Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

Vlniaus Výtauto Ddžiojo gimnãzija, pirmoji Vilniuje bendrojo lavinimo mokyklų dėstomąja lietuvių kalba.

Istorija

gimnazijos moksleiviai iškyloje; paskutinėje eilėje šeštas iš kairės sunėręs rankas stovi mokytojas Jurgis Šlapelis (1926; © Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus)

Įkurta 1915 10 09 Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti pastangomis (mokėsi 47 mokiniai), tuo metu vadinta Jono Basanavičiaus, Mykolo Biržiškos ir Povilo Gaidelionio Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokomis. Direktoriumi paskirtas M. Biržiška, 1915 12 22 perėjo Ryto draugijos žinion, vadinta Ryto draugijos Vilniaus lietuvių gimnazija (1916 buvo 144 mokiniai), 1918 suvalstybinta ir pavadinta Vilniaus I vyrų gimnazija, 1919 vėl tapo Ryto draugijos gimnazija. 1920 prijungta Onos Mašiotienės mergaičių gimnazija (įkurta 1918); 1920 buvo 504 mokiniai. 1921 08 22 gimnazija pavadinta Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija. Lenkijos okupacinės administracijos buvo nuolat įvairiomis priemonėmis diskriminuojama, kurį laiką neturėjo valstybinės gimnazijos statuso ir teisių (baigusieji galėjo studijuoti aukštojoje mokykloje tik kaip laisvieji klausytojai arba turėjo išlaikyti abitūros egzaminus eksternu). Nuo 1925 abiturientai laikė baigiamuosius egzaminus prie Švietimo kuratorijos valstybinės komisijos.

1927 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija oficialiai gavo B kategorijos valstybinės gimnazijos teises (jos abiturientai turėjo laikyti daugiau egzaminų negu A kategorijos gimnazijų). Gimnazijoje veikė literatūros (1924 išleido almanachą Milda), muzikos, dailės, dainų ir šokių, dramos, sporto, esperanto būreliai, 1923–1940 – katalikiška organizacija Atžala. 1940 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija padalyta į Vytauto Didžiojo berniukų gimnaziją (nuo 1944 Vilniaus I berniukų gimnazija) ir Birutės mergaičių (nuo 1944 Vilniaus II mergaičių gimnazija). 1949 abi gimnazijos sujungtos į Vilniaus I vidurinę mokyklą, 1957 tapo A. Vienuolio vidurine mokykla, 2000 – A. Vienuolio gimnazija. 2005 gimnazija pertvarkyta į Vilniaus A. Vienuolio pagrindinę mokyklą (2015 pertvarkyta į progimnaziją) ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. 2018 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje buvo 605 mokiniai, 47 mokytojai, 2020 – apie 700 mokinių, 66 mokytojai, 2021 mokėsi 731 mokinys, dirbo 66 mokytojai.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

Direktoriai

paminklas gimnazijos įkūrėjams Jonui Basanavičiui, Mykolui Biržiškai ir Povilui Gaidelioniui atminti (atidengtas prie gimnazijos 2015, skulptorius Darius Bražiūnas, © LATGA, 2020)

Gimnazijos direktoriai: M. Biržiška (1915–1922), M. Šikšnys (1922–1939), B. Untulis (1940–1941), K. Trukanas (1941–1944), L. Vaitiekūnas (1944–1945), H. Jonaitis (1945–1946), J. Mazelaitis (1946–1947), J. Naujalis (1948–1949), V. Vepštas (1949–1952), J. Rybačiauskas (1952–1955), V. Tumelis (1955–1959), A. Vaišys (1959–1960), V. Motiejūnas (1960–1972), J. Sidaugienė (1972–1973), A. Dziska (1973–1980), A. Petrauskas (1980–1983), J. Aliubavičienė (1983–1993), Danutė Bronė Puchovičienė (1993–2019), Rytis Komičius (nuo 2020).

Žymūs mokytojai ir mokiniai

Gimnazijoje dėstė M. Biržiška (1915–1922 direktorius), V. Kairiūkštis, A. Krutulys, A. Smetona, A. Stulginskis, M. Šikšnys (1922–1939 direktorius), J. Šlapelis, B. Untulis (1940–1941 direktorius), J. Vileišis.

Mokėsi L. Čibiras, P. Čibiras, V. Drėma, P. Dundulienė, J. Kanopka, Jonas Karosas, J. Kėkštas, M. J. Lukšienė, Petras Norkūnas, Pranas Norkūnas, K. D. Prunskienė, A. Žukauskas.

2271

Vytauto Didžiojo gimnazija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką