Vincentas Sladkevičius

Vincentas Sladkevičius

Atminimo akmuo V. Sladkevičiaus tėviškėje Guronyse (Kaišiadorių rajonas), už jo – rekolekcijų namai ir Rožinio slėpinių kelio komplekso koplytėlė, trečiame plane dešinėje – Šv. Juozapo koplyčia, pastatyta 2010 (komplekso statinių autoriai A. Kmieliauskas, S. Petrauskas)

Sladkẽvičius Vincentas 1920 08 20Guronys (prie Žaslių) 2000 05 28Kaunas (palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje), kardinolas (1988), antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Arkivyskupas (1989). Marijonas (1975). Kanauninkas (1956).

Išsilavinimas ir veikla

1939 baigė Kauno jėzuitų gimnaziją, 1944 – Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1944 įšventintas kunigu. Dirbo Kietaviškių, Merkinės, Aukštadvario, Kaišiadorių, Čiobiškio, Nedzingės parapijų vikaru, 1947–48 – Šešuolių, 1948 – Kuktiškių, 1948–52 – Inturkės parapijų klebonu.

Jonas Paulius II ir kardinolas V. Sladkevičius (pirmame plane), Vilniaus arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis ir Vatikano valstybės sekretorius kardinolas A. Sodano (antrame plane) Kryžių kalne (1993 09 07)

Nuo 1952 Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos prefektas ir dvasios tėvas; dėstė dogminę teologiją ir Biblijos egzegezę. 1957 Birštone slapta konsekruotas tituliniu Aboros vyskupu ir paskirtas Kaišiadorių vyskupo T. Matulionio augziliaru sedi datus; sovietų valdžia neleido eiti vyskupo pareigų, V. Sladkevičius buvo atleistas iš kunigų seminarijos, sovietų saugumo buvo sekamas ir tardomas. 1959 ištremtas į Nemunėlio Radviliškį (Biržų rj.), 1976 – į Pabiržę. Nuo 1982 Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius. Nuo 1986 Romos kurijos Sakramentų kongregacijos narys. Rėmė Lietuvos Sąjūdį ir nepriklausomos valstybės atkūrimą. 1988–93 Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. 1989 paskirtas Kauno arkivyskupu. Nuo 1995 emeritas.

Apdovanojimas

Vytauto Didžiojo 1 laipsnio ordinas (1998).

Atminimo įamžinimas

Apie V. Sladkevičių sukurta dokumentinių filmų: Kad įvykdyčiau Dievo valią. Kardinolas Vincentas Sladkevičius (1996, režisierius V. Damaševičius), Žemė, padovanojusi Lietuvai kardinolą (1999, režisierius V. Balsys). 2001 Kaune įkurtas Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinis butas‑muziejus.

Paminklas V. Sladkevičiui Kaišiadorių katedros šventoriuje (pastatytas 2007, skulptorius A. Sakalauskas)

L: J. Laurinavičius Guronys: Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė Kaišiadorys 1995; I. Petraitienė Kardinolas: Jo eminencijos Vincento Sladkevičiaus laikas ir asmenybė Kaunas 2000; Laimėkime gerumu Kaišiadorys 2000; Padaryk mane gerumo ženklu: prisiminimai apie kardinolą Vincentą Sladkevičių / sudarė I. Petraitienė Kaunas 2003.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką