Baltùtis Viktoras 1927 03 23Užšustis (Žemaičių Naumiesčio vlsč., Tauragės apskr.) 2018 08 21Adelaidė, Australijos lietuvių spaudos darbuotojas.

Gyvenimo faktai

1944 vokiečių suimtas, išvežtas į Vokietiją. Nuo 1948 gyveno Australijoje. 1965–69 studijavo buhalteriją ir ekonomiką.

Visuomeninė veikla

Nuo 1950 dalyvavo lietuvių kultūros ir sporto organizacijų, Australijos lietuvių bendruomenės veikloje; tarybos ir krašto valdybos narys. 1975 įkūrė Lietuvių kredito kooperatyvo draugijos Talka skyrių Adelaidėje; jame dirbo. 1983 išrinktas į Pasaulio lietuvių bendruomenės seimą; garbės teismo narys (nuo 1997). 1990–2008 Australijos lietuvių bendruomenės archyvo vedėjas.

Darbas žiniasklaidoje

1978–83 vadovavo Adelaidės universiteto radijo stoties lietuviškajai laidai. Redagavo Australijos lietuvių metraštį (t. 2 1983). Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose Mūsų pastogė, Tėviškės žiburiai, Pasaulio lietuvis ir kituose.

Veikalai

Parašė pjesių (Šuolis į laisvę, apie S. Kudirką, pastatyta 1972, Svetimoje žemėje), feljetonų, knygas Išsinešėme tik ilgesį (1996), Akivaras (2005).

1114

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką