamentuoja Civilinis kodeksas (2000, įsigaliojo 2001), Viešųjų įstaigų įstatymas (1996, nauja redakcija 2004).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką